Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-VI nr. 2

34 485 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

Algemeen

2

3.

Het beleid

4

3.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

3.2

De Beleidsartikelen

7

 

31 Nationale politie

7

 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

8

 

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

11

 

34 Straffen en beschermen

13

 

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

16

 

37 Vreemdelingen

17

3.3

De niet-beleidsartikelen

19

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

19

 

92 Nominaal en Onvoorzien

20

 

93 Geheim

21

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2016 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2016.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op enkele algemene aspecten van deze suppletoire begroting. Vervolgens is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties op de beleidsartikelen (paragraaf 3.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 3.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 3.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2016» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. Voor de verplichtingmutaties is alleen een aanvullende aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2 ALGEMEEN

Voorafgaand aan de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2016, heb ik u geïnformeerd over een aantal intensiveringen op mijn begroting om specifieke knelpunten en risico's weg te nemen.2 De begroting 2016 is toen verhoogd met € 310,5 mln. De jaren 2017 en verder zijn verhoogd met ruim € 250 mln. Daarbij heb ik tegelijkertijd aangegeven dat u op een nader moment in het begrotingsproces zult worden geïnformeerd over de resterende uitdagingen. In mijn brief heb ik onder meer gewezen op het onderzoek naar de verhouding tussen beschikbare middelen en de duurzame realisatie van de huidige ambities bij de Nationale Politie. Over de resultaten van dit onderzoek heb ik u eerder geïnformeerd.3 In het kader van de Voorjaarsnota 2016 heeft het kabinet besloten om reeds voor dit jaar extra middelen toe te wijzen aan de VenJ-begroting. In de Voorjaarsnota en in deze 1e suppletoire begroting VenJ zijn de uitkomsten budgettair verwerkt.

Voor de Nationale politie is voor 2016 tot een verhoging van de uitgaven van in totaal € 248,4 mln. besloten. Van dit totale bedrag hangt € 49 mln. samen met een nabetaling over 2015 met betrekking tot de cao. Ruim € 11 mln. heeft betrekking op bijdragen van derden aan de exploitatiekosten C2000. Er is vervolgens door het kabinet € 188 mln. aan de begroting van de politie toegevoegd. Van deze € 188 mln. is € 49 mln. bestemd voor de kosten van de nationale politie samenhangend met de hogere asielinstroom: € 32 mln. in het kader van handhaving van de openbare orde en € 17 mln. ten behoeve van de identificatie van asielzoekers. Verder worden de uitgaven van de politie dit jaar met € 43 mln. aangevuld om de kosten van de nieuwe politie-cao te dekken en met € 10 mln. voor de korte-termijneffecten van de contourennota opsporing. De resterende € 86 mln. kunnen door de politie worden ingezet voor de hogere lasten voor personeel, ICT en informatievoorziening, huisvesting, vervoer en uitrusting. Uit het PenM onderzoek bleek dat het beschikbare budget niet in overeenstemming is met de vastgestelde voornemens voor de politie. Met het toevoegen van deze middelen kan de politie blijven werken aan het versterken van de ICT dienstverlening aan de burger en diender zoals de invoering van 3D aangifte en mobiel effectiever op straat en werken aan het nieuwe dienstverleningsconcept en de daarbij horende veranderingen in de huisvesting. Voor de dekking van deze extra uitgaven wordt deels gebruik gemaakt van de reservering (ad. € 138 mln.) die ik in mijn eerder genoemde brief van 20 november jl. met de Kamer heb gecommuniceerd.

Voor wat betreft het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) zijn in de Voorjaarsnota en de 1e suppletoire begroting alleen de reguliere mutaties opgenomen en mutaties die voortvloeien uit de hogere instroom van asielzoekers. Voor wat betreft de begroting 2017 en verder wordt binnen het kabinet bezien wat noodzakelijk en mogelijk is ter verdere versterking van de strafrechtketen, mede in het licht van de ingediende moties die beogen te komen tot een solide begroting voor VenJ en aldus VenJ in staat te stellen om de uitdagingen waar VenJ voor staat, adequaat te kunnen beantwoorden.

Op het Asiel-terrein heeft het kabinet extra middelen uitgetrokken om de verhoogde instroom te kunnen bekostigen. Voor de begroting van VenJ houdt dit in 2016 een verhoging in van ruim € 900 mln. Deze € 900 mln. bestaat uit de hierboven genoemde extra politiekosten van € 49 mln., ruim € 40 mln. voor de IND, voor de RvdR en voor de rechtsbijstand beide € 14 mln., bijna € 700 mln. aan opvangkosten door de COA en voor Nidos is circa € 120 mln. extra geraamd.

Aan deze 1e suppletoire begroting is als bijlage4 toegevoegd het rapport «Taskforce Beleidsalternatieven.» Aanleiding voor dit rapport was de behoefte om te komen tot beleidsalternatieven die bijdragen aan verbetering van de effectiviteit en efficiency van VenJ in het licht van de ontwikkelingen en de opgaven waar het ministerie voor staat. In dit rapport worden diverse aanbevelingen gedaan die ik zal betrekken bij de meerjarige voorstellen die in de ontwerp begroting 2017 worden opgenomen.

Over de mutaties 2017 en verder en over de meerjarige ontwikkelingen zal het kabinet de Kamer – zoals gebruikelijk – bij het indienen van de ontwerpbegroting 2017 op Prinsjesdag informeren.

3. HET BELEID

3.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste eerste suppletoire uitgavenmutaties 2016 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Intensiveringen nationale politie

31

86.000

2. Doorverdeling nieuwe cao politie

31,33

49.372

3. Asiel

31, 32, 37, 91

908.639

4. CAO politie

31

43.000

5. Contourennota opsporing

31

10.000

6. Exploitatiekosten C2000

31

11.479

7. Frictiekosten huisvesting Masterplan DJI

34

58.000

8. Gemeentelijk versnellingarrangement (GVA)

37

39.816

9. Centrale Bekostiging FM Haaglanden

91

– 16.511

10. Desaldering Justid

91

15.000

11. Kasschuif Eurojust

91

– 11.100

12. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016

92

205.946

13. Reservering begrotingsbrief

92

– 138.000

14. Middelen CAO akkoord

92

70.092

Toelichting

Uitgaven

 • 1. Intensiveringen nationale politie

  Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de nu voorziene omvang van het budget met de lasten bij de politie volgend uit de vastgestelde voornemens. Op basis hiervan is door het kabinet, voor 2016 € 86 mln. toegekend voor de Nationale politie.

 • 2. Doorverdeling nieuwe cao

  De beschikbare middelen voor de Politie-cao zijn in 2015 niet tot uitbetaling gekomen omdat de ondertekening van de nieuwe cao Politie 2015–2017 in 2016 heeft plaatsgevonden. De toekenning is door middel van een kasschuif doorgeschoven naar de eerste suppletoire begroting 2016. Door middel van deze mutatie wordt de loonbijstelling nieuwe cao voor de politie geëffectueerd.

 • 3. Asiel

  De toestroom van asielzoekers is sterk toegenomen. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties. Uitgaande van de eerder vastgestelde instroomraming van 58.000 in 2016, is voor asiel in totaal € 908,6 mln. beschikbaar gesteld om de hogere uitgaven als gevolg van de hogere instroom te kunnen bekostigen. Een nadere toelichting wordt gegeven bij de desbetreffende artikelen.

 • 4. Cao Nationale Politie

  Voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe CAO Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.

 • 5. Contourennota opsporing

  Op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 mln.)

 • 6. Exploitatiekosten C2000

  Het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

 • 7. Frictiekosten huisvesting Masterplan DJI

  De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld.

 • 8. Gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA)

  Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing. Hiervoor is bij najaarsnota 5 aan het COA voor 2016 € 39,8 mln. in het vooruitzicht gesteld. Dit wordt in deze 1e suppletoire begroting verwerkt.

 • 9. Centrale bekostiging FM Haaglanden

  Een onderdeel van het programma SGO5 is werken met centrale bekostiging om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. De generieke dienstverlening voor FMH komt hierdoor te liggen bij BZK. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK.

 • 10. Desaldering Justid (Justitiële Informatiedienst)

  Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.

 • 11. Kasschuif Eurojust

  Binnen het HGIS-budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.

 • 12. Loon- en prijsbijstelling tranche 2016

  Met deze mutatie wordt de loon- en prijsbijstelling tranche 2016 aan de begroting van VenJ toegevoegd.

 • 13. Reservering begrotingsbrief

  In de brief ontwerpbegroting 2016 Veiligheid en Justitie (Tweede Kamerbrief 20-11-2015) is een reservering opgenomen van € 138 mln. in 2016 aflopend naar € 121 mln. structureel vanaf 2020 ten behoeve van enkele onderwerpen waarvan de budgettaire gevolgen toen nog niet bekend waren. Het betreft het tekort bij de rechtsbijstand na invoering van het maatregelenpakket naar aanleiding van de commissie Wolfsen en een aantal onderwerpen bij de Nationale Politie. De gereserveerde gelden worden bij de eerste suppletoire begroting ingezet om deze problemen van dekking te voorzien.

  De extra middelen bij rechtsbijstand dienen onder meer om autonome (volume) ontwikkelingen (PMJ) en de extra financiële gevolgen van de aangekondigde verruiming van de mogelijkheden van rechtsbijstand in het kader van ZSM en de invoering van het recht van verdachten op een raadsman bij het politieverhoor op te vangen.

 • 14. Middelen cao akkoord

  Bij de 1e suppletoire begroting is extra loonbijstelling toegekend die samenhangt met de nieuwe cao’s die vorig jaar zijn afgesloten. Rijksbreed is deze bijstelling € 400 mln. waarvan € 70,1 mln. structureel bestemd voor VenJ.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 x € 1.000
 

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   
     

1. Opbrengst grote schikkingen

33

258.000

2. Tegenvaller boeten en transacties

33

– 40.665

3. Boeten en transacties maatregelen

33

26.451

4. Inzet asielreserve verhoging 2016

37

212.400

5. Desaldering Justid

91

15.000

Toelichtingen:

 • 1. Opbrengst grote schikkingen

  Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt de raming verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.

 • 2. Tegenvaller Boeten en Transacties

  Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.

 • 3. Maatregelen boeten en transacties

  De tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.

 • 4. Inzet asielreserve

  De stijging van de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor dekking van deze extra kosten wordt in 2016 vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet.

 • 5. Desaldering Justid (Justitiële informatiedienst)

  Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.

3.2 BELEIDSARTIKELEN

31 Nationale politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

5.189.705

0

5.189.705

247.471

5.437.176

45.800

26.100

26.820

27.000

                     

Programma-uitgaven

5.199.190

0

5.199.190

248.371

5.447.561

46.700

27.000

27.000

27.000

Waarvan juridisch verplicht

99,01%

     

99,87%

       

31.2 Bekostiging nationale politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Nationale Politie

4.939.208

0

4.939.208

235.390

5.174.598

46.700

27.000

27.000

27.000

 

Politieacademie

105.953

0

105.953

846

106.799

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

BES brandweer- en politiekorps

17.992

0

17.992

157

18.149

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Gerechtskosten

11.843

0

11.843

0

11.843

0

0

0

0

                     

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.991

0

10.991

22

11.013

0

0

0

0

 

C2000 / GMS

93.896

0

93.896

12.030

105.926

0

0

0

0

 

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

794

0

794

7

801

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

1.278

0

1.278

12

1.290

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Opsporing

700

0

700

0

700

0

0

0

0

 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

500

0

500

0

500

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Providers

9.958

0

9.958

0

9.958

0

0

0

0

 

Overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

1.552

0

1.552

– 127

1.425

0

0

0

0

 

Bijdragen Sociale fondsen

                 
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.525

0

4.525

34

4.559

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor uitgaven op het gebied van internationale politiesamenwerking (onder andere ten behoeve van uitzendingen).

Het juridisch verplichte deel betreft verplichtingen op grond van de politiewet en meerjarige opdrachten aan de telecomaanbieders in verband met tapkosten

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Nationale Politie

31.2.20 Nationale Politie € 235 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties.

 • Asiel Nationale Politie: voor Politie is € 48,5 mln. in 2016 beschikbaar gesteld om de extra kosten als gevolg van de hoge asielinstroom te kunnen dekken. Het betreffen kosten voor de identificatie van asielzoekers in het proces en eenmalig meerkosten als gevolg van de maatschappelijke onrust die door de migratie ontstaat.

 • Cao Nationale Politie: voor de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe cao Politie zijn er extra kosten gemaakt. In 2016 € 43 mln. en vanaf 2017 structureel € 27 mln.

 • Er wordt circa € 49 mln. aan loonbijstelling voor de nieuwe CAO voor de politie geëffectueerd.

 • Countourennota Nationale Politie: op 23 november 2015 is de Contourennota Opsporing (Kamerstuk 29 628, nr. 593) naar de Tweede Kamer gezonden. De contourennota bevat een beknopte probleemanalyse, een aantal voorgestelde maatregelen zijn in kaart gebracht ter versterking van de opsporing. De korte termijn maatregelen worden met deze mutatie gedekt (2016 voor € 10 mln. en 2017 € 19,7 ml.).

 • Intensivering Nationale Politie: om de nieuwe politieorganisatie tot stand te brengen zijn er voldoende middelen nodig om de afgesproken sterkte, de reorganisatie en beoogde kwaliteitsverbetering en modernisering te financieren. Door het kabinet is voorlopig in 2016 € 86 mln. beschikbaar gesteld.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

31.3.23 C2000/ GMS € 12 mln.

 • C2000 exploitatiekosten: het betreft voornamelijk de jaarlijkse bijdrage (€ 11,5 mln.) van VWS, Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000 systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting)
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

1.443.296

24.269

1.467.565

23.186

1.490.751

99.180

98.224

82.424

72.092

                     

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

                 
 

Personeel

22.383

0

22.383

22

22.405

0

0

0

0

 

waarvan eigen personeel

20.871

0

20.871

780

21.651

762

762

762

762

 

waarvan externe inhuur

750

0

750

3

753

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

762

0

762

– 761

1

– 762

– 762

– 762

– 762

 

Materieel

2.636

0

2.636

0

2.636

0

0

0

0

 

waarvan ICT

499

0

499

501

1.000

502

602

892

892

 

waarvan SSO's

50

0

50

1

51

10

10

10

10

 

waarvan overig materieel

2.087

0

2.087

– 502

1.585

– 512

– 612

– 902

– 902

                     

Programma-uitgaven

1.418.277

24.269

1.442.546

23.164

1.465.710

99.180

98.224

82.424

72.092

Waarvan juridisch verplicht

99,81%

     

99,85%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

                 
 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

Raad voor Rechtsbijstand

43.508

0

43.508

4.759

48.267

3.000

2.000

1.000

400

 

Bureau Financieel Toezicht

3.830

0

3.830

40

3.870

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

975

353

1.328

0

1.328

96

147

0

0

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

179

0

179

– 15

164

135

24

303

303

 

Opdrachten

                 
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

14.483

0

14.483

0

14.483

0

0

0

0

 

Toevoegingen rechtsbijstand

401.557

0

401.557

3.024

404.581

63.000

63.000

48.000

38.600

 

Overig Adequate toegang tot het rechtsbestel

1.440

0

1.440

– 420

1.020

195

105

105

– 395

                     

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

                 
                     
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

932.625

23.916

956.541

14.824

971.365

32.363

32.557

32.625

32.793

                     
 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

Autoriteit Persoonsgegevens

7.895

0

7.895

16

7.911

0

0

0

0

 

College voor de Rechten van de Mens

5.818

0

5.818

1.180

6.998

638

638

638

638

 

Centraal Administratie Kantoor

2.707

0

2.707

2

2.709

0

0

0

0

 

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

689

0

689

1

690

0

0

0

0

                     
 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Bijdragen Rechtspleging

86

0

86

0

86

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Subsidies Rechtspleging

891

0

891

– 367

524

– 367

– 367

– 367

– 367

 

Subsidies Wetgeving

1.436

0

1.436

0

1.436

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

158

0

158

0

158

0

0

0

0

 

Overig Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

0

0

0

120

120

120

120

120

120

                     

Ontvangsten

282.984

– 51.084

231.900

0

231.900

– 34.543

– 36.348

– 37.280

– 37.207

 

waarvan griffierechten

248.726

– 24.084

224.642

0

224.642

– 24.543

– 25.348

– 26.280

– 26.207

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is bijna 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn vrijwel geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissie en de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen en voor bijdrage aan internationale organisaties. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor toezicht en onderzoek bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering, rechtsbijstand en rechtspleging.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Adequate toegang tot het rechtsbestel

32.2.20 Raad voor Rechtsbijstand € 4,7 mln. en 32.2.52 Toevoegingen rechtsbijstand € 3 mln.

 • Asiel rechtsbijstand en toevoeging: bestaat uit diverse mutaties die optellen tot circa € 7 mln. Er is € 14,2 mln. beschikbaar gesteld om de hogere kosten voor rechtsbijstand bij het toelatingsproces, als gevolg van de hogere asielinstroom op te vangen

  Daarnaast was in de begroting 2016 voor een heel jaar rekening gehouden met de kosten van raadsman bij politieverhoor. De toepassing van het recht op verhoorbijstand is echter per 1 maart ingevoerd. Daarnaast vindt de financiering van het departement aan de Raad voor rechtsbijstand plaats over de periode 1 september tot en met 31 augustus. Dit leidt tot een meevaller van circa € 5 mln. Voorts zijn er diverse kleinere mutaties verwerkt.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

32.3.80 Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 14,8 mln.

Asiel Raad voor de Rechtspraak: voor 2016 is € 13,9 mln. beschikbaar gesteld voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

645.578

20.000

665.578

4.333

669.911

15.916

15.701

15.769

16.301

                     

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

                 
 

Personeel

338.875

0

338.875

5.408

344.283

2.196

2.596

2.596

2.596

 

waarvan eigen personeel

310.123

0

310.123

5.408

315.531

2.196

2.596

2.596

2.596

 

waarvan externe inhuur

26.344

0

26.344

0

26.344

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

2.408

0

2.408

0

2.408

0

0

0

0

 

Materieel

96.034

15.000

111.034

2.184

113.218

14.986

14.985

14.985

15.017

 

waarvan ICT

12.630

15.000

27.630

2.100

29.730

15.000

15.000

15.000

15.000

 

waarvan SSO's

24.804

0

24.804

5

24.809

0

0

0

0

 

waarvan overig materieel

58.600

0

58.600

79

58.679

– 14

– 15

– 15

17

                     

Programma-uitgaven

210.669

5.000

215.669

– 3.259

212.410

– 1.266

– 1.880

– 1.812

– 1.312

Waarvan juridisch verplicht

99,08%

     

98,47%

       

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

                 
 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

6.696

0

6.696

665

7.361

649

649

649

649

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.697

0

1.697

0

1.697

79

91

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.634

0

1.634

91

1.725

189

189

189

189

 

Subsidies

                 
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

6.197

0

6.197

56

6.253

68

68

68

68

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.123

0

1.123

202

1.325

265

351

187

0

 

Uitstapprogramma's prostituees

1.305

0

1.305

– 94

1.211

– 175

600

0

0

 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.243

0

1.243

50

1.293

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Overig bestuur, informatie en technologie

1.890

0

1.890

– 649

1.241

– 247

– 247

– 76

– 76

                     

33.3 Opsporing en vervolging

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Nederlands Forensisch Instituut

59.368

5.000

64.368

580

64.948

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Bijdrage ZBO/RWT

                 
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.621

0

1.621

3

1.624

0

0

0

0

 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

                 
 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

3.836

0

3.836

78

3.914

72

73

73

73

 

Overig opsporing en vervolging

4.787

0

4.787

– 957

3.830

– 2.785

– 3.651

– 3.342

– 3.343

 

Subsidies

                 
 

Overig opsporing en vervolging

2.377

0

2.377

1.526

3.903

1.346

701

701

701

 

Opdrachten

                 
 

Schadeloosstellingen

20.047

0

20.047

0

20.047

0

0

0

0

 

Keten Informatie Management

651

0

651

– 651

0

0

0

0

0

 

Onrechtmatige Detentie

11.211

0

11.211

0

11.211

0

0

0

0

 

Gerechtskosten

25.787

0

25.787

0

25.787

0

0

0

0

 

Verkeershandhaving OM

32.424

0

32.424

0

32.424

0

0

0

0

 

Afpakken

10.218

0

10.218

– 726

9.492

– 779

– 766

– 766

– 766

 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

11.791

0

11.791

16

11.807

0

0

0

0

 

Overig opsporing en vervolging

4.766

0

4.766

– 3.449

1.317

– 4.948

– 4.938

– 4.495

– 3.807

                     

Ontvangsten

1.127.298

108.000

1.235.298

244.616

1.479.914

126.000

135.000

178.000

180.000

 

waarvan Boeten en Transacties

964.838

0

964.838

– 13.384

951.454

0

0

0

0

 

waarvan Afpakken

152.460

108.000

260.460

258.000

518.460

126.000

135.000

178.000

180.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder bijdrage medeoverheden, de bijdragen aan de agentschappen NFI en DRZ en aan het ZBO Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen (voorheen College gerechtelijk deskundigen). Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en een deel van de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen. De niet verplichte budgetten onder bijdrage medeoverheden en Subsidies betreft de regeling uitstapprogramma's prostituees. De aanvragen hiervoor worden gedurende het jaar gehonoreerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 7,6 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door kosten die gemaakt zijn naar aanleiding van het onderzoek «aanpak verwarde mensen» uitgevoerd door commissie Hoekstra in opdracht VenJ /OM. De totale uitgaven bij de eerst suppletoire begroting is € 5,9 mln. waarvan circa € 4 mln. op apparaatsuitgaven OM. De rest betreft kleine mutatiebedragen.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 244,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

 • Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met telecombedrijf Vimpelcom vanwege omkopingschandalen in Oezbekistan ad € 358 mln. In de nota van wijziging 2016 is voor 2016 € 100 mln. geraamd voor grote schikkingen. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt de opbrengst grote schikkingen verhoogd met € 258 mln. Dit bedrag komt ten gunste van het generale beeld.

 • Tegenvaller Boeten en Transacties: op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor bij de verkeersboetes. Een deel van deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/u op een aantal snelwegen. Deze verhoging van de maximumsnelheid heeft directe gevolgen voor de ontvangsten op Boeten en Transacties op de begroting van VenJ.

 • Maatregelen boeten en transacties: de tegenvaller op het dossier boeten en transacties wordt voor 2016 en verder gedekt door het nemen van maatregelen op het terrein van verkeershandhaving en door de indexering van verkeersboetes op te nemen in de meerjarenraming.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

2.644.228

3.643

2.647.871

59.566

2.707.437

3.044

2.715

3.081

3.113

                     

33.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

                 
 

Personeel

136.912

0

136.912

– 3.252

133.660

– 3.566

– 3.418

– 3.332

– 3.300

 

waarvan eigen personeel

130.190

0

130.190

– 3.255

126.935

– 3.566

– 3.418

– 3.332

– 3.300

 

waarvan externe inhuur

5.477

0

5.477

0

5.477

0

0

0

0

 

waarvan overig personeel

1.245

0

1.245

3

1.248

0

0

0

0

 

Materieel

31.029

0

31.029

3.525

34.554

3.500

3.500

3.500

3.500

 

waarvan ICT

6.158

0

6.158

3.500

9.658

3.500

3.500

3.500

3.500

 

waarvan SSO's

15.052

0

15.052

25

15.077

0

0

0

0

 

waarvan overig materieel

9.819

0

9.819

0

9.819

0

0

0

0

                     

Programma-uitgaven

2.476.287

3.643

2.479.930

59.293

2.539.223

3.110

2.633

2.913

2.913

Waarvan juridisch verplicht

98,81%

     

99,14%

       

34.2 Preventieve maatregelen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Dienst Justis

8.851

0

8.851

22

8.873

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Overig preventieve maatregelen

2.607

0

2.607

0

2.607

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Integriteit

1.161

0

1.161

0

1.161

0

0

0

0

 

Overig preventieve maatregelen

7.070

0

7.070

– 7

7.063

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Kansspelbeleid

452

0

452

1.550

2.002

1.550

1.550

1.550

1.550

 

Overig preventieve maatregelen

893

0

893

– 1.550

– 657

– 1.550

– 1.550

– 1.550

– 1.550

 

Garanties

                 
 

Faillissementscuratoren

704

0

704

0

704

0

0

0

0

                     

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

991.314

0

991.314

64.360

1.055.674

600

600

600

600

 

DJI-Forensische zorg

778.957

0

778.957

853

779.810

919

919

919

919

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

85.553

0

85.553

131

85.684

0

0

0

0

 

CJIB

98.835

0

98.835

8.120

106.955

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                 
 

Reclassering Nederland

131.185

5.000

136.185

638

136.823

3.614

3.614

3.614

3.614

 

Leger des Heils

20.969

0

20.969

553

21.522

543

543

543

543

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

64.795

0

64.795

1.614

66.409

1.571

1.571

1.571

1.571

 

Centraal Administratie Kantoor

2.704

– 1.357

1.347

0

1.347

– 2.103

– 2.580

– 2.700

– 2.700

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Forensische zorg

5.514

0

5.514

– 226

5.288

– 261

– 261

– 261

– 261

 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.209

0

3.209

0

3.209

0

0

0

0

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

21.529

0

21.529

– 9.859

11.670

0

0

0

0

 

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

6.145

0

6.145

– 4.136

2.009

213

213

213

213

                     

34.4 Slachtofferzorg

                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                 
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

5.600

0

5.600

676

6.276

0

0

400

400

 

Slachtofferhulp Nederland

36.320

0

36.320

0

36.320

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

601

0

601

700

1.301

700

700

700

700

 

Opdrachten

                 
 

Slachtofferzorg

8.227

0

8.227

– 1.181

7.046

300

0

0

0

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

12.467

0

12.467

1.619

14.086

0

0

0

0

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

                     

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI-Jeugd

139.403

0

139.403

106

139.509

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                 
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

2.414

0

2.414

0

2.414

0

0

0

0

 

Halt

10.536

0

10.536

0

10.536

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

BES Voogdijraad

1.120

0

1.120

0

1.120

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Jeugdbescherming

3.743

0

3.743

– 513

3.230

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Stelsel Jeugdzorg

418

0

418

0

418

0

0

0

0

 

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

1.271

0

1.271

– 1.000

271

– 300

0

0

0

 

Risicojeugd en jeugdgroepen

4.031

0

4.031

– 167

3.864

0

0

0

0

 

Projecten jeugd straf

10.268

0

10.268

– 3.010

7.258

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.921

0

3.921

0

3.921

0

0

0

0

 

Overig Jeugdbescherming en jeugdsancies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

104.426

– 6.357

98.069

0

98.069

– 9.103

– 9.580

– 9.700

– 9.700

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan ZBO's en RWT's (Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, etc.). Het niet-juridisch verplichte deel is gereserveerd voor projecten, opdrachten en subsidies binnen kansspelbeleid, slachtofferbeleid, jeugdbescherming en jeugdsancties.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.3 Ten uitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

34.3.10 DJI-gevangeniswezen regulier € 64,4 mln.

 • Deze mutatie bestaat voor € 58 mln. uit frictiekosten DJI. De uitvoering van het Masterplan DJI(TK 24 587, nr. 535) heeft tot gevolg dat justitiële inrichtingen worden gesloten. Dit brengt onder andere frictiekosten ten aanzien van het vastgoed met zich mee. Op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën stond nog de bijdrage voor 2016 gereserveerd. De in 2016 benodigde middelen (€ 58 mln.) worden nu via de Aanvullende Post bij Financiën aan de begroting van VenJ beschikbaar gesteld. Het restant van het bedrag bestaat uit kleinere mutaties.

34.3.13 CJIB € 8,1 mln.

 • Binnen het CJIB wordt gewerkt met een kernteam USB voor de uitvoering van het programma USB om als keten een snelle, zekere en persoonsgerichte ketendesign USB te realiseren. Hiervoor ontvangt CJIB bij voorjaarsnota € circa € 6,5 mln. vanuit artikel uitvoeringskosten ketenregie. Voorts vinden er een aantal kleine mutaties plaats op dit onderdeel.

34.3.52 Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 9,9 mln.

Deze mutatie omvat de tegenboeking op artikel 34.3.13 van – € 6,5 mln. ten behoeve van het CJIB en kleinere mutaties.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

257.151

0

257.151

– 5.292

251.859

– 306

0

0

0

                     

Programma-uitgaven

257.151

0

257.151

– 5.292

251.859

– 256

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

92,81%

     

96,29%

       

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

321

0

321

0

321

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Instituut Fysieke Veiligheid

30.108

0

30.108

31

30.139

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

                 
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

175.862

0

175.862

0

175.862

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

15.080

0

15.080

– 5.757

9.323

– 700

– 700

– 700

– 700

 

Subsidies

                 
 

Nederlands Rode Kruis

1.601

0

1.601

0

1.601

0

0

0

0

 

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.274

0

1.274

0

1.274

0

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.132

0

2.132

650

2.782

650

650

650

650

 

Opdrachten

                 
 

Project NL-Alert

5.948

0

5.948

0

5.948

0

0

0

0

 

Opdrachten NCSC

3.512

0

3.512

50

3.562

50

0

0

0

 

Overig Nationale Veiligheid

9.775

0

9.775

– 278

9.497

– 256

50

50

50

                     

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

                 
 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.538

0

11.538

12

11.550

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het niet verplichte deel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisorganisatie en zijn middelen er gereserveerd voor terrorismebestrijding en het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid.

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV.

Toelichting

Mutaties uitgaven

Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

36.2.39 Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 5,8 mln.

Het budget op dit artikelonderdeel bestaat uit diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. waaronder de grootste een Interdepartementale bijdrage aan het Gemeentefonds ad € 4,8 mln. voor «versterking Veiligheidsketen». Met het oog op het dreigingsbeeld, heeft het kabinet besloten de veiligheidsketen op een aantal punten te versterken.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

824.898

53.500

878.398

861.797

1.740.195

473.223

32.408

0

0

                     

Programma-uitgaven

824.898

53.500

878.398

861.797

1.740.195

473.223

32.408

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99,14%

     

99,74%

       

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

311.229

43.000

354.229

40.767

394.996

0

0

0

0

 

Bijdrage ZBO/RWT's

                 
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

430.805

0

430.805

693.981

1.124.786

312.223

32.408

0

0

 

Nidos-opvang

27.462

10.500

37.962

123.000

160.962

161.000

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.726

0

9.726

1.000

10.726

0

0

0

0

 

Overig toegang, toelating en opvang vreeemdelingen

1.657

0

1.657

0

1.657

0

0

0

0

 

Opdrachten

                 
 

Keteninformatisering

14.803

0

14.803

– 114

14.689

0

0

0

0

 

Versterking vreemdelingenketen

2.297

0

2.297

– 582

1.715

0

0

0

0

                     

37.3

Terugkeer

                 
 

Bijdrage Agentschappen

                 
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.424

0

8.424

0

8.424

0

0

0

0

 

Subsidies

                 
 

REAN-regeling

6.334

0

6.334

2.945

9.279

2.500

2.500

2.500

2.500

 

Opdrachten

                 
 

Vreemdelingen vertrek

12.161

0

12.161

800

12.961

– 2.500

– 2.500

– 2.500

– 2.500

                     

Ontvangsten

0

53.500

53.500

212.400

265.900

161.000

0

0

0

De bijdragen aan de IND en de opdracht aan het COA zijn bestuurlijk verplicht. Daarnaast wordt budget besteed aan subsidieverlening VWN (10,7 mln), Nidos (161 mln.) en aan overige subsidies (bijv. Comensha en The Hague Process). Naast de subsidies worden middelen aan beheer en ontwikkelkosten ICT verplicht. DT&V: 37.3.10: De prognose is dat dit artikelonderdeel volledig wordt gerealiseerd. De middelen zijn juridisch verplicht. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vervoersbewegingen van vreemdelingen.

37.3.40: Subsidies worden voor meerdere jaren vastgelegd. Is juridisch verplicht. 37.3.50: De middelen zijn deels bestuurlijk verplicht, deels juridisch. De realisatie op dit artikel hangt af van het aantal vreemdelingen dat daadwerkelijk zal vertrekken.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De hogere kosten van VenJ op het asielbudget zijn het gevolg van de verwachte hogere asielinstroom. Voor 2016 wordt uitgegaan van 58.000 asielzoekers. Dit leidt tot extra kosten voor de betrokken organisaties.

37.2.10 Immigratie- en Naturalisatiedienst € 40,8 mln.

 • Asiel IND: de hogere asielinstroom leidt tot extra kosten bij de IND voor het behandelen van asielaanvragen. Voor 2016 zijn extra middelen beschikbaar gekomen, € 40,5 mln. Het restant bedrag betreft kleine mutatiebedragen.

37.2.20 Centrale opvang asielzoekers € 693,9mln.

 • Op het budget Centrale opvang asielzoekers (COA) wordt in de eerste suppletoire begroting 2016 voor begrotingsjaar 2016 € 694 mln. en in 2017 € 312,2 mln. toegevoegd waarvan:

 • Asiel ODA-toerekening (Official Development assistance) € 366, 3 mln. in 2016, € 235 mln. in 2017. De ODA-toerekening wordt aangepast aan de verhoogde asielraming.

 • Asiel COA: in 2016 is € 293,4 mln. ter beschikking gekomen voor de opvang van de hogere asielinstroom, hiervan wordt € 212 mln. uit de asielreserve gehaald.

 • Gemeentelijk versnellingsarrangement € 39,8 mln. in 2016, € 77,2 mln in 2017 € 32,4 mln. in 2018. Het gemeentelijk versnellingsarrangement is opgezet om voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning snel tijdelijke huisvesting te realiseren als onvoldoende reguliere woningen beschikbaar zijn. De GVA is per 1 januari 2016 ingegaan en kan door gemeenten worden ingezet als een individuele huisvestingsoplossing.

 • Faciliteitenbesluit opvangcentra – € 5,5 mln. in 2016.

Op basis van het faciliteitenbesluit krijgen gemeenten, voor asielzoekers die nog niet zijn opgenomen in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) een vergoeding. BZK betaalt deze vergoeding namens VenJ aan de gemeenten. Deze interdepartementale budgetoverheveling aan BZK maakt dat mogelijk.

37.2.21 Nidos-opvang € 123 mln.

 • Asiel Nidos: De verhoogde asielinstroom brengt voor het Nidos ook extra kosten met zich mee voor de voogdij en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De toename van de kosten van Nidos heeft te maken met de hoge instroom van AMV’ers (Alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en het nieuwe AMV opvangmodel waarbij het Nidos de AMV’s, met vergunning, kleinschalig opvangt. Voor 2016 werden deze AMV’s opgevangen door het COA. In 2016 is € 123 mln. en in 2017 € 161 mln. ter beschikking gekomen voor Nidos, waarbij in 2017 € 161 mln. uit de asielreserve wordt gehaald.

Mutaties ontvangsten

De stijging van de asielinstroom leidt tot hogere kosten bij de COA. Voor deze extra kosten wordt vanuit de asielreserve € 212,4 mln. ingezet bij de eerste suppletoire begroting.

3.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

400.647

0

400.647

4.678

405.325

20.599

5.457

4.914

4.777

                     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

                 
 

Personeel

239.048

0

239.048

16.374

255.422

9.393

9.002

8.816

8.625

 

waarvan eigen personeel

204.240

0

204.240

17.722

221.962

8.370

7.978

7.792

7.616

 

waarvan externe inhuur

28.889

0

28.889

3.109

31.998

1.175

1.176

1.176

1.176

 

waarvan overig personeel

5.919

0

5.919

– 4.457

1.462

– 152

– 152

– 152

– 167

 

Materieel

169.516

0

169.516

– 11.696

157.820

11.206

– 3.545

– 3.902

– 3.848

 

waarvan ICT

9.090

0

9.090

9.355

18.445

5.655

5.655

5.655

5.655

 

waarvan SSO's

115.274

0

115.274

– 24.658

90.616

2.406

– 13.367

– 13.706

– 13.684

 

waarvan overig materieel

45.152

0

45.152

3.607

48.759

3.145

4.167

4.149

4.181

                     

Ontvangsten

1.918

50.000

51.918

– 35.000

16.918

15.000

15.000

15.000

15.000

Toelichting

Mutaties uitgaven

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Waarvan eigen personeel € 17,7 mln.

Op dit onderdeel doen de volgende mutaties o.a. voor:

 • Asiel Dienst Terugkeer en Vertrek (DTenV): door de hogere asielinstroom zijn er extra capaciteit als ook extra middelen nodig voor terugkeer. Voor de apparaatsuitgaven is in 2016 € 4,6 mln. toegekend.

 • Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met totaal € 15 mln. gesplitst over alle apparaatsinstrumenten (eigen personeel € 5,9 mln.).

 • Het restant € 7,2 mln. bestaat uit diverse kleine mutaties.

Waarvan ICT € 9,4 mln.

 • Desaldering Justid (€ 5,8 mln.), zie toelichting eigen personeel

 • Het restant € 3,6 mln. bestaat uit divers kleine mutaties.

Waarvan SSO’s – € 24,7 mln..

 • Centrale bekostiging FM Haaglanden om de bedrijfsvoering van het Rijk doelmatiger te organiseren. Bij de eerste suppletoire begroting 2016 wordt het budget meerjarig (in 2016 – € 16,5 mln.)overgeheveld van de departementen naar de begroting van BZK. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

 • Binnen het HGIS budget is een kasschuif van VenJ geaccommodeerd van – € 11,1 mln. van 2016 naar 2017. Door een andere fasering in de bouwplanning van de nieuwbouw voor Eurojust wordt een deel van de kosten later gerealiseerd.

 • Restant betreft diverse kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Desaldering Justid

Er Justid voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten zijn bij de eerste suppletoire begroting 2016 door middel van een desaldering meerjarig toegevoegd aan het budgettaire kader om vooraf meer inzicht te hebben in de uitgaven en ontvangsten bij Justid. Hierbij is het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader jaarlijks verhoogd met € 15 mln.

Eigen vermogen Rijksvastgoed bedrijf – € 50 mln.

Bij de nota van wijziging 2016 is het ontvangstenbudget op apparaat SSO’s verhoogd met € 50 mln. als gevolg van het vervallen van een uitzondering op de Regeling agentschappen over het eigen vermogen van het RVB. Dit bedrag is per abuis verwerkt op het VenJ budget in plaats van Financiën. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

30.958

142.647

173.605

121.519

295.124

194.488

218.865

228.179

239.923

                     

Uitgaven

                 

92.1 Nominaal en onvoorzien

                 
 

Nominaal en onvoorzien

30.958

142.647

173.605

121.519

295.124

194.488

218.865

228.179

239.923

                     

Ontvangsten

0

40.000

40.000

0

40.000

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel voor onder andere de loon- en prijsbijstelling. De toelichting op deze mutatie zijn bij de betreffende artikelen gegeven.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) x € 1.000
   

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

       

Verplichtingen

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0

                     

Uitgaven

                 

93.1 Geheim

                 
 

Geheime uitgaven

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0

                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.


X Noot
1

i.v.m. het compleet opnemen van de tabel bij artikel 32.

X Noot
2

Zie TK 2015–2016, 34 300 VI, nr. 23

X Noot
3

Zie TK 2015–2016, 29 628, nr. 624

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
5

Zie TK 2015–2016, nr. 34 350