34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

G BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2017

Op dinsdag 4 juli jl. heb ik met uw Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken I 2016/17, 34 453, A). Gedurende het debat bleek dat op enkele onderdelen bij uw Kamer nog zorgen leven. Om die reden beraadt het kabinet zich nog op het voorliggende wetsvoorstel.

In verband hiermee verzoek ik u de stemmingen over het wetsvoorstel aan te houden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven