34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

AG BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 april 2022

In mijn brieven van 24 februari en 28 maart jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik overga tot het vaststellen en bekendmaken van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Besluit). Zoals ik in mijn brief van 12 april jl. uw Kamer heb medegedeeld dat het Besluit de dag daarna bekendgemaakt zou worden is het Besluit op 13 april 2022 gepubliceerd. Hiermee wordt voor de uitvoeringspraktijk verder inzichtelijk gemaakt hoe de nieuwe regelgeving eruit komt te zien. Dit is nodig voor de voorbereidingen op het nieuwe stelsel en noodzakelijk om de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (hierna: Tlokb) met haar voorbereidende werkzaamheden te kunnen laten starten.

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de bekendmaking van het Besluit en de inwerkingtreding van enkele artikelen ten behoeve van de Tlokb. Hiermee zijn de volgende stukken gepubliceerd:

  • Het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen 1

  • Het nader rapport en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State 2

  • Het inwerkingtredingsbesluit van enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat de toelatingsorganisatie met haar voorbereidende werkzaamheden kan gaan starten3 3

Inwerkingtreding van enkele artikelen ten behoeve van de Tlokb

Met de bekendmaking van het Besluit worden nog geen definitieve stappen ondernomen met betrekking tot de inwerkingtreding van het stelsel. Alleen de artikelen die de Tlokb nodig heeft om haar werkzaamheden te starten die voorafgaand aan de inwerkingtreding van het stelsel noodzakelijk zijn, zullen in werking treden.

In het inwerkingtredingsbesluit is geregeld dat de artikelen I, met uitzondering van het in onderdeel A, opgenomen artikel 7ab, derde lid, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) en I, van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking treden met ingang van 22 april 2022. Ook de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Regeling) zal op 22 april 2022 inwerkingtreden.

Het inwerkingtredingsbesluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op grond waarvan de Tlokb wordt ingesteld en met haar voorbereidende werkzaamheden kan beginnen, zoals het toetsen en toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Verder treden de artikelen die hiermee samenhangen in werking, zoals het aanwijzen van bouwwerken die onder het stelsel vallen, de regels voor instrumenten en de verdeelsleutel voor de toezichtkosten van de Tlokb. In de Regeling gaat het om een nadere uitwerking van de werkzaamheden die ter voorbereiding van het stelsel noodzakelijk zijn. Gekozen is voor de datum van 22 april 2022 zodat de Tlokb voldoende tijd heeft om instrumenten te toetsen en toe te laten. De instrumentaanbieders kunnen zich voorbereiden op de komst van het nieuwe stelsel, omdat zij aanvragen kunnen indienen voor het toelaten van instrumenten bij de Tlokb.

Volledige inwerkingtreding stelsel kwaliteitsborging

De Wkb is voor de inwerkingtreding direct gekoppeld aan de Omgevingswet waarvan de inwerkingtreding is gepland op 1 januari 2023.

Het inwerkingtredingsbesluit voor de overige artikelen ten behoeve van de inwerkingtreding van het gehele Wkb stelsel volgt later. Dit besluit zal ik nemen op basis van het finale advies van de Monitoringsgroep Wkb en nadat het inwerkingtredingsbesluit voor de Omgevingswet is vastgesteld.

Voorafgaand aan de bekendmaking van dit inwerkingtredingsbesluit bied ik Uw Kamer de gelegenheid tot een reactie.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven