Besluit van 13 april 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, van 13 april 2022, nr. 2022-0000000532 BZK/CZW/W;

Gelet op artikel V van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en artikel VI van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, met uitzondering van het in onderdeel A opgenomen artikel 7ab, derde lid, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, en artikel I van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen treden in werking met ingang van 22 april 2022.

Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Uitgegeven de negentiende april 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen die nodig zijn met het oog op de voorbereiding op de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. De invoering van dat stelsel zal afzonderlijk geregeld worden.

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de artikelen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op grond waarvan de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (hierna: de toelatingsorganisatie) wordt ingesteld en met haar voorbereidende werkzaamheden kan beginnen, zoals het toetsen en toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Verder treden de artikelen die hiermee samenhangen in werking, zoals het aanwijzen van bouwwerken die onder het stelsel vallen, de regels voor instrumenten en de verdeelsleutel voor de toezichtkosten van de toelatingsorganisatie. Gekozen is voor de datum van 22 april 2022 zodat de toelatingsorganisatie voldoende tijd heeft om instrumenten te toetsen en toe te laten. Het is de bedoeling dat het gehele stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2023 in werking treedt, gelijktijdig met de Omgevingswet.

De verplichting voor de initiatiefnemer om gebruik te maken van het nieuwe stelsel treedt nog niet in werking. Daarom is bepaald dat het derde lid van artikel 7ab van de Woningwet niet in werking treedt. Het toepassen van een instrument voor kwaliteitsborging voor een bouwwerk die onder gevolgklasse 1 valt en het werken met een kwaliteitsborger, treedt pas in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Op dat moment kunnen er immers bouwmeldingen en gereedmeldingen worden gedaan voor bouwactiviteiten die vallen onder gevolgklasse 1 (artikelen 2.18 en 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving).

In dit inwerkingtredingsbesluit is afgeweken van de vaste verandermomenten en van de minimale invoeringstermijn. Dit gebeurt met het oog op een goede voorbereiding van de uitvoeringspraktijk op de invoering van het nieuwe stelsel. Daarbij is van belang dat dit inwerkingtredingsbesluit geen gevolgen heeft voor burgers en bedrijven. De toelatingsorganisatie heeft zich al geruime tijd voorbereid op de inwerkingtreding van de artikelen die het mogelijk maken voor de toelatingsorganisatie om met haar voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten. Burgers en bedrijven zijn pas op het moment dat het hele stelsel in werking treedt, verplicht om voor aangewezen bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 te gaan werken met een kwaliteitsborger. Voor bouwers verandert er door dit inwerkingtredingsbesluit dus niets. Zij dienen tot aan de inwerkingtreding van het stelsel een omgevingsvergunning voor het bouwen aan te vragen voor alle bouwwerken (dus ook voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1). De instrumentaanbieders kunnen zich voorbereiden op de komst van het nieuwe stelsel, omdat zij aanvragen kunnen indienen voor het toelaten van instrumenten bij de toelatingsorganisatie.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven