Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734453 nr. 10

34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 januari 2017

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7ac, eerste lid, wordt «moeten» vervangen door: dient te.

B

In artikel 7ak, derde lid, wordt voor de punt toegevoegd: , en kunnen aan de toelatingsorganisatie andere taken dan de taken, genoemd in het eerste lid, worden opgedragen.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt in het voorgestelde artikel 7ak van de Woningwet de mogelijkheid opgenomen om de toelatingsorganisatie bij of krachtens algemene maatregel van bestuur andere taken op te kunnen dragen. Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet wordt beoogd de taken die momenteel worden uitgevoerd door de Stichting Bouwkwaliteit onder te brengen bij de toelatingsorganisatie (Kamerstukken II 2015/16, 34 453, nr. 3, blz. 27). Ook wordt gedacht aan de uitoefening van taken door de toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen wettelijke regeling waarbij werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer alleen nog mogen worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor erkend zijn (Kamerstukken II 2016/17, 28 325, nr. 162).

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in artikel 7ac, eerste lid, een redactionele wijziging aan te brengen.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok