Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634359 nr. 13

34 359 Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE GRAAF EN HELDER

Ontvangen 28 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift vervalt: of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.

II

In de beweegreden vervalt: of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen.

III

In artikel 1 vervallen de onderdelen b tot en met d, alsmede de aanduiding «a.» voor het eerste onderdeel.

IV

Artikel 3 vervalt.

V

In de artikelen 4, eerste lid, 5, eerste lid en 7, eerste lid, wordt «de artikelen 2 en 3» vervangen door: artikel 2.

VI

In artikel 8, eerste lid, vervalt: artikel 3,.

VII

Artikel 11 vervalt.

Toelichting

Dit amendement schrapt het uitreisverbod naar een gebied buiten de Schengenzone uit het wetsvoorstel.

Wie (islamitische) terroristische gedragingen wil plegen en/of zich bij een terroristische organisatie wenst aan te sluiten, hoort niet in Nederland thuis. Hij of zij die plannen heeft om zich elders aan te sluiten bij een (islamitische) terreurorganisatie moet niet worden tegengehouden, aangezien dan de (aanzienlijke) kans bestaat dat de heilloze voornemens op Nederlandse bodem worden uitgevoerd. Om dat te voorkomen, moet de persoon in kwestie, waarvan een gegrond vermoeden bestaat dat hij of zij zich in het buitenland wil aansluiten bij een terroristische strijdgroep, niet worden tegengehouden, maar wel met de combinatie dat het Nederlanderschap wordt ingetrokken, zoals wordt geregeld in wetsvoorstel 34 356 (R2064).

De Graaf Helder