Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634350-XII nr. 2

34 350 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

     

2.

Het beleid

3

 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

3

 

2.2 De beleidsartikelen

5

 

2.3 De niet-beleidsartikelen

22

 

2.4 De agentschappen

24

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

  • In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» aangegeven welke mutaties al in de Ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over mutaties van het lopende jaar gaat).

  • De tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een artikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.

  • Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 – € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

  • 1. In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2015 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Tweede suppletoire begroting.

  • 2. In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting. Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van beleid de mutaties in de Tweede suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 XII, nr. 2) toegelicht. Additioneel ten opzichte van voorgaande jaren is dat de uitgavenmutaties in de artikelgewijze toelichting worden toegelicht. Dit doe ik op artikelonderdeelniveau en rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld of zodra deze beleidsmatig relevant zijn. De verdiepingsbijlage is hiermee komen te vervallen.

  • 4. In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletoire mutaties 2015 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
   

Artikel

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

 

9.235,5

241,2

Stand vastgestelde begroting 2015

 

9.235,5

241,2

Stand 1e suppletoire begroting 2015

 

8.953,5

265,8

         

– Mutaties Miljoenennota 2016 (uitkomst 2015)

 

– 198,0

6,1

– Belangrijkste mutaties 2e suppletoire begroting

     
         

1.

CAO loonakkoord

     
 

– Hoofdstuk XII

div.

3,6

 
 

– Infrastructuurfonds

26

5,0

 
 

– Deltafonds

26

1,1

 
 

– Aandeel IenM

98

– 1,7

 
 

– Aandeel Financïën

99

– 8,0

 
 

– Aandeel Financiën (kasschuif)

99

– 1,9

 

2.

Caribisch Nederland

13

– 5,7

 

3.

Decentralisatie Bodemsanering PF/GF

13

– 14,7

 

4.

GSM-R interferentie

16

– 9,0

 

5.

Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

17

– 3,5

 

6.

Rijksvastgoedbedrijf tariefsverlaging

98

– 12,7

12,7

 

– KNMI

23

0,7

 
 

– ILT

24

0,8

 
 

– RWS

26

7,6

 
 

– Bestuurskern

98

2,9

 
 

– Bestuurskern (SSC-ICT)

98

0,7

 

7.

Intelligente Transport Systemen (ITS)

14

3,3

 
   

26

– 3,3

 

8.

ANVS

div.

– 3,2

1,5

9.

HGIS

div.

– 1,2

 

10.

Diversen

div.

3,0

0,8

Stand 2e suppletoire begroting

 

8.719,3

286,9

Toelichting

1. CAO loonakkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2. Caribisch Nederland (drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit)

In het kader van de drink- en afvalwatervoorzieningen in Caribisch Nederland doet IenM een bijdrage van € 4,9 miljoen in 2015 aan het BES-fonds. Daarnaast wordt de IenM bijdrage aan de afbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie op Bonaire van € 0,8 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties), dat een zelfde aandeel financiert.

3. Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds

In het kader van het meerjarenprogramma Bodem wordt € 14,7 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het betreft de rijksbijdrage aan het knelpunt Rotterdam Havengebied, de bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland, de aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel, de aanpak van IBC-locaties in Utrecht, het Amsterdamse gasfabriekenprogramma en de Volgermeerpolder.

4. GSM-R Interferentie en klimaat

Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie is € 9,0 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.

5. Geluidsisolatie Schiphol (GIS)

Bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is er sprake van € 3,5 miljoen lagere uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal ingediende claims bij het Schadeschap Schiphol dan verwacht en een lagere realisatie op het project Aankoop en sloop van woningen binnen de veiligheid- en geluidsloopzones zoals vastgesteld in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.

6. Teruggave Rijksvastgoedbedrijf

Door een teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf als gevolg van een tariefsverlaging, zijn er hogere ontvangsten op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf van € 12,7 miljoen, heeft € 0,7 miljoen betrekking op de huisvestingkosten van het KNMI, € 0,8 miljoen op ILT, € 7,6 miljoen op RWS en € 3,6 miljoen op de Bestuurskern waarvan € 0,7 miljoen wordt verrekend met BZK in verband met onderhuur door Rijksbrede SSO SSC-ICT.

7. Intelligente Transport Systemen (ITS)

Ten behoeve van het Beter Benutten project Intelligente Transport Systemen (ITS) wordt voor het jaar 2015 € 3,2 miljoen kasbudget overgeboekt van het Infrastructuurfonds artikel 12 Hoofdwegennet naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid.

8. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Er is sprake van een onderschrijding op de budgetten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op artikel 98 Apparaat van het kerndepartement en artikel 97 Algemeen departement, als gevolg van vertraging met het invullen van openstaande vacatures op een toegestane capaciteitsuitbreiding van de ANVS. Daarnaast zijn er ontvangsten van € 1,5 miljoen in het kader van de Kernenergiewet.

9. Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Bij 1e suppletoire 2015 heeft Buitenlandse Zaken vanuit de HGIS middelen, IenM gecompenseerd voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak over het wel of niet moeten afnemen van emissierechten uit het CDM-waterkrachtproject Xacbal/Panama. De afwikkeling hiervan valt € 1,2 miljoen lager uit dan geraamd. IenM boekt vanuit artikel 19 Klimaat het overschot terug naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken ten behoeve van HGIS.

2.2 De beleidsartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 XII, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Artikel 11 Waterkwantiteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

30.634

0

4.994

– 1.327

380

– 947

34.681

Uitgaven:

37.847

0

– 1.300

– 1.164

– 40

– 1.204

35.343

Waarvan juridisch verplicht:

83%

         

100%

11.01

Algemeen waterbeleid

32.903

0

-1.766

-839

210

-629

30.508

11.01.01

Opdrachten

3.354

0

– 1.005

609

– 144

465

2.814

11.01.02

Subsidies

9.506

0

– 878

0

125

125

8.753

 

– Partners voor Water (HGIS)

9.506

0

– 878

0

0

0

8.628

 

– Overige subsidies

0

0

0

0

125

125

125

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

18.005

0

120

– 185

229

44

18.169

 

– waarvan bijdrage aan RWS

17.605

0

0

– 186

224

38

17.643

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

400

0

120

 

5

5

526

11.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.038

0

– 3

– 1.263

0

– 1.263

772

11.02

Waterveiligheid

2.516

0

386

75

-69

6

2.908

11.02.01

Opdrachten

2.516

0

386

75

– 69

6

2.908

11.03

Grote oppervlaktewateren

2.428

0

80

-400

-181

-581

1.927

11.03.01

Opdrachten

2.107

0

1

0

– 181

– 181

1.927

11.03.05

Bijdrage aan internationale organisaties

321

0

79

– 400

0

– 400

0

 

Ontvangsten

23.800

0

0

0

0

0

23.800

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 12 Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

4.564

0

– 88

– 33

150

117

4.593

Uitgaven:

6.225

0

– 660

590

30

620

6.185

Waarvan juridisch verplicht:

78%

         

87%

12.01

Waterkwaliteit

6.225

0

-660

590

30

620

6.185

12.01.01

Opdrachten

4.012

0

199

153

– 30

123

4.334

12.01.02

Subsidies

262

0

– 122

148

– 14

134

274

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

 

* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

0

0

0

0

0

0

0

 

* Natuurcompensatie Perkpolder

0

0

0

0

0

0

0

 

* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer

0

0

0

0

0

0

0

 

* Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

0

0

0

0

0

12.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

404

0

0

93

74

167

571

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.547

0

– 737

196

0

196

1.006

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

172.802

– 500

– 79.739

12.792

– 8.634

4.158

96.721

Uitgaven:

194.736

– 500

– 81.116

13.394

– 14.404

– 1.010

112.110

Waarvan juridisch verplicht:

79%

         

100%

13.01

Ruimtelijk instrumentarium

11.712

-126

914

-699

1.313

614

13.114

13.01.01

Opdrachten

6.206

– 126

456

– 1.837

325

– 1.512

5.024

 

– Wabo

2.998

– 126

– 497

– 2.039

– 34

– 2.073

302

 

– Architectonisch beleid

1.522

0

40

0

50

50

1.612

 

– Overige opdrachten

1.686

0

913

202

309

511

3.110

13.01.02

Subsidies

3.506

0

246

0

640

640

4.392

13.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.200

0

0

888

348

1.236

2.436

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.200

0

0

888

348

1.236

2.436

13.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

800

0

212

250

0

250

1.262

13.02

Geo-informatie

42.967

0

2.815

2.795

1.526

4.321

50.103

13.02.01

Opdrachten

2.173

0

150

1.227

– 584

643

2.966

13.02.02

Subsidies

12.532

0

0

0

0

0

12.532

 

– Basisregistraties

12.532

0

0

0

0

0

12.532

13.02.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

28.262

0

2.665

1.568

2.110

3.678

34.605

 

– Kadaster

28.262

0

2.665

1.568

2.110

3.678

34.605

13.03

Gebiedsontwikkeling

3.828

0

-768

277

-5

272

3.332

13.03.01

Opdrachten

1.219

0

– 195

– 141

5

– 136

888

13.03.02

Subsidies

60

0

0

90

– 10

80

140

13.03.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

2.549

0

– 573

328

0

328

2.304

 

– Projecten BIRK

2.549

0

– 573

328

0

328

2.304

 

– Projecten Nota Ruimte

0

0

0

0

0

0

0

 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

0

0

0

0

0

0

0

13.04

Ruimtegebruik bodem

128.967

-374

-83.888

3.229

-15.363

-12.134

32.571

13.04.01

Opdrachten

3.505

0

– 693

602

– 1.475

– 873

1.939

13.04.02

Subsidies

16.538

0

– 71

– 80

1.316

1.236

17.703

 

– Bedrijvenregeling

10.000

0

– 521

0

1.316

1.316

10.795

 

– Bodemsanering NS

4.538

0

0

0

0

0

4.538

 

– Overige subsidies

2.000

0

450

– 80

0

– 80

2.370

13.04.03

Bijdrage aan agentschappen

6.750

0

0

1.897

62

1.959

8.709

 

– waarvan bijdrage aan RWS

6.750

0

0

1.897

62

1.959

8.709

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

99.854

– 374

– 83.124

810

– 15.266

– 14.456

1.900

 

– Meerjarenprogramma Bodem

99.054

– 374

– 83.338

– 12.000

– 14.072

– 26.072

1.900

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

800

0

214

180

– 1.194

– 1.014

0

13.04.07

Bekostiging

2.320

0

0

0

0

0

2.320

 

– Uitvoering klimaatadaptie

2.320

0

0

0

0

0

2.320

13.05

Eenvoudig Beter

7.262

0

-189

7.792

-1.875

5.917

12.990

13.05.01

Opdrachten

6.949

0

– 189

– 1.019

– 1.143

– 2.162

4.598

 

– Eenvoudig beter

3.949

0

– 60

– 888

886

– 2

3.887

 

– OLO 3

3.000

0

– 129

– 131

– 2.029

– 2.160

711

13.05.03

Bijdrage aan agentschappen

313

0

0

8.811

– 732

8.079

8.392

 

– waarvan bijdrage aan RWS

313

0

0

8.811

– 732

8.079

8.392

 

Ontvangsten

934

0

2.890

0

1.105

1.105

4.929

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name verklaard door overboekingen naar het Gemeente- en Provinciefonds in het kader van het Meerjarenprogramma Bodem. Daarnaast betreft het de overboeking naar het BES-fonds en Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties voor het op orde brengen van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland, zie ook de toelichtingen bij artikelonderdeel 13.04 Ruimtegebruik bodem.

13.01 Ruimtelijk instrumentarium

Duurzame Dynamiek in de Delta

De hogere uitgaven in 2015 worden grotendeels veroorzaakt door een nabetaling van de subsidie voor Duurzame Dynamiek in de Delta.

Provia

Daarnaast zijn er meer uitgaven met betrekking tot de voorbereiding van de Provia conferentie in 2016. Tot slot zijn er eveneens hogere uitgaven als gevolg van hogere kosten met betrekking tot de actuele 2015 release van het ICT systeem ter ondersteuning van het Omgevingsloket Online.

13.02 Geo-informatie

Basisregistraties

De hogere uitgaven in 2015 worden veroorzaakt door een groter aantal aanvragen voor compensatie. Meer gemeenten dan voorzien hebben een compensatie aangevraagd voor inspecties in het kader van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen.

13.04 Ruimtegebruik bodem

Bedrijvenregeling

Op grond van de Bedrijvenregeling worden subsidies toegekend voor bodemsanering. In 2015 zijn in dat kader meer aanvragen ontvangen dan begroot, waardoor een ophoging van het budget in 2015 noodzakelijk is. Het totaal beschikbare meerjarenbudget voor de Bedrijvenregeling wordt niet opgehoogd. De verhoging van het beschikbare bedrag bij Najaarsnota wordt veroorzaakt door het actualiseren van de budgetten ten behoeve van de Bedrijvenregeling.

Overboeking Gemeente- en Provinciefonds (Meerjarenprogramma Bodem)

In het kader van het Meerjarenprogramma Bodem worden er middelen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds. Het betreft de rijksbijdrage aan het knelpunt Rotterdam Havengebied, de bodemsanering van het Thermphos-terrein in Zeeland, de aanpak asbest in het Gijmink in Overijssel, de aanpak van IBC-locaties in Utrecht, het Amsterdamse gasfabriekenprogramma en de Volgermeerpolder.

Caribisch Nederland (drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit)

De uitgaven hebben met name te maken met het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit en kwantiteit op Saba. Hiervoor wordt € 1,1 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds. Daarnaast wordt € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds en € 0,8 miljoen naar Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties. Deze mutaties worden gesaldeerd binnen de IenM begroting.

13.05 Eenvoudig beter

OLO-3

In de bouw van het ondersteunende ICT systeem voor het nieuwe Omgevingsloket Online is een kleine vertraging opgetreden. Hierdoor zal fase B van de bouw begin 2016 aanvangen. Hierdoor blijft er budget in 2015 onbenut.

Ontvangsten

Bij de eindafrekening van de subsidieregeling Mooi Nederland is gebleken dat de werkelijk gemaakte kosten van een aantal projecten lager zijn dan de uitgekeerde voorschotten. Daarop is het verschil teruggevorderd wat heeft geleid tot deze hogere ontvangsten.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

30.322

0

2.220

3.900

5.730

9.630

42.172

Uitgaven:

32.043

0

1.095

3.900

3.028

6.928

40.066

Waarvan juridisch verplicht:

68%

         

100%

14.01

Netwerk

15.029

0

1.201

2.086

3.224

5.310

21.540

14.01.01

Opdrachten

10.303

0

1.456

2.024

3.197

5.221

16.980

 

– Beter Benutten

5.180

0

1.662

– 153

3.387

3.234

10.076

 

– Overige opdrachten

5.123

0

– 206

2.177

– 190

1.987

1.245

14.01.02

Subsidies

2.166

0

– 988

53

0

53

1.231

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

2.560

0

733

9

27

36

3.329

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.560

0

733

9

27

36

3.329

14.02

Veiligheid

17.014

0

-106

1.814

-196

1.618

18.526

14.02.01

Opdrachten

5.313

0

– 106

1.786

– 230

1.556

6.763

14.02.02

Subsidies

11.313

0

0

27

0

27

11.340

 

– VVN

3.651

0

0

9

– 30

– 21

3.630

 

– SWOV

3.949

0

– 100

109

– 226

– 117

3.732

 

– Overige subsidies

3.713

0

100

– 91

256

165

3.978

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

388

0

0

1

4

5

393

 

– waarvan bijdrage aan RWS

388

0

0

1

4

5

393

14.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

30

30

30

 

Ontvangsten

6.782

0

-398

478

0

478

6.862

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare bedrag verplichtingen bij Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van het programma Beter Benutten voor Intelligente Transport Systemen (ITS). Er wordt in totaal € 4,5 miljoen verplichtingenbudget overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds. Hiervan is € 3,2 miljoen voor 2015 en € 1,3 miljoen voor 2016. De totale verplichting wordt in het jaar 2015 alvast aangegaan.

De overige ruimte van € 1,2 miljoen in het verplichtingenbudget op dit artikel wordt verklaard door een herschikking in het verplichtingenbudget om de balans tussen kas en verplichtingen te herstellen.

14.01 Netwerk

Beter Benutten – ITS

De hogere uitgaven in 2015 worden met name verklaard door een overboeking van € 3,2 miljoen vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII voor het programma Beter Benutten. Deze middelen wordt ingezet ten behoeve van het project ITS (Intelligente Transport Systemen). Het project is gericht op de beschikbaarheid en het bij elkaar brengen van reis-, route-, en verkeersinformatie om de reiziger en vervoerder te helpen bij de keuze, planning en het vlotte verloop van de reis. Voor een correcte verantwoording worden deze beleidsuitgaven verantwoord op Hoofdstuk XII en niet op het Infrastructuurfonds.

14.02 Veiligheid

Bijdrage aan internationale organisaties t.b.v. NCAP

Dit betreft een bijdrage van € 0,3 miljoen aan het NCAP (New Car Assessment Programme). Het NCAP is een onafhankelijk test- en kennisinstituut op het gebied van autoveiligheid in Europees verband.

Artikel 15 OV-keten

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

15

OV-keten

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

6.021

500

– 1.304

– 403

– 106

– 509

4.708

Uitgaven:

 

6.021

500

– 41

– 760

– 106

– 866

5.614

Waarvan juridisch verplicht:

70%

         

90%

15.01

OV-keten

6.021

500

– 41

– 760

– 106

– 866

5.614

15.01.01

Opdrachten

4.268

500

– 376

– 557

– 113

– 670

3.722

15.01.02

Subsidies

758

0

335

0

0

0

1.093

15.01.03

Bijdrage aan agentschappen

995

0

0

– 203

7

– 196

799

 

– waarvan bijdrage aan RWS

995

0

0

– 203

7

– 196

799

 

Ontvangsten

0

0

122

– 122

0

– 122

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 16 Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

16

Spoor

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

19.709

0

18.401

15.540

– 1.750

13.790

51.900

Uitgaven:

28.785

0

10.090

– 2.347

– 10.750

– 13.097

25.778

Waarvan juridisch verplicht:

98%

         

100%

16.01

Spoor

28.785

0

10.090

– 2.347

– 10.750

– 13.097

25.778

16.01.01

Opdrachten

2.339

0

10.054

2.282

– 1.970

312

12.705

 

– ERTMS

0

0

10.101

514

0

514

10.615

 

– Overige opdrachten

2.339

0

– 47

1.768

– 1.970

– 202

2.090

16.01.02

Subsidies

26.346

0

92

– 4.629

– 8.908

– 13.537

12.901

 

– GSM-R

15.000

0

0

– 4.500

– 9.000

– 13.500

1.500

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

9.076

0

0

0

0

0

9.076

 

– Overige subsidies

2.270

0

92

– 129

92

– 37

2.325

16.01.03

Bijdrage aan agentschappen

0

0

44

0

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

44

0

0

0

44

 

– waarvan bijdrage aan RWS

0

0

0

0

0

0

0

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

100

0

– 100

0

128

128

128

 

Ontvangsten

0

0

135

– 135

0

– 135

0

Verplichtingen

De verlaging van € 1,8 miljoen op het verplichtingenbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door een overheveling van € 1,4 miljoen naar EZ ten behoeve van Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast zijn er geringe lagere uitgaven op opdrachten Spoor (€ 0,4 miljoen), zie toelichting bij artikelonderdeel 16.01 Spoor.

16.01 Spoor

Overboeking naar EZ ten behoeve van de ACM

De verlaging van het opdrachtenbudget op Spoor wordt voor € 1,4 miljoen veroorzaakt door een budgetoverheveling naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de toezichtstaken die de ACM uitvoert. De ACM vervult toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet.

GSM-R

Binnen de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie is € 9,0 miljoen minder uitgegeven dan geraamd. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen.

Bijdrage aan internationale organisaties ten behoeve van OTIF

Er wordt een periodieke bijdrage geleverd aan het OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail). Het OTIF streeft via internationale wetgeving naar technische harmonisatie van het treinverkeer op het gebied van veiligheid en infrastructuur.

Artikel 17 Luchtvaart

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

17

Luchtvaart

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

20.617

0

– 698

3.651

– 2.475

1.176

21.095

Uitgaven:

23.759

0

– 639

3.651

– 3.641

10

23.130

Waarvan juridisch verplicht:

82%

         

100%

17.01

Luchtvaart

23.759

0

– 639

3.651

– 3.641

10

23.130

17.01.01

Opdrachten

10.229

0

– 864

1.614

– 3.671

– 2.057

7.308

 

– Opdrachten GIS

5.001

0

0

0

– 3.455

– 3.455

1.546

 

– Leefbaarheidsfonds

0

0

0

0

0

0

0

 

– Overige opdrachten

5.228

0

– 864

1.614

– 216

1.398

5.762

17.01.02

Subsidies

452

0

215

1.996

– 89

1.907

2.574

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

11.898

0

10

41

119

160

12.068

 

– waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)

11.850

0

0

41

119

160

12.010

 

– waarvan bijdrage aan RWS

48

0

– 13

0

0

0

35

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

23

0

0

0

23

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

1.180

0

0

0

0

0

1.180

 

Ontvangsten

33.109

0

240

62

120

182

33.531

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,5 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere uitgaven op het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS), zie de toelichting bij artikelonderdeel 17.01 Luchtvaart.

17.01 Luchtvaart

Opdrachten GIS

Bij het Project Geluidsisolatie Schiphol (GIS) is er sprake van € 3,5 miljoen lagere uitgaven. Dit wordt met name veroorzaakt door een lager aantal ingediende claims bij het Schadeschap Schiphol. Daarnaast zijn er minder woningen aangekocht dan verwacht op het onderdeel Aankoop en sloop van woningen binnen de veiligheid- en geluidsloopzones, zoals vastgesteld in het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

18

Scheepvaart en Havens

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

4.707

0

29.386

– 21

– 834

– 855

33.238

Uitgaven:

4.732

0

8.436

– 21

– 684

– 705

12.463

Waarvan juridisch verplicht:

70%

         

100%

18.01

Scheepvaart en havens

4.732

0

8.436

– 21

– 684

– 705

12.463

18.01.01

Opdrachten

2.324

0

6.219

– 25

– 622

– 647

7.896

 

– Topsector logistiek

0

0

6.731

0

– 400

– 400

6.331

 

– Overige opdrachten

2.324

0

– 512

– 25

– 222

– 247

1.565

18.01.02

Subsidies

0

0

2.275

0

– 75

– 75

2.200

 

– Topsector logistiek

0

0

1.750

0

0

0

1.750

 

– Overige opdrachten

0

0

525

0

– 75

– 75

450

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.404

0

– 138

4

13

17

1.283

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.404

0

– 138

4

13

17

1.283

18.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

1.004

0

80

0

0

0

1.084

 

Ontvangsten

0

0

141

– 141

0

– 141

0

18.01 Scheepvaart en havens

Topsector Logistiek

Binnen het programma Neutraal Logistiek Informatieplatform (NLIP), onderdeel van de Topsector Logistiek, komt een opdracht dit jaar nog niet tot uitvoering.

Artikel 19 Klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

19

Klimaat

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

55.891

0

2.434

12.467

– 26.814

– 14.347

43.978

Uitgaven:

59.915

0

10.990

13.507

186

13.693

84.598

Waarvan juridisch verplicht:

80%

         

100%

19.01

Klimaat

25.124

0

– 9.414

4.499

1.468

5.967

21.677

19.01.01

Opdrachten

9.032

0

– 7.283

941

850

1.791

3.540

19.01.02

Subsidies

5.300

0

– 2.590

1.389

550

1.939

4.649

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

10.792

0

459

2.169

68

2.237

13.488

 

– Waarvan bijdrage aan KNMI

218

0

432

2

64

66

716

 

– Waarvan bijdrage aan RWS

3.391

0

0

2.131

0

2.131

5.522

 

– Waarvan bijdrage aan Nea

7.183

0

27

36

4

40

7.250

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en

           
 

samenwerking

34.791

0

20.404

9.008

– 1.282

7.726

62.921

19.02.01

Opdrachten

8.204

0

2.157

2.274

– 1.699

575

10.936

 

– Uitvoering CDM

0

0

6.900

0

– 1.200

– 1.200

5.700

 

– Interreg

2.783

0

– 455

363

– 730

– 367

1.961

 

– Overige opdrachten

5.421

0

– 4.288

1.911

231

2.142

3.275

19.02.02

Subsidies

0

0

0

1.000

– 25

975

975

 

– Interreg

0

0

0

1.000

– 25

975

975

19.02.03

Bijdrage aan agentschappen

23.913

0

17.127

5.734

– 58

5.676

46.716

 

– waarvan bijdrage aan RIVM

23.509

0

7.709

4.035

– 4

4.031

35.249

 

– waarvan bijdrage aan RWS

402

0

0

– 48

– 35

– 83

319

 

– waarvan bijdrage aan RVO

2

0

9.418

1.747

– 19

1.728

11.148

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

2.674

0

1.120

0

500

500

4.294

 

Ontvangsten

168.000

0

0

0

0

0

168.000

Verplichtingen

Met ingang van 2016 worden de opdrachten aan alle agentschappen op dezelfde wijze vastgelegd, namelijk in het jaar waarop de opdracht betrekking heeft. In de raming van het verplichtingenbudget 2015 was ten aanzien van de opdracht 2016 aan het RIVM nog voorzien dat deze in 2015 zou worden vastgelegd. Gelet op het voorgaande wordt deze opdracht in 2016 vastgelegd, waardoor het verplichtingenbudget 2015 vrijvalt en kan worden afgeboekt.

19.01 Klimaat

Opdrachten Klimaat

Het betreft hier voornamelijk hoger uitgaven in verband met COP21 UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) en de uitvoering van de Klimaatagenda/SER-energieakkoord

Subsidies Klimaat

Op het subsidiebudget voor Klimaat zijn er hogere uitgaven (€ 0,6 miljoen), als gevolg van de afwikkeling van de in 2010 toegekende subsidies voor het innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

Uitvoering Clean Development Mechanism (CDM)

Bij de 1esuppletoire begroting 2015 is vanuit de HGIS-middelen IenM voor de afhandeling van een in Panama aangespannen arbitragezaak gecompenseerd. De kosten van de arbitragezaak zijn lager uitgevallen dan verwacht. Het overschot van € 1,2 miljoen wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

INTERREG

De uitgaven voor INTERREG zijn als gevolg van vertraging in de uitvoering lager uitgevallen dan verwacht.

Artikel 20 Lucht en geluid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

25.638

0

9.783

– 3.630

– 2.476

– 6.106

29.315

Uitgaven:

36.450

0

– 24

– 3.630

– 526

– 4.156

32.270

Waarvan juridisch verplicht:

92%

         

100%

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

36.450

0

– 24

– 3.630

– 526

– 4.156

32.270

20.01.01

Opdrachten

7.328

0

– 1.333

– 1.022

1.400

378

6.373

 

– Verkeersemissies

3.802

0

– 1.370

– 605

900

295

2.727

 

– Geluid- en luchtsanering

3.526

0

37

– 417

500

83

3.646

20.01.02

Subsidies

2.000

0

2.262

– 1.323

1.050

– 273

3.989

 

– Euro 6 en Euro-VI

2.000

0

2.262

– 1.323

1.050

– 273

3.989

20.01.03

Bijdrage aan agentschappen

1.057

0

0

1.396

24

1.420

2.477

 

– waarvan bijdrage aan RWS

1.057

0

0

1.396

24

1.420

2.477

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

25.191

0

– 1.400

– 2.681

– 3.000

– 5.681

18.110

 

– NSL

1.250

0

– 1.250

0

0

0

0

 

– Wegverkeerlawaai

23.941

0

– 150

– 2.700

– 3.000

– 5.700

18.091

 

– Overige bijdrage medeoverheden

0

0

0

19

0

19

19

20.01.07

Bekostiging

874

0

447

0

0

0

1.321

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

Verkeersemissies

De ophoging van het opdrachtenbudget voor uitvoering verkeersemissies betreft een correctieboeking. Bij de 1e suppletoire begroting 2015 en de Ontwerpbegroting 2016 zijn per abuis te veel middelen afgeboekt. Dit wordt met een ophoging van € 0,9 miljoen gecorrigeerd.

Euro-6 subsidieregeling

De hogere uitgaven op de subsidieregeling Euro 6 (taxi’s en bestelwagens) worden veroorzaakt door een nabetaling aan het RVO.

Wegverkeerslawaai

Door een aanpassing van de programmering zijn de bijdragen aan provincies en gemeenten voor het uitvoeren van de saneringsmaatregelen in het kader van geluidhinder lager dan oorspronkelijk begroot.

Artikel 21 Duurzaamheid

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

21

Duurzaamheid

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

19.262

1.000

724

2.795

– 3.913

– 1.118

19.868

Uitgaven:

20.493

1.000

– 2.135

3.150

– 3.913

– 763

18.595

Waarvan juridisch verplicht:

85%

         

100%

21.04

Duurzaamheidsinstrumentarium

1.787

0

– 336

35

2

37

1.488

21.04.01

Opdrachten

1.593

0

– 336

41

0

41

1.298

21.04.03

Bijdrage aan agentschappen

194

0

0

– 6

2

– 4

190

 

– waarvan bijdrage aan RWS

194

0

0

– 6

0

– 6

188

21.05

Duurzame Productketens

15.399

1.000

– 1.054

1.863

– 2.838

– 975

14.370

21.05.01

Opdrachten

12.279

1.000

– 1.702

– 3.441

– 2.586

– 6.027

5.550

21.05.02

Subsidies

520

0

648

433

0

433

1.601

21.05.03

Bijdrage aan agentschappen

2.600

0

0

4.871

– 252

4.619

7.219

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.600

0

0

4.871

– 252

4.619

7.219

21.06

Natuurlijk kapitaal

3.307

0

– 745

1.252

– 1.077

175

2.737

21.06.01

Opdrachten

2.079

0

– 386

– 86

– 1.229

– 1.315

378

21.06.02

Subsidies

359

0

– 359

0

130

130

130

21.06.03

Bijdrage aan agentschappen

869

0

0

1.338

22

1.360

2.229

 

– waarvan bijdrage aan RWS

869

0

0

1.338

0

1.338

2.207

21.06.04

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare bedrag verplichtingen vloeit voort uit diverse overboekingen naar andere ministeries en het Provinciefonds, zie ook de toelichtingen bij artikelonderdeel 21.05 Duurzame Productketens en artikelonderdeel 21.06 Natuurlijk kapitaal.

21.05 Duurzame Productketens

Amendement Cegerek en Dijkstra

De verlaging van het uitgavenbudget betreft voornamelijk de uitvoering van het amendement Cegerek en Dijkstra (Kamerstukken II, 2014–2015, 34 000, nr. 49) in het kader van de cofinanciering opruiming drugsdumpingen (€ 1,0 miljoen). Hiermee kunnen dumpingen van drugsafval worden opgeruimd. Er wordt ook € 0,2 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

RVO

Er zijn middelen overgeheveld naar artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking voor een opdracht aan RVO in het kader van Duurzame productketens (€ 0,6 miljoen).

21.06 Natuurlijk kapitaal

Overboeking naar EZ ten behoeve van Ctgb

Voor de werkzaamheden van de College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wordt € 0,6 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken vanuit het opdrachtenbudget Natuurlijk Kapitaal. Daarnaast wordt door herprioritering middelen overgebracht naar artikelonderdeel 13.05 Eenvoudig Beter.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

42.203

– 1.000

9.952

– 15.766

3.689

– 12.077

39.078

Uitgaven:

43.846

– 1.000

5.023

– 16.215

– 1.211

– 17.426

30.443

Waarvan juridisch verplicht:

94%

         

88%

22.01

Veiligheid chemische stoffen

10.597

0

523

5

914

919

12.039

22.01.01

Opdrachten

7.483

0

– 3.448

– 1.904

2.017

113

4.148

 

– Veiligheid en gezondheid

2.182

0

– 1.547

250

1.342

1.592

2.227

 

– Overige opdrachten

5.301

0

– 1.901

– 2.154

675

– 1.479

1.921

22.01.02

Subsidies

2.469

0

3.971

0

– 1.129

– 1.129

5.311

 

– NANoREG

2.369

3.796

3.796

0

– 1.129

– 1.129

5.036

 

– Overige subsidies

100

175

175

0

0

0

275

22.01.03

Bijdrage aan agentschappen

645

0

0

1.909

26

1.935

2.580

 

– waarvan bijdrage aan RWS

645

0

0

1.909

26

1.935

2.580

22.01.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

22.02

Veiligheid GGO's

2.910

0

– 231

0

– 1.000

– 1.000

1.679

22.02.01

Opdrachten

2.910

0

– 231

0

– 1.000

– 1.000

1.679

22.02.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

22.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

30.339

– 1.000

4.731

– 16.220

– 1.125

– 17.345

16.725

22.03.01

Opdrachten

24.053

– 1.000

– 2.031

– 19.913

1.925

– 17.988

3.034

 

– Programma omgevingsveiligheid

19.000

– 1.000

– 289

– 17.541

200

– 17.341

370

 

– Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten

3.083

0

– 742

– 2.372

2.000

– 372

1.969

 

– Overige opdrachten

1.970

0

– 1.000

0

– 275

– 275

695

22.03.02

Subsidies

524

0

3.057

2.525

– 1.700

825

4.406

22.03.03

Bijdrage aan agentschappen

2.762

0

0

1.297

0

1.297

4.059

 

– waarvan bijdrage aan RWS

2.762

0

0

1.297

0

1.297

4.059

22.03.04

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

6.177

– 135

– 1.350

– 1.485

4.692

 

– Bijdragen asbestsanering

0

0

6.177

– 210

– 1.350

– 1.560

4.617

 

– Bijdragen programma Externe Veiligheid

0

0

0

75

0

75

75

22.03.05

Bijdragen aan internationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

22.03.09

Inkomensoverdracht

3.000

0

– 2.472

6

0

6

534

 

Ontvangsten

2.719

0

10.203

0

– 1.129

0

11.793

Verplichtingen

De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het in 2015 vastleggen van de verplichting voor een meerjarig onderzoeksprogramma Biotechnologie (2016–2019).

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Veiligheid en gezondheid

De verhoging van de uitgaven wordt met name veroorzaakt doordat in 2015 op een aantal langlopende projecten meer is betaald dan oorspronkelijk geraamd.

NANoREG

Bij de raming van het budget was rekening gehouden met een bijdrage van de Europese Commissie (EC) voor de coördinatie van het EU-programma NANoREG uit het zevende kaderprogramma voor onderzoek van de EC van € 4,7 miljoen. Deze is in 2015 niet volledig opgevraagd. Zowel de ontvangsten- als de uitgavenraming worden doorgeschoven naar 2016.

22.02 Veiligheid GGO’s

Onderzoeksprogramma Biotechnologie

De verlaging van het uitgavenbudget wordt veroorzaakt door vertraging bij het opstarten van het meerjarig onderzoeksprogramma Biotechnologie. De verplichtingen worden in 2015 vastgelegd.

22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnet

Met ingang van 2016 worden de werkzaamheden in het kader van de WABO vergunningverleningen Defensie-inrichtingen door DCMR overgedragen aan de ILT. Voor de afrondende werkzaamheden zijn dit jaar meer middelen nodig dan voorzien.

Subsidies inrichtingen en transport

De verlaging van dit budget heeft te maken door een vertraging met het aangaan van veiligheidscoalities, zogenoemde safety deals.

Ontvangsten

De verlaging van de ontvangsten heeft te maken met de hierboven vermelde verlaging van het uitgavenbudget in het kader van het programma NANoReg.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

40.781

0

165

– 1.648

2.602

954

41.900

Uitgaven:

39.914

0

165

– 1.648

2.602

954

41.033

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

100%

23.01

Meteorologie en seismologie

22.913

0

165

3.147

2.602

5.749

28.827

23.01.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

22.046

0

0

3.147

2.602

5.749

27.795

 

– Meteorologie

21.553

0

0

3.141

2.598

5.739

27.292

 

– Seismologie

493

0

0

6

4

10

503

23.01.04

Bijdrage aan internationale organisaties

867

0

165

0

0

0

1.032

 

– Contributie WMO (HGIS)

867

0

165

0

0

0

1.032

23.02

Aardobservatie

17.001

0

0

– 4.795

0

– 4.795

12.206

23.02.03

Bijdrage aan het agentschap KNMI

17.001

0

0

– 4.795

0

– 4.795

12.206

 

– Aardobservatie

17.001

0

0

– 4.795

0

– 4.795

12.206

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

23.01 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Aan het KNMI zijn aanvullende middelen toegekend vanwege de hogere contributie aan het European Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF) veroorzaakt door koersverschillen (€ 0,4 miljoen). Daarnaast ontvangt het KNMI een bijdrage van € 0,6 miljoen voor de instandhouding van de meetmast Cabauw in 2015 zoals toegezegd aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014–2015, 31 793, nr. 111). Tenslotte zijn aanvullende middelen toegekend voor de aanpassing/nieuwbouw van applicaties in het kader van meteorologische dienstverlening op de BES-eilanden (€ 0,7 miljoen) en vanwege de teruggave van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 0,7 miljoen) zoals gemeld in de leeswijzer.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

110.047

0

– 2.933

9.219

2.718

11.937

119.051

Uitgaven:

110.047

0

– 2.933

9.219

2.718

11.937

119.051

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

94%

24.01

Handhaving en toezicht

110.047

0

– 2.933

9.219

2.718

11.937

119.051

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap ILT

110.047

0

– 2.933

9.219

2.718

11.937

119.051

 

– Risicovolle bedrijven

9.990

0

– 3.812

20.383

1.145

21.528

27.706

 

– Rail en wegvervoer

24.286

0

343

– 273

335

62

24.691

 

– Scheepvaart

14.892

0

– 36

7.894

313

8.207

23.063

 

– Luchtvaart

12.957

0

– 34

5.983

260

6.243

19.166

 

– Risicovolle stoffen en producten

33.131

0

129

– 33.260

0

– 33.260

0

 

– Water, bodem, bouwen

14.791

0

477

8.492

665

9.157

24.425

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 25 Brede Doeluitkering

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

1.807.451

0

0

6.185

0

6.185

1.813.636

Uitgaven:

1.782.405

0

91.001

6.185

0

6.185

1.879.591

Waarvan juridisch verplicht:

100%

         

100%

25.01

Brede doeluitkering

1.782.405

0

91.001

6.185

0

6.185

1.879.591

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

6.453.944

0

– 405.136

– 169.789

– 5.866

– 175.655

5.873.153

Uitgaven:

6.453.944

0

– 405.136

– 169.789

– 5.866

– 175.655

5.873.153

26.01

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

5.329.360

0

– 330.527

– 175.128

– 3.708

– 178.836

4.819.997

26.02

Bijdrage aan het Deltafonds

1.124.584

0

– 74.609

5.339

– 2.158

3.181

1.053.156

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds wordt per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. De voeding wordt verlaagd als gevolg van overboekingen naar het BTW-compensatiefonds voor de A12 Parallelstructuur Gouwe (€ 5,0 miljoen), de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen) en diversen (€ 6,6 miljoen). Hier tegenover staat een verhoging van de voeding als gevolg van de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen) en het CAO akkoord (€ 5,0 miljoen).

BTW-compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe

Voor het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe wordt € 5,0 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth

Voor het project A76 Aansluiting Nuth wordt € 4,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.

Diversen

Deze post bevat mutaties van geringe omvang. Het betreft hier overboekingen van en naar de begroting Hoofdstuk XII, overige overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds, en bijdragen van departementen.

Tariefverlaging RVB

Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

CAO akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

Dit artikelonderdeel wordt bij Najaarsnota met € 2,2 miljoen verlaagd met name in verband met een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en een verhoging met € 1,1 miljoen in verband met het loonakkoord.

Provinciefonds: Ooijen Wanssum

Een bedrag van € 2,7 miljoen wordt overgeboekt naar het Provinciefonds en betreft de bijdrage van het Rijk in de proceskosten Ooijen Wanssum.

Provinciefonds: zoetwatermaatregelen

Voor het jaar 2015 wordt via het Provinciefonds € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater.

CAO-akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

97

Algemeen departement

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

45.168

0

3.789

3.706

2.051

5.757

54.714

Uitgaven:

45.445

0

1.359

4.706

– 874

3.832

50.636

97.01

IenM-brede programmamiddelen

45.445

0

1.359

4.706

– 874

3.832

50.636

97.01.01

Opdrachten

23.213

0

359

8.699

– 715

7.984

31.556

 

– Onderzoeken ANVS

0

0

0

4.032

– 178

3.854

3.854

 

– Overige opdrachten

23.213

0

359

4.667

– 537

4.130

27.702

97.01.02

Subsidies

250

0

1.000

0

0

0

1.250

97.01.03

Bijdrage aan agentschappen

16.605

0

0

– 4.012

7

– 4.005

12.600

 

– waarvan bijdrage aan KNMI

0

0

0

0

0

0

0

 

– waarvan bijdrage aan ILT

16.000

0

0

– 4.014

0

– 4.014

11.986

 

– waarvan bijdrage aan RWS

605

0

0

2

7

9

614

97.01.06

Bijdrage aan ZBO en RWT

5.377

0

0

19

– 166

– 147

5.230

 

Ontvangsten

3.373

0

– 1.100

1.109

– 871

238

2.511

Ontvangsten

In de begroting van IenM is een structurele ontvangstenreeks opgenomen waar geen ontvangsten op binnen komen. Vermoedelijk is dit ontstaan bij conversies tijdens de fusie van VenW en VROM tot IenM. Het betreft een tekort van € 0,9 miljoen in 2015 en verder. Dit betreft de afboeking van de onbekende ontvangsten voor het jaar 2015.

Artikel 98 Apparaat van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

98

Apparaat van het kerndepartement

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

296.110

0

25.177

5.898

1.872

7.770

329.057

Uitgaven:

300.273

0

28.323

3.323

– 2.664

659

329.255

98.01

Personele uitgaven

207.452

0

19.865

– 1.294

– 3.817

– 5.111

222.206

 

– waarvan eigen personeel

184.953

0

17.022

– 3.252

– 2.902

– 6.154

195.821

 

– waarvan externe inhuur

11.317

0

2.786

1.919

– 215

1.704

15.807

 

– waarvan postactieven

11.182

0

57

39

– 700

– 661

10.578

98.02

Materiele uitgaven

92.821

0

8.458

4.617

1.153

5.770

107.049

 

– waarvan regulier materieel

30.261

0

6.775

– 413

– 12.236

– 12.649

24.387

 

– waarvan ICT

32.065

0

654

2.828

– 12.303

– 9.475

23.244

 

– waarvan bijdrage aan SSO's

30.495

0

1.029

2.202

25.692

27.894

59.418

 

Ontvangsten

2.434

0

10.991

6.226

15.797

22.023

35.448

98.01 Personele uitgaven

De lagere kosten op personele uitgaven (€ 3,8 miljoen) worden overwegend veroorzaakt door opgelopen vertraging bij de vacaturevervulling bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), lagere kosten van de instroom van fte's voor de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) bij OVS en de gevolgen van versnelde invulling van de taakstelling.

98.02 Materiële uitgaven

De lagere reguliere materiële uitgaven zijn voor een groot deel het gevolg van de versnelde realisatie van de taakstelling (€ 7,4 miljoen) en een opgelopen vertraging bij de ontwikkeling/vervanging van een nieuw systeem voor de geïntegreerde begrotingsadministratie. Daarnaast blijft de uitvoering van het sociaal akkoord voor het aantrekken van arbeidsbeperkten achter op de planning (€ 2,2 miljoen). Verder vindt een overboeking plaats aan het Expertise Centrum Organisatie & Personeel (€ 1,3 miljoen) en is er een herverdeling van kosten naar ICT (€ 1,3 miljoen).

De lagere uitgaven ICT zijn hoofdzakelijk het gevolg van een overheveling van de bijdrage naar de Rijksbrede SSO’s SSC-ICT (€ 16 miljoen).

De hogere bijdrage aan SSO’s zijn voornamelijk het gevolg van de overgeboekte bijdrage ten behoeve van SSC-ICT (€ 16 miljoen) en de, op verzoek van BZK (Rijksvastgoedbedrijf), versnelde aflossing van de egalisatieschuld (€ 7,5 miljoen). Daarnaast zal een deel van de verrekening van de kosten voor dienstverlening aan agentschappen naar verwachting niet meer in 2015 tot verrekening komen (€ 2 miljoen).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn voornamelijk het gevolg van de teruggave van het voordeel van de tariefsverlaging en betaling van een openstaande vordering uit 2010 door het Rijksvastgoedbedrijf (€ 13,4 miljoen). Daarnaast is bij PBL sprake van extra ontvangsten uit hoofde van detacheringen PBL-personeel en EU-onderzoeksopdrachten. Bij ANVS zijn vergoedingen ontvangen in het kader van de Kernenergiewet. De budgetverantwoordelijkheid hiervan ligt bij het Ministerie van Economische Zaken. De ontvangsten worden in 2015 verrekend met het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 99 Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in x € 1.000)

99

Nominaal en onvoorzien

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties via

NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting:

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

   

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

Uitgaven:

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

 

Nominaal en onvoorzien

8.593

0

55.493

– 64.086

0

– 64.086

0

 

Ontvangsten

0

0

1.388

– 1.388

0

– 1.388

0

De wijzigingen bij Najaarsnota binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 mln. ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

(4)= (1) +(2)+(3)

Totaal

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

2.119.836

– 21.892

102.585

2.200.529

Omzet nutv werkzaamheden

276.318

– 187.000

89.318

Omzet overige departementen

29.718

– 885

28.833

Omzet derden

136.886

– 5.416

131.470

Rentebaten

800

800

Bijzondere baten

10.000

– 7.000

3.000

Totaal baten

2.297.240

254.426

– 97.716

2.453.950

     

Lasten

   

Apparaatskosten

965.478

11.666

30.889

1.008.033

– Personele kosten

725.185

8.743

15.169

749.097

* waarvan eigen personeel

673.243

8.743

9.611

691.597

* waarvan externe inhuur

51.942

 

4.058

56.000

* waarvan overige P-kosten

   

1.500

1.500

– Materiële kosten

240.293

2.923

15.720

258.936

* waarvan apparaat ICT

45.000

   

45.000

* waarvan bijdrage aan SSO’s

56.000

   

56.000

* waarvan overige M-kosten

       

Onderhoud

1.274.039

242.760

– 128.605

1.388.194

Rentelasten

8.748

   

8.748

Afschrijvingskosten

39.975

   

39.975

– materieel

38.000

   

38.000

* waarvan apparaat ICT

6.000

   

6.000

– immaterieel

1.975

   

1.975

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

2.288.240

254.426

– 97.716

2.444.950

Saldo van baten en lasten

9.000

   

9.000

Dotatie aan reserve Rijksrederij

– 9.000

   

– 9.000

Te verdelen resultaat

       

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De hogere omzet van IenM wordt met name veroorzaakt door aanvullende bijdragen Search-and-Rescue-activiteiten, Basis ICT en Cyber Security, Beter Geïnformeerd op de weg en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, zoals gemeld in de Ontwerpbegroting 2016.

Omzet Nog uit te voeren werkzaamheden

De huidige verwachting is dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond. Hierdoor schuiven de opbrengsten ook door naar 2016.

In 2015 is een (vervolg)opdracht verleend aan Studio Roosegaarde voor het uitwerken van een ontwerp voor de Afsluitdijk als Icoon. Ook start naar verwachting eind 2015 de marktbenadering voor de doorontwikkeling en realisatie van dit ontwerp. Hiervoor is budget van ruim € 0,8 miljoen voorgefinancierd vanuit de post nog uit te voeren werkzaamheden.

Omzet derden

De prognose is negatief bijgesteld met name door lagere opbrengsten schaderijden/varen dan verwacht.

Bijzondere baten

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is de raming van bijzondere baten neerwaarts bijgesteld.

Lasten

Personele kosten

De hogere personele kosten worden onder meer veroorzaakt door de verhoging van de salarissen in de tweede helft van 2015.

Materiële kosten

De hogere materiële kosten worden onder meer veroorzaakt door hogere materiële kosten voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Deze kosten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten.

Onderhoud

Deze mutatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, maar waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

222.713

259.082

 

481.795

2.

Totaal operationele kasstroom

17.748

– 276.318

187.000

– 71.570

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 50.500

– 2.700

9.200

– 44.000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

 

2.000

2.000

3.

Totaal investeringskasstroom

– 50.500

– 2.700

11.200

– 42.000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

7.300

   

7.300

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 40.000

 

– 4.000

– 44.000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

50.500

2.700

– 23.200

30.000

4.

Totaal financieringskasstroom

17.800

2.700

– 27.200

– 6.700

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

207.761

– 17.236

171.000

361.525

Toelichting

Operationele kasstroom

De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.

Investeringskasstroom

De lagere investeringen worden veroorzaakt door terughoudendheid in het aangaan van nieuwe investeringen.

Financieringskasstroom

De hogere aflossingen worden veroorzaakt door vervroegde aflossingen als gevolg van een stelselwijziging waardoor enkele activa niet meer worden geactiveerd. Hierdoor werd de lening hoger dan de boekwaarde van de activa.

Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI. Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2) + (3)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

       

Omzet IenM

43.346

619

2.652

46.617

Omzet overige departementen

2.329

 

– 267

2.062

Omzet derden

18.223

 

1.270

19.493

Rentebaten

95

 

– 95

0

Bijzondere baten

       

Totaal baten

63.993

619

3.560

68.172

         

Lasten

       

Apparaatskosten

43.308

619

9.970

53.897

– Personele kosten

28.235

619

2.069

30.923

* waarvan eigen personeel

27.823

619

– 68

28.374

* waarvan externe inhuur

412

 

2.137

2.549

– Materiële kosten

15.073

 

7.901

22.974

* waarvan apparaat ICT

2.391

 

4.173

6.564

* waarvan bijdrage aan SSO’s

3.005

 

– 187

2.818

* waarvan overige

       

Aardobservatie

17.001

 

– 4.795

12.206

Rentelasten

280

 

– 38

242

Afschrijvingskosten

3.404

 

– 1.577

1.827

– materieel

3.404

 

– 1.577

1.827

* waarvan apparaat ICT

1.986

 

– 994

992

– immaterieel

       

Overige lasten

       

– dotaties voorzieningen

       

– bijzondere lasten

       

Totaal lasten

63.993

619

3.560

68.172

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Omzet IenM

De omzet IenM neemt toe door inzet van middelen vanuit de balans voor uitvoering van het project Deltaplan (€ 1,6 miljoen) en door het saldo van mutaties van € 1,0 miljoen.

Omzet derden

De raming van de omzet uit externe gefinancierde onderzoeksprojecten zoals de Europese Unie, universiteiten en ESA is met € 1,3 miljoen verhoogd.

Lasten

Apparaatskosten

De apparaatskosten nemen met € 9,9 miljoen toe. Dit is het gevolg van een herschikking van de kosten aardobservatie van € 2,9 miljoen onder apparaatskosten. Daarnaast zijn de afschrijvingskosten met € 1,6 miljoen verschoven naar apparaatskosten als gevolg van de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus. Tenslotte nemen de apparaatskosten met € 5,5 miljoen als gevolg van extra opdrachten.

Aardobservatie

De kosten voor aardobservatie zijn met € 4,8 miljoen verlaagd als gevolg van een kasschuif van € 1,9 miljoen en een budgettaire herschikking van € 2,9 miljoen waardoor zoals toegelicht in de in de verdiepingsbijlage van artikel 23 van de ontwerpbegroting IenM 2016.

Afschrijvingskosten

Door de uitbesteding van de dienstverlening op het gebied van ICT aan SSC Campus de geraamde afschrijvingskosten bij miljoenennota verlaagd met € 1,6 miljoen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

(2)

(3)

4 = (1) + (2) + (3)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+of–) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+of–) 2e suppletoire begroting

Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2015

23.373

 

– 2.704

20.669

2.

Totaal operationele kasstroom

3.048

 

– 4.885

– 1.837

3a.

Totaal investeringen (-/-)

– 6.783

 

3.548

– 3.235

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

       

3.

Totaal investeringskasstroom

– 6.783

 

3.548

– 3.235

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

       

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

       

4c.

Aflossingen op leningen (-/-)

– 1.375

 

775

– 600

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.100

 

– 1.505

2.595

4.

Totaal financieringskasstroom

2.725

 

– 730

1.995

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2015 (=1+2+3+4)

22.363

 

– 5.041

17.322

Toelichting

De daling van de operationele kasstroom betreft voornamelijk de financiering van extra kosten uit de vooruitontvangen bedragen (€ 1,6 miljoen), een verlaging als gevolg van aangepaste uitgaven en ontvangsten aardobservatie € 2,5 miljoen (waaronder kasschuif van € 1,9 miljoen). Daar tegenover staat een begrote ontvangst als gevolg van de verkoop van activa (€ 1,0 miljoen) en een vooruitontvangen bijdrage voor de financiering van Cabauw in de jaren 2016–2018 (€ 0,3 miljoen).

Daarnaast zijn de verwachte investeringsuitgaven naar beneden bijgesteld als gevolg van het overnemen van de ICT dienstverlening door SSC Campus. Daardoor is ook het beroep op de leenfaciliteit naar beneden bijgesteld.

De aflossingen zijn verlaagd omdat eind 2014 een aantal leningen versneld zijn afgelost.