34 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN PECHTOLD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 24

Voorgesteld 7 oktober 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de breed gedeelde wens om tot een verlaging van de belasting op arbeid te komen, zonder dat er op voorhand taboes worden aangegeven bij de invulling daarvan;

constaterende dat een verschuiving van de belastingdruk van arbeid naar vervuilende activiteiten en schaarse grondstoffen grote milieuwinst oplevert en werkgelegenheid creëert;

verzoekt de regering, een kader te presenteren voor de hervorming van het belastingstelsel, en daarin ook te zorgen voor een duidelijke vergroening van het belastingstelsel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Pechtold

Naar boven