34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 110 BRIEF VAN DE BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juni 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Defensie, het second opinion onderzoek naar het onderhoud van de Groene Draeck aan.

Inleiding

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig kroonprinses Beatrix geschonken ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag. De Staat heeft daarbij toegezegd het onderhoud van de Groene Draeck voor haar rekening te nemen. Dit wordt al circa zestig jaar uitgevoerd door de onderhoudsorganisatie van het Ministerie van Defensie (in casu de Koninklijke Marine), sinds 2002 door het ‘Marinebedrijf’. In de begroting van Defensie 2016 is het jaarlijkse onderhoudsbudget voor de Groene Draeck verhoogd naar 95.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het rapport van een extern bureau (Kersten Experts) en de ervaringen van de Marine voor het zogeheten aanvullend standaard onderhoud (zie mijn brief aan de Tweede Kamer van 24 september 2015 (Kamerstukken 34 300 X en 34 300 I, nr. 6).

Second opinion onderzoek

Naar aanleiding van de motie Van der Burg (Kamerstuk 34 300 I, nr. 6) heeft in het voorjaar van 2016 een second opinion onderzoek plaatsgevonden. Tijdens de behandeling van de begroting van de Koning op 14 oktober 2015 heb ik toegezegd bereid te zijn het onderhoudsbudget in de Defensiebegroting aan te passen als deze second opinion daar aanleiding toe geeft (Handelingen II 2015/16, nr. 14, item 9). De second opinion is uitgevoerd door de firma Blom Lemsteraken. Het rapport van Blom Lemsteraken wordt meegezonden met deze brief1.

Om een juiste vergelijking te kunnen maken met het Defensiebudget moet rekening worden gehouden met de kosten voor winterstalling in een gereserveerde werkplaats en btw. Blom Lemsteraken offreert exclusief btw. De kosten zijn vergeleken over een periode van vijf jaar. Dit is de huidige meerjarige begrotingsperiode.

Het jaarlijks budget van Defensie van 95.000 euro is inclusief btw en inclusief winterstalling in een gereserveerde werkplaats. De daadwerkelijke uitgaven kunnen over de jaren heen fluctueren. Over een periode van vijf jaar betekent dit een totaalbudget van 475.000 euro. De second opinion van Blom Lemsteraken komt over deze periode (inclusief btw en inclusief winterstalling in een gereserveerde werkplaats) tot een totaalbedrag van 434.000 euro (zie tabel in de bijlage). Hierbij dient te worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot het geoffreerde bedrag in de second opinion, in het Defensiebudget geen rekening is gehouden met prijsindexatie, omdat hierover binnen de begrotingssystematiek van het Rijk jaarlijks besluitvorming plaatsvindt. Indien prijscompensatie wordt toegekend, kan het onderhoudsbudget op de begroting van Defensie licht stijgen. Volgens Blom zal bij uitbesteding naar de markt een hogere kwaliteit van het onderhoud worden gerealiseerd. Defensie is op dit type onderhoud namelijk niet meer gespecialiseerd.

Conclusie

De second opinion geeft aan dat de markt het onderhoud voor een lager bedrag (gemiddeld 8.000 euro per jaar lager) kan uitvoeren met een hogere kwaliteit. Het verschil weegt echter niet op tegen de meerkosten van Europees aanbesteden. Om invulling te geven aan de motie Van der Burg stel ik het jaarlijks onderhoudsbudget bij naar 87.000 euro en handhaaf ik het onderhoud bij Defensie zolang Prinses Beatrix gebruikmaakt van de Groene Draeck. Op deze manier bespaar ik de kosten van een Europese aanbesteding en wordt de continuïteit van het onderhoud geborgd tegen een marktconforme prijs.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Bijlage Onderhoudskosten van de Groene Draeck

bedragen x € 1.000
 

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Gem.

Huidige begroting Defensie (incl. btw)

95

95

95

95

95

475

95

 

2016

2017

2018

2019

2020

Totaal

Gem.

Second opinion Blom (excl. btw)

105

59

62

65

68

359

72

Incl. btw

127

71

75

79

82

434

87

Alle bedragen inbegrepen winterstalling in gereserveerde werkplaats. De daadwerkelijke uitgaven fluctueren ook bij Defensie over de jaren heen.


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven