34 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016

34 300 I Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2016

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2015

Hierbij bied ik u aan, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden op de vragen gesteld door dhr. Pechtold tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 17 september (Handelingen II 2014/15, nr. 3, Algemene Politieke Beschouwingen) over de Groene Draeck.

Inleiding

De Groene Draeck is in 1957 door de Nederlandse bevolking aan toenmalig kroonprinses Beatrix geschonken, ter gelegenheid van haar achttiende verjaardag. De Staat heeft daarbij toegezegd het onderhoud van de Groene Draeck voor haar rekening te nemen. Het Ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit wordt uitgevoerd door het Marinebedrijf, een onderdeel van het Ministerie van Defensie. De Groene Draeck is geen standaard Lemsteraak. Met het bijzondere interieur en exterieur, het hoog representatief karakter en de ouderdom behoeft zij zeer nauwkeurig en intensief onderhoud.

Huidige situatie

Het bedrag van € 51.000 dat was opgenomen in de begroting van de Koning is gebaseerd op onderzoek uit 2007 door een extern bureau naar het benodigde onderhoud van de Groene Draeck. Dit onderzoek is de basis voor de onderhoudskosten die ten laste van de begroting van de Koning werden gebracht. Uit de begroting van Defensie is € 47.000 overgeheveld naar de begroting van de Koning, ter dekking van de geraamde kosten. Door tussentijdse reguliere prijsbijstellingen is dit bedrag toegenomen tot € 51.000 in 2015.

Begroting 2016

Bij de evaluatie van de begroting van de Koning (Kamerstuk 34 000 I, nr. 11) is ook gekeken naar de Groene Draeck. De evaluatiecommissie overwoog dat de Groene Draeck is verbonden aan de voormalige drager van de kroon en de uitgaven daarvoor kunnen niet meer dienen te worden beschouwd als functioneel voor de huidige Koning. Op grond hiervan werd aanbevolen de uitgaven voor het onderhoud niet meer op de begroting van de Koning te plaatsen maar te ramen en verantwoorden op de begroting van het Ministerie van Defensie. Deze aanbeveling is overgenomen. Met ingang van 2016 staan de geraamde uitgaven op de begroting van Defensie.

Bij de uitvoering van het onderhoud is de afgelopen jaren aanvullend onderhoud noodzakelijk gebleken. Dit heeft in de periode 2011–2015 geleid tot meerkosten van € 223.000. Defensie levert hiervoor de budgettaire dekking vanuit de eigen begroting, waardoor de Rijksbegroting als geheel niet omhoog zal gaan.

Naar aanleiding van hierboven genoemde kosten is in 2015 door hetzelfde externe bureau opnieuw een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Defensie. De conclusie is dat er structureel € 95.000 nodig is om het gehele onderhoud, standaard en aanvullend, op een verantwoorde wijze op het vereiste hoge niveau te kunnen uitvoeren.

Standaard onderhoud

Uit recent onderzoek van het externe bureau blijkt dat jaarlijks minimaal € 60.880 (exclusief btw) benodigd is voor standaard onderhoud. Standaard onderhoud omvat de onderhoudsactiviteiten die ieder jaar worden uitgevoerd. Dit bestaat onder meer uit schoonmaak-, schuur-, lak- en schilderwerk, werkzaamheden aan romp, boeisel en roef en transport en winterstalling.

Aanvullend standaard onderhoud

Uit ervaringen van het Marinebedrijf blijkt voorts dat ook aanvullend standaard onderhoud nodig is. Dit zijn onderhoudsactiviteiten die niet standaard ieder jaar worden uitgevoerd. Het betreft vaak gebreken die tijdens de initiële inspectie dan wel tijdens de uitvoering van het standaard onderhoud worden onderkend. Dit is deels planbaar en deels niet planbaar (correctief onderhoud). Voor verschillende posten die binnen een termijn van 5 jaar mogelijk vervangen moeten worden (zoals de voortstuwingsinstallatie, de kuipvloer en het houtsnijwerk) wordt in dit kader € 105.000 geraamd. De werkzaamheden die voortkomen uit het deel planbaar onderhoud als onderdeel van het aanvullend standaard onderhoud zijn verspreid over het meerjaren onderhoudsplan. Over correctief onderhoud, hetgeen naar de aard ervan niet te voorzien is, beschikt Defensie over ervaringsgegevens.

De begroting voor het standaard onderhoud en aanvullend standaard onderhoud komt daarmee op € 95.000 per jaar. Dekking voor de toename van het geraamde budget is gevonden binnen de begroting van Defensie.

Tot slot

Met ingang van 2016 bevat de raming voor het onderhoud aan de Groene Draeck een component voor aanvullend standaard onderhoud. Hiermee wordt tegengegaan dat piekuitgaven boven het geraamde bedrag uitkomen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

Naar boven