Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VII nr. 19

34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOŞER KAYA EN VAN RAAK

Ontvangen 17 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In de departementale begrotingsstaat wordt in artikel 13 Nominaal en onvoorzien het ontvangstenbedrag verlaagd met € 22.200 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient ter dekking van het amendement 34 300 VII, nr. 9 op de begroting van het gemeentefonds, waarmee gemeenten volledig in de mogelijkheid gesteld worden een referendum op een goede wijze te organiseren. Daartoe wordt het financiële gat gedicht tussen hetgeen gemeenten stellen nodig te hebben en hetgeen de Minister van BZK bereid is beschikbaar te stellen. Voorkomen moet worden dat gemeenten als bezuinigingsmaatregel bijvoorbeeld het aantal stemlokalen verminderen. Bij het vorige landelijk referendum was de opkomst namelijk relatief hoog (63.3%). Dat is hoger dan bij gemeenteraads- en provinciale statenverkiezingen.

Koşer Kaya Van Raak