Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-III nr. B

34 300 III Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016

B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 20 mei 2016

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft op 8 maart 2016 een brief gestuurd aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen die aan de Kamer zijn gedaan. De Minister-President heeft op 17 mei 2016 gereageerd.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning1 brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning, Bergman

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan de Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Den Haag, 8 maart 2016

De Eerste Kamer maakt halfjaarlijks de stand van zaken op ten aanzien van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan deze Kamer zijn gedaan.

Door middel van deze brief attendeer ik u op het gebruikelijke halfjaarlijkse overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen. Vandaag ontvangt u digitaal een overzicht van de toezeggingen waarvan de termijn volgens onze informatie op 1 januari 2016 is verstreken. Daarbij treft u tevens, ter informatie, een overzicht aan van de openstaande of deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 juli 2016 verloopt. Beide lijsten zijn terug te vinden via de volgende links:

Rappel: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk26ck723rjx&ministerie=vghyngkof7kb

Vooruitblik: https://www.eerstekamer.nl/rappel?rappel=vk26df40l3eo&ministerie=vghyngkof7kb

Teneinde een geactualiseerd overzicht aan de verantwoordelijke commissie(s) voor te kunnen leggen, verneemt de Kamer graag vóór vrijdag 29 april 2016 eventuele correcties en een prognose van de termijnen waarop de toezeggingen zullen worden nagekomen. Het betreft daarbij voornamelijk de toezeggingen waarvan de deadline reeds is vestreken.

De Eerste Kamer tracht de toezeggingenregistratie zo actueel mogelijk te houden. De Kamer en de regering zijn er derhalve bij gebaat als brieven, nota’s en dergelijke, die samenhangen met toezeggingen aan de Eerste Kamer, rechtstreeks aan deze Kamer worden gezonden, onder vermelding van het toezeggingenregistratienummer.

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Broekers-Knol

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2016

In uw brief van 8 maart 2016, met kenmerk 158878.08u, legt u ter verificatie een weergave van door mij gedane toezeggingen aan de Eerste Kamer voor. U verzoekt tevens een prognose van de termijn waarbinnen deze toezeggingen zullen worden nagekomen.

De weergave bevat vier toezeggingen, waarbij voor de eerste twee toezeggingen geldt dat de termijn per 1 januari 2016 is verlopen en voor de laatste twee dat de termijn is vastgesteld op 1 juli 2016:

  • Rappel toezegging Kamer informeren over maatregelen opvang vluchtelingen (T02 153)

  • Rappel toezegging locatie windmolens (T02156)

  • Vooruitblik toezegging arbeid en zorg in SER-advies (T02157)

  • Vooruitblik toezegging informeren over klimaatmaatregelen (T02158)

Ten aanzien van toezegging T02153 merk ik op dat uw Kamer een afschrift heeft ontvangen van de brief die de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op 27 november 2015 aan de Tweede Kamer hebben gezonden (kenmerk 19 637, nr. 2107). In deze brief wordt toegelicht welke afspraken in het bestuursakkoord met gemeenten en provincies zijn vastgelegd over de opvang, huisvesting, inkomensvoorziening en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Voorts heeft uw Kamer een afschrift ontvangen van de brief aan de Tweede Kamer van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 november 2015 (kenmerk 19 637, nr. 2085), waarin nader wordt ingegaan op de huisvesting van vergunninghouders.

Ten aanzien van toezegging T02156 wijs ik op de brief d.d. 12 februari 2016 aan de Tweede Kamer van de Minister van Economische Zaken met betrekking tot de uitkomsten van het onderzoek naar regionale effecten van windparken op zee. In deze brief wordt de locatiekeuze voor windmolens in de 10–12-mijlszone toegelicht. U heeft van deze brief een afschrift ontvangen.

Ten aanzien van toezegging T02157 merk ik op dat uw Kamer een afschrift heeft ontvangen van de adviesaanvraag aan de SER over «Werken en leven in de toekomst» d.d. 29 mei 2015. Het thema arbeid en zorg heeft hierin een prominente plaats. Het advies van de SER heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in september 2016 worden opgeleverd, waarna een kabinetsreactie zal volgen.

Tot slot, ten aanzien van toezegging T02158 wijs ik u graag op de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken d.d. 9 april 2016 als reactie op het IBO kostenefficiëntie CO2-reductiemaatregelen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek om de Kamers te informeren over eventuele nieuwe klimaatmaatregelen.

Tegen de achtergrond van bovenstaande beschouw ik alle toezeggingen als afgedaan. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Samenstelling: Engels (D66), (voorzitter), Nagel (50PLUS), Ruers (SP), (vicevoorzitter), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Van Kappen (VVD), Koffeman (PvdD), Strik (GL), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Knip (VVD), Barth (PvdA), De Graaf (D66), Schouwenaar (VVD), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Bikker (CU), Van Hattem (PVV), Köhler (SP), Lintmeijer (GL), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Verheijen (PvdA), Vreeman (PvdA) en Van Weerdenburg (PVV).