Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202134293 nr. 99

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 oktober 2020

Op 22 oktober jl. heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij het verzoek gedaan om alle relevante rapporten en onderzoeken over de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67 (B67) die nog niet openbaar zijn, zo snel mogelijk doch uiterlijk vrijdagmiddag 23 oktober om 16.00 uur, aan de Kamer te zenden én openbaar te maken.

De onderzoeken ten aanzien van COVID-19 en B67 zijn uitgevoerd in opdracht van de gebruiker Tweede Kamer. Via de voorzitter van het presidium heeft u inmiddels de betreffende rapporten ontvangen (Kamerstuk 34 293, nr. 98).

Zoals uiteengezet in mijn brief van 13 oktober jl. (Kamerstuk 34 293, nr. 97) heb ik op 1 oktober jl. met het presidium gesproken over de tussenresultaten van de rapporten. Dit heeft geresulteerd in een vervolgonderzoek op basis van aanvullende scenario’s waarvoor de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf afgelopen maandag gezamenlijk de vervolgvragen aan Theateradvies en Drees en Sommer hebben bepaald waarna de opdracht is verleend. De conclusie was dat er geen vervolgonderzoek aan bureau Beekink over de klimaatinstallaties van B67 nodig was, omdat het rapport duidelijk laat zien dat bij onveranderde wetgeving het pand B67 voor wat betreft de klimaatinstallaties voldoet. Dit is van belang ook in vergelijking met de huidige huisvestingssituatie van de Tweede Kamer. Enkele nog aanvullende vragen zijn meegegeven aan de eerdergenoemde opdracht aan Theateradvies en Drees en Sommer. De resultaten van het vervolgonderzoek worden medio november 2020 verwacht.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops