Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202134293 nr. 97

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2020

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 8 oktober jl. om een reactie op het artikel «Kamer wil binnenhof alleen verlaten voor coronaproof gebouw, Knops boos», van 6 oktober jl. bericht ik u als volgt. Ik zal daarbij ingaan op de volgende punten die uw Kamer in het verzoek onder de aandacht heeft gebracht:

  • 1. In hoeverre is de nieuwe locatie COVID-19 proof;

  • 2. de stand van zaken rondom de stikstofproblematiek;

  • 3. de mogelijkheid tot het houden van een werkbezoek met de commissie BZK aan de nieuwe locatie.

Op 13 november aanstaande wordt het pand Bezuidenhoutseweg 67 (B67) opgeleverd door de aannemer en overgedragen aan het RVB, waarna het pand kan worden overgedragen aan de gebruiker Tweede Kamer. Deze oplevering en overdracht wordt momenteel voorbereid, vooralsnog komen hier geen functionele punten naar voren en voldoet het pand functioneel aan het door de Tweede Kamer formeel vastgestelde Technisch Ontwerp (TO). Aanvullende wensen van de gebruiker Tweede Kamer (Verzoek tot Wijzigingen, VtW) zijn of worden waar mogelijk al verwerkt voor de geplande oplevering. Een aantal aanvullende wensen wordt daarna nog verwerkt, sommige aanvullende wensen vragen nog om formele besluitvorming binnen de Tweede Kamer, waarna het reguliere VtW proces wordt doorlopen. Ik zal u hierover meer gedetailleerd informeren in de volgende voortgangsrapportage. Met de verbouwing van het pand B67 is een investering van € 161 miljoen gemoeid, exclusief aanvullende wensen waarover nog overleg plaatsvindt.

1. COVID-19 B67

De gevolgen van COVID-19 zijn voor eenieder in de samenleving complex en heeft grote invloed op onze manier van werken. Het vraagt van ons allen een extra inspanning om met inachtneming van de RIVM richtlijnen het pand B67 gebruiksklaar te krijgen. Op dit moment worden of zijn in de volle breedte rijksgebouwen (tijdelijk) aangepast en wordt ook het beheersregime aangepast op de gevolgen van COVID-19 en de nieuwe 1,5 meter samenleving. Kennis die hierbij is opgedaan wordt benut bij het project renovatie Binnenhof, zodat tijdig maatregelen kunnen worden genomen bij de tijdelijke huisvesting. Dit ziet toe op fysieke maatregelen (bijvoorbeeld inzet liften), maar ook op beheersregime. Het is namelijk van groot belang dat het parlementaire proces op een goede wijze doorgang kan vinden.

Ik heb u eerder op 23 juni jl. geïnformeerd1 dat de eerste quickscan voor de zomer op 22 juni 2020 positief was. Dat betekent dat het pand B67, met een aantal gedragsregels voor lift en (rol)trapgebruik, óók in de COVID-19 periode, op een gelijkwaardige wijze als nu aan het Binnenhof gebruikt kan worden. Het pand kent acht verschillende ingangen; medewerkers komen gescheiden binnen en bij de centrale ingang is sprake van meerdere tourniquets voor de bezoekersstromen waarachter zich verschillende scanstraten bevinden. Ook zijn de publieke ruimtes, zoals de commissiezalen en de publieke tribune van de plenaire zaal via verschillende routes en ingangen te bereiken, vergelijkbaar met de huidige situatie op het Binnenhof. Overigens is er als gevolg van het COVID-19 regime nauwelijks sprake van bezoekersgroepen.

Op 30 juni jl. heb ik met het presidium afgesproken om deze resultaten van de quickscan gezamenlijk te toetsen. Daarvoor is een drietal aanvullende onderzoeken uitgevoerd. De gebruiker Tweede Kamer heeft opdracht verstrekt aan drie partijen om te onderzoeken in hoeverre B67 COVID-19 proof is en welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Uitgangspunt in de onderzoeken was dat de primaire processen zoveel mogelijk gelijkwaardig doorgaan zoals nu ook in het huidige gebouw gebeurt, in lijn met de RIVM-richtlijnen. Op donderdag 1 oktober jl. heb ik met het presidium gesproken over de tussenresultaten van de onderzoeken. De uitkomsten hiervan leidden tot de conclusie dat er vervolgonderzoek komt naar de implicaties van Covid-19 op de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in B67 op basis van aanvullende scenario’s. Gedragsregels voor gebruikers om te kunnen voldoen aan de Covid-19 richtlijnen maken expliciet onderdeel uit van dit vervolgonderzoek. Daarvoor heb ik van de gebruiker Tweede Kamer inzicht in de feitelijke aantallen gebruikers ten tijde van piekbelasting in de afgelopen weken gevraagd, die nu volgens de opgave van de Tweede Kamer op 1000 fte is gesteld. Bovenstaande afspraken heb ik bevestigd door middel van een brief aan het presidium op dinsdag 6 oktober. Het doel is dit onderzoek af te ronden voor 1 november 2020.

Het is de inzet van het presidium en mij om een gezamenlijke inspanning te plegen om tot een finale oplossing te komen, ook al is het ongewis of deze maatregelen nog nodig zullen zijn tegen de tijd dat de tijdelijke huisvesting in gebruik wordt genomen. Ik informeer u hierover in de vijfde voortgangsrapportage, welke ik u medio november zal doen toekomen.

2. Stikstof

In juni heb ik u in de beantwoording van de vragen uit het Schriftelijk Overleg2 aangegeven dat de globale berekening laat zien dat door de toepassing van onder andere emissiearm materieel voldoende reducties mogelijk zijn om de renovatie binnen de randvoorwaarden van de stikstofdepositie uit te voeren. Nu de voorontwerpen gereed zijn voor toetsing en/of besluitvorming, is een meer nauwkeurige berekening uitgevoerd. De conclusie blijft dat door de toepassing van onder andere emissiearm materieel voldoende reducties mogelijk zijn om de renovatie binnen de randvoorwaarden van de stikstofdepositie uit te voeren. Op basis van de definitieve ontwerpen, die gereed zijn rond de jaarwisseling, kan een definitieve berekening worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het kabinet op 18 juni aangegeven een drempelwaarde voor de bouw te onderzoeken.

3. Werkbezoek B67

De leden Van Eijs en Middendorp hebben een verzoek gedaan voor een werkbezoek van de vaste commissie Binnenlandse Zaken aan de tijdelijke huisvesting B67. Op woensdag 7 oktober heeft het presidium een bezoek gebracht aan B67 om meer gevoel te krijgen bij het pand. Ik ontvang de vaste commissie Binnenlandse Zaken graag voor een vergelijkbaar werkbezoek, met inachtneming van de COVID-19 richtlijnen en reguliere veiligheidsregels tijdens de laatste fase van de verbouwing.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Kamerstuk 34 293, nr. 95

X Noot
2

Kamerstuk 34 293, nr. 95