34 105 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het voorstel van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (Kamerstukken 33 258) te wijzigen in verband met de omvorming tot zelfstandig bestuursorgaan;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij geleidende brief van 14 mei 2012 ingediende voorstel van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (Kamerstukken 33 258) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In de considerans wordt na «een Huis voor klokkenluiders op te richten» toegevoegd: teneinde bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke misstanden en vervalt: mede in verband met artikel 78a, vierde lid, van de Grondwet.

B

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Huis:

Huis voor klokkenluiders als bedoeld in artikel 3;

b. afdeling advies:

de afdeling advies van het Huis, bedoeld in artikel 3a, tweede lid;

c. afdeling onderzoek:

de afdeling onderzoek van het Huis, bedoeld in artikel 3a, derde lid;

d. vermoeden van een misstand:

het vermoeden van een werknemer, dat binnen de organisatie waarin hij werkt of heeft gewerkt of bij een andere organisatie indien hij door zijn werkzaamheden met die organisatie in aanraking is gekomen, sprake is van een misstand voor zover:

 • 1°. het vermoeden gebaseerd is op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie, en

 • 2°. het maatschappelijk belang in het geding is bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten;

e. onderzoek:

een onderzoek als bedoeld in artikel 4;

f. vooronderzoek:

een deel van het onderzoek, bedoeld in artikel 14;

g. Onze Minister:

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

h. werkgever:

degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid laat verrichten of heeft laten verrichten;

i. werknemer:

degene die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht of heeft verricht dan wel degene die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verricht of heeft verricht;

j. verzoeker:

de werknemer die de afdeling onderzoek verzoekt een onderzoek in te stellen;

k. bureau:

het bureau, bedoeld in artikel 3e.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. In de procedure, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval:

  • a. de wijze waarop met de interne melding wordt omgegaan vastgelegd;

  • b. omschreven wanneer sprake is van een vermoeden van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, met inachtneming van de definitie van een vermoeden van een misstand als bedoeld in deze wet;

  • c. vastgelegd bij welke daartoe aangewezen functionaris of functionarissen het vermoeden van een misstand kan worden gemeld;

  • d. de verplichting voor de werkgever opgenomen de melding vertrouwelijk te behandelen, indien de werknemer hierom heeft verzocht;

  • e. vastgelegd dat de werknemer de mogelijkheid heeft om een raadsman in vertrouwen te nemen;

  • f. omschreven onder welke omstandigheden een vermoeden van een misstand buiten de organisatie kan worden gemeld;

  • g. informatie gegeven over de wettelijke rechtsbescherming van de werknemer bij het melden van een vermoeden van een misstand.

D

Paragraaf 1 van hoofdstuk 2 wordt vervangen door drie paragrafen, luidende:

§ 1. Instelling en taak

Artikel 3

 • 1. Er is een Huis voor klokkenluiders.

 • 2. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is van toepassing op het Huis, met uitzondering van de artikelen 12, 20, 21 en 22.

 • 3. In afwijking van artikel 23, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, kan Onze Minister de noodzakelijke voorzieningen treffen indien naar het gezamenlijke oordeel van Onze Minister en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Huis zijn taak, bedoeld in artikel 3a, ernstig verwaarloost.

Artikel 3a

 • 1. Het Huis kent een afdeling advies en een afdeling onderzoek.

 • 2. De afdeling advies heeft tot taak:

  • a. het beoordelen of sprake is van een vermoeden van een misstand, met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 12, eerste lid;

  • b. het informeren, adviseren en ondersteunen van een werknemer over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand;

  • c. het verwijzen naar bestuursorganen of diensten die zijn belast met de opsporing van strafbare feiten of met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, en

  • d. het geven van algemene voorlichting over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

 • 3. De afdeling onderzoek heeft tot taak:

  • a. het op basis van een verzoekschrift instellen van een onderzoek naar:

   • 1°. het vermoeden van een misstand, met inachtneming van de voorwaarden, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid;

   • 2°. de wijze waarop de werkgever zich jegens de werknemer heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand;

  • b. het uit eigen beweging instellen van een onderzoek naar het vermoeden van een misstand, en

  • c. het formuleren van algemene aanbevelingen over het omgaan met een vermoeden van een misstand.

Artikel 3b

 • 1. Het Huis bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier leden.

 • 2. De leden worden benoemd in de afdeling advies of in de afdeling onderzoek. Zij worden niet benoemd in beide afdelingen.

 • 3. De afdeling advies bestaat uit:

  • a. leden die in de afdeling advies zijn benoemd, en

  • b. medewerkers van het bureau die in de afdeling advies als adviseur zijn aangesteld ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3a, tweede lid.

 • 4. De afdeling onderzoek bestaat uit:

  • a. leden die in de afdeling onderzoek zijn benoemd, en

  • b. medewerkers van het bureau die in de afdeling onderzoek als onderzoeker zijn aangesteld ter uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3a, derde lid.

 • 5. De voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het Huis.

Artikel 3c

 • 1. De leden en de voorzitter van het Huis worden door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd, geschorst en ontslagen, het Huis gehoord.

 • 2. De benoeming van de leden gebeurt op zodanige wijze dat alle relevante deskundigheid in het Huis aanwezig is ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3a.

 • 3. De leden worden voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd. De zittingsduur van het lid dat is benoemd op een tussentijds opengevallen plaats, is gelijk aan de duur van de resterende zittingsperiode van het lid in wiens plaats dit lid is benoemd. De leden kunnen twee maal worden herbenoemd.

 • 4. De voorzitter en de leden vervullen geen betrekkingen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn functie of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

Artikel 3d

Schorsing en ontslag van de voorzitter en de leden vindt slechts plaats wegens ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie dan wel wegens andere zwaarwegende in de persoon van de betrokkene gelegen redenen. Ontslag vindt voorts plaats op eigen verzoek.

Artikel 3e

 • 1. Het Huis wordt ondersteund door een bureau.

 • 2. De voorzitter benoemt, schorst en ontslaat de medewerkers van het bureau.

 • 3. De medewerkers worden aangesteld in de afdeling advies of in de afdeling onderzoek. Zij worden niet aangesteld in beide afdelingen.

 • 4. De keuze van de medewerkers van het bureau geschiedt op zodanige wijze dat alle relevante deskundigheid in het bureau aanwezig is.

Artikel 3f

De medewerkers van het bureau zijn geen lid van het Huis.

§ 2. Werkwijze

Artikel 3g

 • 1. De leden van het Huis hebben zitting zonder last.

 • 2. Een lid onthoudt zich van deelneming aan de behandeling van een advies of onderzoek als bedoeld in artikel 3a, tweede en derde lid, indien:

  • a. het hemzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad aangaat;

  • b. het een instelling of rechtspersoon betreft waarbij hij werkt, heeft gewerkt of belang heeft;

  • c. het een vermoeden van een misstand betreft waarbij hij mogelijk betrokken is of is geweest;

  • d. anderszins de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan.

Artikel 3h

 • 1. Een medewerker van het bureau meldt onverwijld aan de voorzitter van het Huis dat het advies of onderzoek, bedoeld in artikel 3a, tweede en derde lid,

  • a. hemzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad aangaat;

  • b. een instelling of rechtspersoon betreft waarbij hij werkt, heeft gewerkt of belang heeft;

  • c. een vermoeden van een misstand betreft waarbij hij mogelijk betrokken is of is geweest;

  • d. anderszins de schijn van belangenverstrengeling kan wekken.

 • 2. De voorzitter beslist of de medewerker zich om deze reden van deelneming aan het advies of onderzoek onthoudt.

Artikel 3i

Het Huis stelt een bestuursreglement, een advies- en een onderzoeksprotocol vast en maakt deze openbaar.

Artikel 3j

Een ieder die betrokken bij de uitvoering van de taken van het Huis en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 3k

Het Huis maakt de identiteit van de werknemer die informatie, advies of ondersteuning vraagt en van de verzoeker niet bekend zonder diens instemming.

§ 3. Advies

Artikel 3l

 • 1. Een werknemer kan de afdeling advies verzoeken om informatie, advies en ondersteuning inzake het vermoeden van een misstand. De adviesaanvraag is vormvrij.

 • 2. Informatie, advies en ondersteuning kunnen zowel in mondelinge als in schriftelijke vorm gegeven worden. De keuze ten aanzien van de vorm van de informatie, het advies of de ondersteuning is voorbehouden aan de afdeling advies.

 • 3. De werknemer die een vermoeden van een misstand heeft gemeld bij de afdeling advies kan bepalen dat de door hem verstrekte informatie over een vermoeden van een misstand en het advies niet bekend gemaakt wordt aan de afdeling onderzoek. De afdeling advies wijst de werknemer op deze mogelijkheid.

 • 4. Bij het Huis berustende informatie over het advies is niet openbaar.

E

Het opschrift voor artikel 4 «§ 2. De melding» wordt vervangen door: § 4. Het onderzoeken van een vermoeden van een misstand door de afdeling onderzoek

F

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4

 • 1. Een werknemer kan bij de afdeling onderzoek:

  • a. een vermoeden van een misstand melden ten behoeve van een onderzoek, of

  • b. verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de werkgever zich jegens hem heeft gedragen naar aanleiding van een melding van een vermoeden van een misstand.

 • 2. Dit artikel is niet van toepassing op:

  • a. rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1° tot en met 4°, van de Wet op de rechterlijke organisatie;

  • b. de coördinator, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, alsmede de voor hem werkzame ambtenaren;

  • c. de ambtenaren die zijn aangesteld zijn bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de ambtenaren of militaire ambtenaren die zijn aangesteld zijn bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

  • d. de ambtenaren, bedoeld in artikel 60, eerste en tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002, voor zover het betreft de uitvoering van de in dat artikel bedoelde werkzaamheden;

  • e. de voorzitter, leden en de tot het secretariaat behorende personen van de commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.

G

Artikel 5 vervalt

H

Het opschrift voor artikel 6 «§ 3. Het onderzoek» vervalt.

I

Artikel 6 vervalt.

J

De artikelen 8, 9, 10 en 11 vervallen.

K

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

 • 1. De afdeling onderzoek is verplicht een onderzoek in te stellen, tenzij de afdeling advies heeft geoordeeld dat:

  • a. het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten, bedoeld in artikel 7;

  • b. het verzoek kennelijk ongegrond is;

  • c. het maatschappelijk belang bij een onderzoek door de afdeling onderzoek, dan wel de ernst van de misstand, kennelijk onvoldoende is;

  • d. er geen sprake is van een vermoeden van een misstand;

  • e. het vermoeden van de misstand primair ter beoordeling staat van een bestuursorgaan dat is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift of een dienst die is belast met de opsporing van strafbare feiten;

  • f. de verzoeker het vermoeden van een misstand niet heeft gemeld bij de organisatie waarbinnen sprake is van de vermoedelijke misstand aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een andere in een interne procedure als bedoeld in artikel 2 aangewezen persoon, tenzij dat van hem in redelijkheid niet gevraagd kan worden;

  • g. de verzoeker het vermoeden van een misstand heeft gemeld bij de organisatie waarbinnen sprake is van de vermoedelijke misstand aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een andere in een interne procedure als bedoeld in artikel 2 aangewezen persoon en de organisatie niet voldoende gelegenheid heeft gehad het vermoeden te behandelen;

  • h. er een ander verzoek, dezelfde misstand betreffende, bij de afdeling onderzoek in behandeling is of door de afdeling onderzoek is afgedaan, behoudens indien een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend is geworden en zulks tot een ander oordeel over de bedoelde misstand zou hebben kunnen leiden; of

  • i. bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak reeds over de misstand is geoordeeld.

 • 2. De afdeling onderzoek is niet verplicht een onderzoek voort te zetten indien:

  • a. de verzoeker naar het oordeel van de afdeling onderzoek onvoldoende meewerkt aan een zorgvuldig verloop van het onderzoek en het bewaren van de vertrouwelijkheid van uitkomsten van het onderzoek, of

  • b. een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid bekend wordt, op grond waarvan de afdeling onderzoek tot het oordeel komt dat het verzoek kennelijk ongegrond is.

L

In artikel 13 wordt «het Huis» vervangen door: de afdeling onderzoek.

M

In artikel 14 wordt «Het Huis» telkens vervangen door: «De afdeling onderzoek» en wordt «het Huis» vervangen door: de afdeling onderzoek.

N

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «het Huis» telkens vervangen door: «de afdeling onderzoek», en wordt «een onderzoek als bedoeld in artikel 6, tweede lid», vervangen door: een onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b.

2. In het tweede lid wordt «Het Huis» vervangen door: De afdeling onderzoek.

O

Artikel 16 wordt vervangen door:

§. 4a Onderzoek in de publieke sector

Artikel 15a

Deze paragraaf is van toepassing op onderzoek door de afdeling onderzoek indien de werkgever onderdeel uitmaakt van de publieke sector. De publieke sector wordt gevormd door:

 • a. de staat;

 • b. de provincies;

 • c. de gemeenten;

 • d. de waterschappen;

 • e. de openbare lichamen voor beroep en bedrijf;

 • f. de andere openbare lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is toegekend;

 • g. de Europese groeperingen voor territoriale samenwerking met een statutaire zetel in Nederland;

 • h. de overige krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen; en

 • i. andere dan krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen, waarvan een orgaan is bekleed met openbaar gezag, waarbij de uitoefening van dat gezag de kernactiviteit van de rechtspersoon vormt.

Artikel 16

 • 1. De artikelen 9:30 tot en met 9:34 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op het onderzoek door de afdeling onderzoek, met dien verstande dat voor «bestuursorgaan» telkens gelezen wordt «werkgever» en voor «de ombudsman» telkens wordt gelezen: de afdeling onderzoek. Indien de werkgever vertegenwoordigd wordt door een meerhoofdig orgaan, wordt onder «college» verstaan: dat meerhoofdige orgaan.

 • 2. In afwijking van artikel 9:31, vierde lid, van de Algemene wet Bestuursrecht kunnen de ingevolge artikel 9:31, eerste lid, opgeroepen personen onderscheidenlijk degenen die ingevolge artikel 9:31, derde lid, verplicht zijn stukken over te leggen, het geven van inlichtingen onderscheidenlijk het overleggen van stukken weigeren indien het inlichtingen en bescheiden betreft waarvan het verstrekken in strijd is met het belang van de nationale veiligheid, dan wel een schending van een ambtsgeheim of wettelijk voorschrift met zich meebrengt. Voorts geldt deze verplichting niet, indien een persoon daardoor of zichzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of de derde graad of zijn echtgenoot of eerdere echtgenoot dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.

 • 3. Tijdens het onderzoek kan de afdeling onderzoek bevelen dat personen die, hoewel wettelijk opgeroepen, niet zijn verschenen, door de openbare macht voor hem worden gebracht om aan hun verplichtingen te voldoen.

 • 4. Onze Minister die het aangaat kan tijdens het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, aan de afdeling onderzoek het betreden van bepaalde plaatsen verbieden, indien dit naar zijn oordeel de veiligheid van de staat zou schaden.

P

Na artikel 16 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende

§. 4b Onderzoek in de private sector

Artikel 16a

Deze afdeling is van toepassing op onderzoek door de afdeling onderzoek indien artikel 15a niet van toepassing is.

Artikel 16b

De afdeling onderzoek maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 16c

 • 1. De afdeling onderzoek is bevoegd inlichtingen te vragen en inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden.

 • 2. De werkgever tegen wie het vermoeden van een misstand zich richt, de onder zijn verantwoordelijkheid werkzame personen, getuigen, alsmede de verzoeker, zijn verplicht de verlangde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken en zijn tevens verplicht te verschijnen.

 • 3. De afdeling onderzoek bepaalt op welke wijze en binnen welke termijn de inlichtingen worden verstrekt.

 • 4. De werkgever tegen wie het vermoeden zich richt, is verplicht binnen een door de afdeling onderzoek te bepalen termijn de zakelijke gegevens en bescheiden volledig en naar waarheid te verstrekken, een en ander op de wijze door de afdeling onderzoek vast te stellen.

 • 5. De ingevolge het tweede lid opgeroepen personen onderscheidenlijk de werkgever die op grond van het vierde lid verplicht is stukken over te leggen, kunnen de afdeling onderzoek mededelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de inlichtingen onderscheidenlijk de stukken.

 • 6. Het geven van inlichtingen of het overleggen van stukken kan worden geweigerd, indien het inlichtingen en bescheiden betreft waarvan het verstrekken in strijd is met het belang van de nationale veiligheid, dan wel een schending van een beroepsgeheim of wettelijk voorschrift met zich meebrengt. Voorts geldt deze verplichting niet, indien een persoon daardoor of zichzelf of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn in de tweede of de derde graad of zijn echtgenoot of eerdere echtgenoot dan wel geregistreerde partner of eerdere geregistreerde partner aan het gevaar van een strafrechtelijke veroordeling ter zake van een misdrijf zou blootstellen.

 • 7. De afdeling onderzoek beslist of de beperking van de kennisneming, bedoeld in het vijfde lid, onderscheidenlijk de weigering, bedoeld in het zesde lid, gerechtvaardigd is.

 • 8. Indien de afdeling onderzoek heeft beslist dat de weigering gerechtvaardigd is, vervalt de verplichting.

Artikel 16d

 • 1. De afdeling onderzoek stelt de werkgever en de verzoeker in de gelegenheid hun standpunt toe te lichten ten aanzien van het vermoeden van een misstand.

 • 2. De afdeling onderzoek beslist of de toelichting schriftelijk of mondeling en al dan niet in elkaars aanwezigheid wordt gegeven.

Artikel 16e

 • 1. De afdeling onderzoek kan in het belang van het onderzoek deskundigheden werkzaamheden opdragen en personen oproepen om als deskundige gehoord te worden of als tolk op te treden.

 • 2. Door de afdeling onderzoek opgeroepen deskundigen of tolken verschijnen voor hem en verlenen onpartijdig en naar beste weten hun diensten als zodanig.

 • 3. Getuigen zullen niet worden gehoord en tolken zullen niet tot de uitoefening van hun taak worden toegelaten dan na het afleggen van de eed of de belofte. Getuigen leggen in dat geval de eed of de belofte af dat zij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zullen zeggen en tolken dat zij hun plichten als tolk met nauwgezetheid zullen vervullen.

Artikel 16f

Aan de door de afdeling onderzoek opgeroepen verzoekers, getuigen, deskundigen en tolken wordt een vergoeding toegekend die ten laste van het Rijk komt. Het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Q

Artikel 17 wordt vervangen door:

§. 5 Rapport

Artikel 17

 • 1. Wanneer een onderzoek is afgesloten, stelt de afdeling onderzoek een rapport op, waarin hij zijn bevindingen en zijn oordeel weergeeft. Hij neemt daarbij artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur in acht.

 • 2. Het rapport bevat in ieder geval, voor zover het onderzoek zich daartoe uitstrekt:

  • a. een analyse van de misstand,

  • b. de vaststelling van de oorzaken of de vermoedelijke oorzaken van de misstand en de omvang van zijn gevolgen, en

  • c. aanbevelingen aan de werkgever indien daartoe aanleiding bestaat.

 • 3. De afdeling onderzoek zendt een concept van het rapport aan de betrokken werkgever en de verzoeker.

 • 4. De werkgever en de verzoeker kunnen schriftelijk commentaar leveren gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt met ingang van de dag na die waarop het concept van het rapport is verzonden. Zij zijn tot geheimhouding van het concept van het rapport verplicht. 5. Indien het commentaar daartoe aanleiding geeft, kan de afdeling onderzoek het rapport aanpassen. Ingeval het commentaar niet leidt tot aanpassing, geeft de afdeling onderzoek in zijn rapport de redenen daarvoor aan.

 • 6. Indien de afdeling onderzoek aan een werkgever een aanbeveling als bedoeld in het tweede lid doet, deelt de werkgever binnen een redelijke termijn aan de afdeling onderzoek mee op welke wijze aan de aanbeveling gevolg zal worden gegeven. Indien de werkgever overweegt de aanbeveling niet op te volgen, deelt het dat met redenen omkleed aan de afdeling onderzoek mee.

 • 7. De afdeling onderzoek maakt het rapport uit eigen beweging openbaar.

 • 8. Bij het Huis berustende informatie over het onderzoek die niet is opgenomen in het rapport, is niet openbaar.

R

Na artikel 17 worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:

§. 6 Verhouding tot andere procedures

Artikel 17a

 • 1. Ter bevordering van de coördinatie en het overleg maken het Huis en het openbaar ministerie, binnen een half jaar na de inwerkingtreding van de wet, afspraken over de samenwerking en informatie-uitwisseling. Het betreft in ieder geval afspraken over de gevallen waarin zowel de afdeling onderzoek een onderzoek instelt naar een vermoeden van een misstand als het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek instelt naar een strafbaar feit ten aanzien van hetzelfde voorval. De afspraken behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 2. De afspraken over samenwerking en informatie-uitwisseling worden neergelegd in een samenwerkingsprotocol.

 • 3. Indien in een concreet geval zowel de afdeling onderzoek een onderzoek instelt naar een vermoeden van een misstand als het openbaar ministerie opsporingsonderzoek instelt naar een strafbaar feit, plegen de afdeling onderzoek en het openbaar ministerie, met inachtneming van het samenwerkingsprotocol, overleg over de inrichting van beide onderzoeken.

Artikel 17b

Ter bevordering van coördinatie en overleg kan het Huis samenwerkingsprotocollen afsluiten met bestuursorganen of diensten die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Artikel 17a, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

§. 7 Vervolg op aanbevelingen

Artikel 17c

Het Huis zendt jaarlijks aan beide kamers der Staten-Generaal een overzicht van de aanbevelingen van het Huis en van de wijze waarop aan de aanbevelingen vervolg is gegeven.

Artikel 17d

De afdeling onderzoek is bevoegd een onderzoek in te stellen naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van aanbevelingen die in eerder onderzoek zijn gedaan.

S

Artikel 18 komt te luiden:

Artikel 18

Na artikel 658b van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 658c

De werkgever mag de werknemer niet benadelen als gevolg het te goeder trouw en naar behoren melden van een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Huis voor klokkenluiders tijdens en na de behandeling van deze melding bij de werkgever of de daartoe bevoegde instantie.

T

Na artikel 18 worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 18a

Artikel 125quinquies, derde lid, van de Ambtenarenwet komt te luiden:

 • 3. De ambtenaar die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Huis voor klokkenluiders meldt, zal als gevolg daarvan geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij het bevoegd gezag of de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 18b

Artikel 47, derde lid, van de Politiewet 2012 komt te luiden:

 • 3. De ambtenaar die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Huis voor klokkenluiders meldt, zal als gevolg daarvan geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij het bevoegd gezag of de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 18c

Indien het bij geleidende brief van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32 550) tot wet is of wordt verheven, komt artikel 5, tweede lid, van de Ambtenarenwet 201. te luiden:

 • 2. De ambtenaar die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Huis voor klokkenluiders meldt, zal als gevolg daarvan geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij het bevoegd gezag of de daartoe bevoegde instantie.

Artikel 18d

Indien het bij geleidende brief van 3 november 2010 ingediende voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32 550) tot wet is verheven, en artikel IIa, onderdeel A, van die wet in werking is getreden, vervalt artikel I, onderdeel T, artikel 18b, van deze wet.

Artikel 18e

Artikel 12quater, tweede lid, van de Militaire ambtenarenwet 1931 komt te luiden:

 • 2. De militaire ambtenaar die te goeder trouw en naar behoren een vermoeden van een misstand als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Huis voor klokkenluiders meldt, zal als gevolg daarvan geen nadelige gevolgen voor zijn rechtspositie ondervinden tijdens en na de behandeling van deze melding bij het bevoegd gezag of de daartoe bevoegde instantie.

U

Na artikel 19 worden de volgende artikelen ingevoegd:

Artikel 19a

Aan artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • m. een procedure voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet Huis voor klokkenluiders;

Artikel 19b

Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328) tot wet is of wordt verheven en artikel 8.8 van die wet in werking treedt of is getreden, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 9.54 en 9.55 vervallen.

B

In de alfabetische rangschikking van de bijlage bij artikel 8.8 wordt ingevoegd:

 • Wet Huis voor klokkenluiders: de artikelen 3j, 3k, 3l, vierde lid, en 17, zevende en achtste lid, voor zover de informatie berust bij het Huis voor de klokkenluiders

Artikel 19c

Indien het bij geleidende brief van 5 juli 2012 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (33 328) tot wet is of wordt verheven en artikel 8.8 van die wet in werking is getreden, wordt in artikel 17, eerste lid, van deze wet «artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur» vervangen door: artikel 5.1 van de Wet open overheid.

Artikel 19d

In de alfabetische rangschikking van artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt ingevoegd:

Wet Huis voor klokkenluiders: de artikelen 16 en 16c

V

In artikel 21 wordt «Het Huis» vervangen door: «De afdeling onderzoek» en wordt «de werkgever of een derde» vervangen door: de werkgever of de daartoe bevoegde instantie.

W

Na artikel 21 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 21a

 • 1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de uitvoering van de taken van het Huis.

 • 2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overlegd.

ARTIKEL II

Indien het bij geleidende brief van 14 mei 2012 ingediende voorstel van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (Kamerstukken 33 258) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Naar boven