Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934104 nr. 246

34 104 Langdurige zorg

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Nr. 246 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 maart 2019

Met deze brief wil ik u informeren over:

  • De belangrijkste conclusies uit het rapport van de NZa over de uitvoering van de Wmo en Wlz door het CAK in 2017. Hierin concludeert de NZa dat er weliswaar stappen zijn gezet met het in control komen op de administratieve organisatie en interne controle, maar dat het CAK nog onvoldoende «in control» is en er bijvoorbeeld ten aanzien van de volledigheidscontroles op de eigen bijdrage voor cliënten onvoldoende beheersingsmaatregelen zijn. De opgave voor het CAK blijkt daarmee omvangrijker en veelomvattender.

  • De uitkomsten van de externe audit bij het CAK op het bestaan van maatregelen om in control te komen. Hieruit blijkt dat een aantal belangrijke maatregelen is genomen die moeten voorkomen dat de in het verleden gemaakte fouten zich in de toekomst herhalen. Sommige aanbevelingen zijn niet of anders uitgevoerd.

  • De Raad van Bestuur van het CAK is zich bewust van de omvang van de problematiek en dat verdergaande stappen nodig zijn om niet alleen financieel, maar ook in bredere zin, in control te komen. Daartoe heeft de Raad recent een derde partij gevraagd te adviseren over de organisatorische veranderingen die noodzakelijk zijn om structureel in control te komen. Ik treed in overleg met CAK en NZa om dit vervolg nauwgezet te volgen.

1. Inleiding

De NZa rapporteert als toezichthouder op het CAK jaarlijks over de uitvoering van een aantal wettelijke regelingen door het CAK, waarvan de Wmo en de Wlz de grootste zijn. Doorgaans publiceert de NZa haar toezichtsoordeel op het CAK in het «samenvattend rapport op de uitvoering van de Wlz» dat in het najaar wordt gepubliceerd. Doordat het CAK de verantwoordingsproducten over 2017 te laat heeft aangeleverd, heeft de NZa er dit jaar voor gekozen een separaat rapport te maken waarin zij zich uitspreken over de doelmatige en rechtmatige uitvoering van het CAK in 2017.

Het toezichthoudende rapport van de NZa over 2017 borduurt voort op het toezichthoudende rapport over 2016. Daarin constateerde de NZa dat het CAK onvoldoende in control was over de interne processen en de interne en externe verantwoording. Bij deze bied ik u het rapport van de NZa over 2017 aan1 en reageer ik op de belangrijkste bevindingen van het rapport.

2. Het rapport van de NZa en reeds genomen maatregelen

Hoewel er tijdens het verantwoordingsjaar 2017 verdere acties zijn genomen om in control te komen, concludeert de NZa dat het CAK nog onvoldoende «in control» is. Ten opzichte van de rapportage over 2016 zijn er nieuwe onzekerheden en verbeterpunten bij gekomen. Gebleken is dat er meer nodig is om het CAK structureel in control te brengen. De aanpak daarvoor is veelomvattend, vergt een langere adem met een realistische aanpak. De NZa heeft hiervoor een lijst met nieuwe verbeterpunten aangedragen. Ik onderschrijf de conclusies en adviezen van het rapport van de NZa, en zal het CAK vragen deze verbeterpunten met prioriteit op te pakken in het licht van hun lange termijn aanpak om het CAK in control te brengen.

Het CAK heeft in 2017 en 2018 belangrijke stappen gezet om in control te komen. Zo is in 2018 de Raad van Bestuur uitgebreid naar drie bestuurders. Dit geeft het CAK de noodzakelijke veranderkracht om de organisatie structureel in control te brengen. Verder heeft het CAK een aantal eerdere aanbevelingen van de NZa en de ADR over 2016 ingevoerd zodat de in het verleden gemaakte fouten, zoals het ontvlechtingsverschil, in de toekomst voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit een op mijn verzoek door een accountant uitgevoerde audit. Tegelijkertijd blijkt uit deze audit dat het CAK sommige aanbevelingen niet of anders heeft uitgevoerd, omdat het CAK heeft geoordeeld dat in deze situaties een andere aanpak nodig was om de achterliggende problemen op te lossen.

Ik verwacht dat de reeds genomen maatregelen borgen dat het CAK voortaan binnen de wettelijke termijnen de jaarrekening en de bestuurlijke verantwoording oplevert. Daarbij is het goed op te merken dat het CAK recent de verantwoording voor de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden over 2018 tijdig en met een goedkeurende verklaring heeft opgeleverd.2

3. Tot slot

De Raad van Bestuur van het CAK heeft recent een derde partij gevraagd te adviseren wat er op de lange termijn nodig is om structureel in control te komen. Op basis van dit advies heeft de Raad van Bestuur van het CAK besloten tot het opstellen van een plan om de structurele en noodzakelijke verbeteringen voor de langere termijn door te voeren. Ik wil onderstrepen dat ik het goed vind dat er

een extern advies is op het totaal van organisatie en inzie dat dit kan bijdragen aan in brede zin meer in control komen. Daarbij realiseer ik me dat het CAK voor een aanzienlijke en ingewikkelde opgave staat, die bovendien meerjarig is. Om goed zicht te houden op de voortgang van het structureel in control komen van het CAK, maak ik met het CAK afspraken om de voortgang te monitoren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Het CAK levert een separate verantwoording voor de Subsidieregeling omdat de middelen voor deze taak worden verantwoord op de begroting van VWS.