Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. 184

34 104 Langdurige zorg

25 424 Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 184 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2017

Hierbij bied ik u het rapport «GGZ-cliënten in de Wlz, inschatting omvang indien grondslag psychische stoornis wordt toegevoegd aan de Wlz» aan1. Het rapport is gemaakt door HHM in opdracht van VWS in het kader van de uitvoeringstoets die de consequenties van openstelling van de Wlz voor ggz-cliënten in kaart brengt. Zoals eerder aangegeven, past dit in de voorbereidingen van de afgelopen periode om tot een besluit over wetswijziging te komen.

Uit het rapport van HHM blijkt dat het om een omvangrijke groep cliënten gaat die toegang krijgt tot de Wlz indien de Wlz wordt opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Het gaat om een raming van minimaal 11.750 en maximaal 16.250 ggz-cliënten. Gezien dit aantal cliënten zal het gaan om forse budgettaire verschuivingen tussen de diverse domeinen, die nog nader onderzocht moeten worden. Dit heeft ook gevolgen voor het verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat in ontwikkeling is. In het najaar van 2017 worden de budgettaire gevolgen voor de diverse domeinen nader onderzocht. Het nieuwe kabinet kan vervolgens een beslissing nemen, zodat aan cliënten, gemeenten en aanbieders de gewenste duidelijkheid wordt geboden. De consequenties van deze beslissing kunnen dan verwerkt worden in het nieuwe verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang dat naar verwachting in de meicirculaire van 2018 gepubliceerd zal worden.

Openstelling van de Wlz voor mensen met een psychische stoornis brengt meerdere uitvoeringsvragen met zich mee. Waar het op wetsniveau onder andere gaat om het toevoegen van de grondslag psychische stoornis aan de Wlz, gaat het ook om het inrichten van de indicatiestelling, het ontwikkelen van passende zorgprofielen en het maken van prestatiebeschrijvingen en tarieven. Alles overziend zal het zorgvuldig voorbereiden van een eventuele wetswijziging nog twee jaar in beslag nemen.

Gelet op de bovenstaande geschetste consequenties en de demissionaire status van dit kabinet laat ik het besluit om de Wlz al dan niet open te stellen voor mensen met een psychische stoornis over aan het nieuwe kabinet.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.