Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734104 nr. I;178

34 104 Langdurige zorg

29 538 Zorg en maatschappelijke ondersteuning

I/ Nr. 178 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Ter griffie van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 mei 2017.

Door of namens een van beide Kamers kan uiterlijk op 16 juni 2017 het besluit te kennen worden gegeven niet in te stemmen met het ontwerp, in welk geval geen voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt gedaan, en niet eerder dan zes weken na het besluit van die Kamer een nieuw ontwerp aan de beide Kamers der Staten-Generaal kan worden overgelegd.

Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2017

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met betrekking tot het aanpassen van de aftrek van vermogensbestanddelen voor het bepalen van het vermogen1. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure als opgenomen in artikel 3.2.5, derde lid, van de Wet langdurige zorg en artikel 2.1.4, vijfde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Deze voorlegging biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd.

Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Een gelijkluidende brief heb ik daarom gezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 januari 2018.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.