Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734041 nr. L

34 041 Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

34 390 Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348 Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

L1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 mei 2017

In het plenaire debat over wijziging van de Mijnbouwwet op 20 december 2016 heb ik aan uw Kamer toegezegd u te zullen informeren over het proces naar het onafhankelijker van NAM maken van de afhandeling van schademeldingen door gaswinning in Groningen, inclusief een tijdpad. Naar aanleiding van dit debat heeft uw Kamer daarnaast de motie Verheijen c.s. (34 041, nr. K) aangenomen met het verzoek zo snel mogelijk met voorstellen te komen die de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) doorzettingsmacht verschaffen bij schadeafhandeling. Met deze brief kom ik mijn toezegging na en bericht ik u over de uitvoering van deze motie.

De NCG heeft op 31 maart 2017 aangekondigd dat er met ingang van 1 juli 2017 een nieuwe procedure komt voor de afhandeling van schademeldingen van bewoners als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld. In die nieuwe procedure zal NAM terugtreden uit het schadeafhandelingsproces. Na uitgebreide consultatie van de betrokken bestuurders van gemeenten, provincie en Rijk, verenigd in de bestuurlijke stuurgroep, en de maatschappelijke partijen, verenigd in de maatschappelijke stuurgroep, zal de NCG de nieuwe procedure vaststellen.

Voor meer gedetailleerde informatie over het door de NCG beoogde traject om uiterlijk 1 juli 2017 een nieuwe procedure te kunnen vaststellen die kan rekenen op draagvlak, verwijs ik u naar de brieven over dit onderwerp die ik recentelijk aan de Tweede Kamer heb gestuurd2. Voor de volledigheid heb ik deze brieven3 bijgevoegd.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Letter L heeft alleen betrekking op wetsvoorstsel 34 041.

X Noot
3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 159787.03.