33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Nr. 26 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 19 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Vóór artikel I, onderdeel A, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

00A

In artikel 44, eerste lid, wordt na onderdeel j, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. indien beide aanstaande echtgenoten gebruik maken van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 93, eerste lid, een door hen beiden ondertekende en gedagtekende verklaring waaruit de keuze, bedoeld in artikel 93, eerste lid, blijkt.

0A

Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

  • 1. De aanstaande echtgenoten zijn bevoegd om tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de dag van voltrekking van het huwelijk alsnog een verklaring als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel k, in te dienen dan wel een door hen ingediende verklaring, bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel k, in te trekken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand draagt vóór de voltrekking van het huwelijk zorg voor inschrijving van de verklaring in het huwelijksgoederenregister.

II

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en wordt «voorzover» wordt vervangen door: voor zover.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. De aanstaande echtgenoten zijn bij het kenbaar maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden, als bedoeld in artikel 44, bevoegd om in afwijking van artikel 94 een keuze te maken voor de gemeenschap van goederen, bedoeld in artikel 94a.

III

In artikel I, onderdeel B, komt de aanhef te luiden: Na artikel 93 wordt, onder vernummering van artikel 94 tot artikel 94a een artikel ingevoegd, luidende:.

IV

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

1. Het eerste lid van artikel 94a (nieuw) komt te luiden:

  • 1. Indien de echtgenoten hebben gekozen voor een gemeenschap van goederen als bedoeld in dit artikel, bestaat deze gemeenschap van rechtswege van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk.

V

Artikel III, eerste onderdeel, komt te luiden:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «is artikel 94, tweede lid, onder c, en vijfde lid, onder b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing» vervangen door: zijn de artikelen 94, tweede lid, onder c, en zevende lid, onder b, en 94a, tweede lid, onder c, en vijfde lid, onder b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Toelichting

Dit amendement introduceert de mogelijkheid voor aanstaande echtgenoten om – in plaats van het in het initiatiefwetsvoorstel voorgestelde basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen – te kiezen voor de huidige algehele gemeenschap van goederen. Deze keuze kunnen zij kosteloos laten registreren door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het amendement introduceert dus meer keuzevrijheid voor mensen die in het huwelijk treden. Ook voorkomt het dat mensen die bewust voor de algehele gemeenschap van goederen kiezen notariskosten moeten maken, terwijl mensen die voor de beperkte gemeenschap van goederen kiezen die kosten niet hoeven te maken. Indien de aanstaande echtgenoten geen keuze maken voor de algehele gemeenschap van goederen, geldt het basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen.

Het bestaan van een basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen en de keuzemogelijkheid voor de algehele gemeenschap van goederen doen niet af aan de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden andere afspraken te maken bij de notaris. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal als stellen hun voornemen om in het huwelijk te treden kenbaar maken een eventuele keuze voor een algehele gemeenschap van goederen in het huwelijksgoederenregister registreren. Gezien het zwaarwegende belang van keuzevrijheid in deze achten de indieners deze registratie van persoonsgegevens gerechtvaardigd. De verklaring van de keuze voor de algehele gemeenschap van goederen moet bij de kennisgeving worden vastgelegd, maar het amendement voorziet in de mogelijkheid om de gemaakte keuze daarna nog ongedaan te maken, alsook om – mocht men geen keuze hebben gemaakt – dat vóór de huwelijksvoltrekking alsnog te doen. Dit kan alleen door beide echtgenoten gezamenlijk gebeuren en slechts voor een beperkte periode: tot drie werkdagen vóór de datum waarop zij in het huwelijk treden.

Dit amendement vervangt amendement TK 33 987, nr. 19, waarin een keuzestelsel werd geïntroduceerd (óf kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen óf kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen). In dit amendement is vanwege hetgeen in het debat is gewisseld dat keuzestelsel vervangen door de mogelijkheid om in de plaats van het basisstelsel van de beperkte gemeenschap van goederen te kiezen voor een algehele gemeenschap van goederen.

De wijziging ten opzichte van amendement nr. 25 betreft uitsluitend een wetstechnische verbetering van de verwijzingen in onderdeel V.

Segers Van Nispen Dijkgraaf

Naar boven