33 987 Voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken

Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID SEGERS C.S.

Ontvangen 14 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Vóór artikel I, onderdeel A, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

00A

In artikel 44, eerste lid, wordt na onderdeel j, onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. een door beide aanstaande echtgenoten ondertekende en gedagtekende verklaring waaruit de keuze, bedoeld in artikel 93, eerste lid, blijkt.

0A

Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

  • 1. De aanstaande echtgenoten zijn bevoegd om tot uiterlijk drie werkdagen voorafgaand aan de dag van voltrekking van het huwelijk de door hen in de verklaring gemaakte keuze te wijzigen ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  • 2. Artikel 66 is van overeenkomstige toepassing.

II

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en wordt «voorzover» wordt vervangen door: voor zover.

2. Voor het tweede lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1. De aanstaande echtgenoten bepalen bij het kenbaar maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden, als bedoeld in artikel 44, hun keuze voor de gemeenschap van goederen, bedoeld in artikel 94, dan wel de gemeenschap van goederen, bedoeld in artikel 94a.

III

Na artikel I, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Het eerste lid van artikel 94 komt te luiden:

  • 1. Indien de echtgenoten hebben gekozen voor een gemeenschap van goederen als bedoeld in dit artikel, bestaat deze gemeenschap van rechtswege van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk.

IV

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 94 wordt een artikel ingevoegd, luidende:.

2. De artikelaanduiding komt te luiden: Artikel 94a

3. Het eerste lid van artikel 94a (nieuw) komt te luiden:

  • 1. Indien de echtgenoten hebben gekozen voor een gemeenschap van goederen als bedoeld in dit artikel, bestaat deze gemeenschap van rechtswege van het ogenblik van de voltrekking van het huwelijk.

V

Artikel III, eerste onderdeel, komt te luiden:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «is artikel 94, tweede lid, onder c, en vijfde lid, onder b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing» vervangen door: zijn de artikelen 94, tweede lid, onder c, en vijfde lid, onder b, en 94a, tweede lid, onder c, en zevende lid, onder b, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Toelichting

Dit amendement introduceert een keuzestelsel, waarbij mensen die in het huwelijk treden bij het kenbaar maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden moeten kiezen voor een van de twee basisstelsels: of de algehele gemeenschap van goederen (de huidige standaard) of de beperktere gemeenschap van goederen (die de initiatiefnemers voorstellen). Het amendement introduceert dus meer keuzevrijheid voor mensen die in het huwelijk treden. Ook voorkomt het dat mensen die voor de algehele gemeenschap van goederen kiezen notariskosten moeten maken, terwijl mensen die voor de beperkte gemeenschap van goederen kiezen die kosten niet hoeven te maken.

De keuze voor een van de twee basisstelsels doet niet af aan de mogelijkheid om bij huwelijkse voorwaarden andere afspraken te maken bij de notaris. Desalniettemin zal altijd voor een van de twee basisstelsels gekozen moeten worden, omdat bij wijziging of vervallen van huwelijkse voorwaarden terug zal worden gevallen op het gekozen stelsel.

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal als stellen hun voornemen om in het huwelijk te treden kenbaar maken de keuze met betrekking tot het basisstelsel in het huwelijksgoederenregister registreren. Gezien het zwaarwegende belang van keuzevrijheid in deze achten de indieners deze registratie van persoonsgegevens gerechtvaardigd. De verklaring van de keuze voor een stelsel moet bij de kennisgeving worden vastgelegd, maar het amendement voorziet in de mogelijkheid om de keuze daarna nog aan te passen. Dit kan alleen door beide echtgenoten gezamenlijk gebeuren en slechts voor een beperkte periode: tot drie werkdagen vóór de datum waarop zij in het huwelijk treden.

Segers Van Nispen Dijkgraaf

Naar boven