Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433841 nr. 14

33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 26 februari 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1.1.1 wordt na het veertiende gedachtestreepje (huiselijk geweld) een gedachtestreepje ingevoegd, luidende:

huishoudelijke voorziening:

ondersteuning bij of overneming van activiteiten op het gebied van het verzorgen van het huishouden van een persoon dan wel van de leefeenheid waartoe een persoon behoort;.

II

In artikel 1.1.1 wordt in het negentiende gedachtestreepje in de definitie van maatwerkvoorziening, «woningaanpassingen en andere maatregelen» vervangen door: woningaanpassingen, huishoudelijke voorzieningen en andere maatregelen.

III

Na artikel 2.1.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.1.7a

 • 1. De gemeenteraad stelt basistarieven vast voor het verlenen van een huishoudelijke voorziening.

 • 2. De basistarieven worden vastgesteld:

  • a. op basis van reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging; en

  • b. uitgaande van inzet van personeel door de aanbieder tegen arbeidsvoorwaarden die passen bij de vereiste vaardigheden benodigd voor het leveren van huishoudelijke verzorging.

 • 3. Het college neemt bij het aangaan van overeenkomsten met derden over het verlenen van huishoudelijke verzorging de door de gemeenteraad vastgestelde basistarieven in acht.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde basistarieven en de in het tweede lid bedoelde arbeidsvoorwaarden.

 • 5. Het ontwerp van een krachtens het vierde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

IV

Artikel 2.6.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de laatste volzin.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien het college het verlenen van een huishoudelijke voorziening door derden laat verrichten, waarborgt het college daarbij de kwaliteit en de continuïteit van de huishoudelijke voorziening.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de verplichtingen van het college, bedoeld in het tweede en derde lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat gemeenten verplicht worden om een basistarief te hanteren voor de huishoudelijke verzorging in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De indieners achten het van groot belang dat er geen concurrentie op prijs komt en dat de nadruk komt te liggen op de kwaliteit van zorg. De indieners kiezen ervoor om de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aan te laten sluiten bij het Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging (31 347). Dit betekent dat er door gemeenten voor de huishoudelijke verzorging een basistarief moet worden vastgesteld op basis van kwaliteit.

Siderius Van Gerven