Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733835 nr. 49

33 835 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 december 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het herijkte Plan van Aanpak voor de NVWA, «NVWA 2020», aan1.

Met «NVWA 2020» worden de komende jaren verdere stappen gezet naar een adequaat toegeruste en toekomstbestendige autoriteit.

In 2014 is door de NVWA met het «Plan van Aanpak 2013» (Kamerstuk 33 835, nr. 1) een omvangrijke verbeteractie gestart. Doel was versterking van de organisatie en een hogere naleving door meer kennisgedreven en risicogericht te werken. In de halfjaarlijkse voortgangsrapportages is uw Kamer hierover geïnformeerd (Kamerstuk 33 835, nrs. 47, 34, 17, 12 en 10).

Het «Plan van Aanpak 2013» is nog niet afgerond. Maar zoals aangegeven in mijn brief van 27 mei 2016 (Kamerstuk 33 835, nrs. 33, 34 en 35) zijn er belangrijke nieuwe ontwikkelingen en afspraken rond de NVWA die tot het besluit hebben geleid het «Plan van Aanpak 2013» te actualiseren. Zo heeft de Audit Dienst Rijk aanbevolen om de verantwoording en sturing meer in lijn te brengen en te komen met een herijkt Plan. Daarnaast heeft het kabinetsbesluit over een scheiding van keurings- en toezichtstaken betekenis voor de verbeteracties.

Tevens heb ik u in de genoemde brief geïnformeerd over het nieuwe meerjarige budgettaire kader dat de NVWA in staat stelt «NVWA 2020» te realiseren.

Het plan «NVWA 2020» zet de ambitie uit het «Plan van Aanpak 2013» voort. De NVWA richt zich op de grootste risico’s voor de maatschappelijke waarden die zij borgt op het gebied van voedselveiligheid, productveiligheid, natuur en dierenwelzijn. Ze is streng waar het moet en dienstverlenend waar het kan. Ze werkt risicogericht en kiest daarbij voor de aangrijpingspunten in de keten en de handhavingsinstrumenten waarmee het meeste effect op de naleving wordt gerealiseerd. Met «NVWA 2020» hervormt en moderniseert de NVWA op meerdere gebieden: kennisontwikkeling, de organisatiestructuur (van domeingericht naar procesgericht), ondersteunende processen en ICT, handhavingsinstrumenten, toerusting van medewerkers en de dienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorgaande «Plan van Aanpak 2013» zijn de volgende:

  • Het «Plan van Aanpak 2013» gaat uit van veranderingen binnen de huidige organisatiestructuur van de NVWA. «NVWA 2020» verandert de organisatie van domeingericht naar procesgericht. Het geeft ook vorm aan het kabinetsbesluit tot het scheiden van keuring en toezicht.

    Met deze nieuwe organisatiestructuur zal de NVWA in staat zijn de efficiency winst van de gestroomlijnde werkprocessen en de ICT-ondersteuning te realiseren. De nieuwe structuur geeft de NVWA de wendbaarheid om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen rond de publieke waarden op haar werkveld en stelt de NVWA in staat het «Toezichtkader NVWA» krachtig vorm te geven. Over deze organisatieverandering vindt actief overleg plaats met de medezeggenschap en de bonden. Streven is het formele overleg met de medezeggenschap en de bonden nog dit jaar af te ronden, waarna de uitvoering van de reorganisatie kan starten.

  • In «NVWA 2020» is de centrale programmasturing binnen de NVWA versterkt. Die sturing stelt de NVWA beter in staat de samenhang te bewaken, de risico’s te beheersen en flexibeler op te treden. In een transformatie van deze omvang kunnen zich namelijk altijd ontwikkelingen voordoen waarop gereageerd moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van de organisatiestructuur, de werkprocessen of de aanpassing van de ICT.

  • «NVWA 2020» onderscheidt 7 programma’s, die met elkaar leiden tot de gewenste verbeteringen. Een van deze programma’s is het nieuwe programma dienstverlening (programma 6). Vanuit dit programma worden wensen en verwachtingen van bedrijven en consumenten ten aanzien van de NVWA over en weer duidelijk gemaakt, bijvoorbeeld over de serviceverlening, wordt de digitale dienstverlening vormgegeven en worden nieuwe innovaties ontwikkeld.

  • De verbeterprogramma’s uit het Plan van Aanpak 2013, voor zover nog niet gerealiseerd, lopen door in «NVWA 2020».

De aanpak van «NVWA 2020» is breed, complex en inherent risicovol. Veel factoren kunnen het traject beïnvloeden. Ook binnen «NVWA 2020» kunnen zich ontwikkelingen voordoen die de voortgang beïnvloeden. Eventuele vertraging in met name het traject rond de verandering van de organisatiestructuur en de aanpassing van de processen en ICT kunnen invloed hebben op de voortgang van het herijkte plan als geheel. Daarbij is het van belang dat wordt voorkomen dat vertraging in een programma haar weerslag heeft op het verloop van andere programma’s. Als zich een dergelijke situatie voordoet, spant de NVWA zich in om de voortgang op andere programma’s vast te houden.

«NVWA 2020» is getoetst door de ADR. De ADR is van mening dat het programmaplan in opzet een goede basis vormt voor de programmabeheersing en adviseert verdere uitwerking van het risicomanagement. In de voortgangsrapportages worden de risico's en beheersmaatregelen toegelicht. Het oordeel van de ADR is als bijlage opgenomen in «NVWA 2020»2.

Op dit moment vindt het vervolgonderzoek van het Bureau ICT (BIT) plaats naar de ICT- en procesvernieuwing bij de NVWA. Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal ik u die doen toekomen.

Uw Kamer is nauw betrokken bij de vernieuwing van de NVWA via de halfjaarlijkse voortgangsrapportages die u ontvangt. U wordt daarin geïnformeerd over de voortgang, eventuele knelpunten en mogelijke aanpassingen in de programma’s. De zesde voortgangsrapportage, die in het voorjaar van 2017 verschijnt, zal het karakter hebben van een verantwoording over de gehele periode van het Plan van Aanpak, van 2014 tot en met 2016. Ook over de voortgang van «NVWA 2020» blijf ik u, mede namens de Minister van VWS, halfjaarlijks rapporteren.

Op 14 september 2016 heeft u mij uw wensen doen toekomen ten aanzien van de informatievoorziening aan uw Kamer over de voortgang van het herijkte Plan van Aanpak NVWA. In de bijlage wordt aangegeven op welke wijze dat zal worden gedaan3.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl