33 820 Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002

Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 mei 2016

In juli en augustus 2015 is een ontwerpvoorstel van wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in internetconsultatie gegeven. Ook is een Privacy Impact Assessment (PIA) op het desbetreffende voorstel uitgevoerd. De resultaten uit de internetconsultatie en de PIA hebben geleid tot wijzigingen in het conceptwetsvoorstel. Dit ligt thans voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Defensie deze PIA toe1.

Na ommekomst van het advies van de Raad van State zal de regering, mede gebaseerd op dit advies het conceptwetsvoorstel vaststellen, zo mogelijk nog voor de zomer indienen bij de Tweede Kamer en daarmee reageren op de geleverde adviezen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven