33 684 Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 3 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.4, tweede lid, onder a, wordt na «gecertificeerde instellingen» ingevoegd: waarvan een gecertificeerde instelling niet zonder dringende redenen kan worden uitgesloten indien het tarief voor de vergelijkbare uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering niet meer bedraagt dan het tarief van de door het college gecontracteerde gecertificeerde instellingen.

II

In artikel 2.5, eerste lid, onder a, wordt na «kunnen voldoen» ingevoegd: waarvan een jeugdhulpaanbieder niet zonder dringende redenen kan worden uitgesloten indien het tarief voor vergelijkbare jeugdhulp niet meer bedraagt dan het tarief van de door het college gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

Toelichting

Uit overwegingen van kwaliteit, diversiteit en concurrentie is het wenselijk dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen op gelijke voet diensten kunnen verlenen wanneer hun tarief niet hoger is dan het tarief van vergelijkbaar aanbod bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders. Dit amendement regelt dat aanbieders die aan deze voorwaarde voldoen in beginsel niet van het door de gemeente te garanderen en door haar te financieren toereikende aanbod kunnen worden uitgesloten. Als dringende redenen om aanbieders toch uit te sluiten, kunnen bijvoorbeeld gelden dat toelating en financiering van de betreffende aanbieder(s) voor de gemeente tot een onevenredige financiële of organisatorische belasting zou leiden. Ten overvloede zij vermeld dat deze aanbieders aan de geldende kwaliteitsmaatstaven dienen te voldoen.

Van der Staaij

Naar boven