33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Uw Kamer heeft op 13 november 2018 de motie van de leden Agnes Mulder en Sienot aangenomen (Kamerstuk 35 000 XIII, nr. 32). Deze motie spreekt zich uit richting de ontwikkelaars van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Aan de ontwikkelaars wordt gevraagd om samen met de omgeving de maximale capaciteit van het windpark nog eens goed te bespreken en zo mogelijk te heroverwegen.

Tijdens het Begrotingsdebat met uw Kamer op 8 november 2018 (Handelingen II 2018/19, nr. 21, items 7 en 12) heb ik uw Kamer toegezegd om de zorgen van de bewoners door te geven aan de ontwikkelaars van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daarna heb ik van de Colleges van Burgemeesters en wethouders van de twee betrokken gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze een brief ontvangen die ook aandacht vraagt voor de beoogde omvang van het windpark.

In dit verband is er gesproken met de initiatiefnemers van het windpark en vervolgens ook met het bestuur van de provincie Drenthe. Daarbij is tevens het in de motie geuite verzoek besproken. Gelet op genoemde motie en toezegging, stuur ik uw Kamer bijgaand een afschrift van mijn brieven aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze over het windpark De Drentse Monden en Oostermoer1.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven