33 612 Structuurvisie Windenergie op land

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN DIK-FABER

Voorgesteld 24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij het windpark in de Drentse veenkoloniën de gebiedsvisie van de provincie als uitgangspunt te nemen, mits de provincie garandeert dat de taakstelling voor 2020 wordt gerealiseerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Dik-Faber

Naar boven