33 576 Natuurbeleid

O BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2019

Het is mij een genoegen u de Voortgangsrapportage Natuur over 20181 en de gezamenlijke natuurambitie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provincies2 aan te bieden.

Beide documenten zijn opgesteld door provincies en LNV gezamenlijk.

De Voortgangsrapportage beschrijft de voortgang over 2018 met een doorkijk naar 2019 en een vooruitblik op de uitdagingen voor de komende jaren.

De Voortgangsrapportage is ook te vinden op www.bij12.nl/vrn.

Het ambitiedocument sluit naadloos aan op de Voortgangsrapportage en beschrijft de stappen die LNV en provincies willen gaan zetten om biodiversiteit te herstellen. Deze brief is afgestemd met de provincies.

Belangrijk resultaat in de Voortgangsrapportage 2018 is de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland met 3.029 hectare ingerichte natuur. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Provincies houden daarmee koers op de afgesproken 80.000 hectare extra ingerichte natuur te realiseren in 2027; hiervoor resteert nog een opgave van 41.257 hectare. Dit is echter geen eenvoudige opgave, mede door de toenemende druk op de grondmarkt vanwege ander ruimtevragend landgebruik. In dit verband heb ik aangegeven namens het kabinet een actieplan op te willen stellen voor het realiseren van de opgave voor het Natuurnetwerk Nederland in 2027 en hierin per provincie de resterende opgaven en voorgenomen maatregelen te beschrijven, nadat ik – na vorming van nieuwe provinciale colleges – met colleges hierover heb gesproken. In de volgende (6e) Voortgangsrapportage Natuur ga ik namens het kabinet in op de relevante aspecten.

Natuurnetwerk Nederland, met name gericht zijn op het verbreden en verbinden van het natuurbeleid met andere sectoren die van invloed zijn op de biodiversiteit.

Zowel de Voortgangsrapportage 2018 als de gezamenlijke natuurambitie zijn gepresenteerd op de Natuurtop in Groningen. De ambitie is gepresenteerd als een uitnodiging aan sectoren en maatschappelijke organisaties om samen met LNV en provincies invulling te geven aan een bijbehorend uitvoeringsprogramma voor de periode 2020–2030. Op de Natuurtop is daar een begin mee gemaakt.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165663.

X Noot
2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 165663.

Naar boven