Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933576 nr. 160

33 576 Natuurbeleid

Nr. 160 BRIEF VAN DEMINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2019

In het VAO Natuur van 7 maart 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 60, item 13) heb ik toegezegd om uw Kamer te informeren over de financiële afspraken van het Natuurpact. Voor deze afspraken verwijs ik u naar mijn eerdere brief, waarin het Natuurpact aan Uw Kamer is aangeboden (Kamerstuk 33 576, nr. 6).

In het Natuurpact zijn de ambities met betrekking tot ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland vastgelegd voor de periode tot en met 2027 en zijn afspraken met de provincies gemaakt over de opgaven die provincies realiseren. Het Rijk heeft de middelen voor natuur toegevoegd aan de reguliere middelen van het Provinciefonds. Het is aan de provincies om te bepalen op welke wijze zij de opgaven realiseren. Een samenvatting van de beschikbare financiële middelen is in onderstaande tabel opgenomen (bedragen in miljoenen).

   

Totaal

Beheer

 

315

 

Jaarlijkse bijdrage Rijk conform bestuursakkoord Natuur (Kamerstuk 30 825, nr. 107)

105

 
 

Jaarlijkse bijdrage provincies conform bestuursakkoord

65

 
 

Jaarlijks uit € 200 miljoen intensivering voor natuur uit regeerakkoord Rutte-II

100

 
 

EU-cofinanciering (POP-3)

40

 
 

Bijdrage hydrologie I&W

5

 

Ontwikkeling

 

100

 

Uit bestuursakkoord

Grond voor grond

 
 

Jaarlijks uit € 200 miljoen intensivering voor natuur uit regeerakkoord Rutte-II

100

 

Totaal

415

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten