33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 maart 2019

Op 3 december 2018 is de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels III en IV Hollandse Kust (zuid) (nr. WJZ/18199760, Stcrt. 67681) gepubliceerd. Deze bevat de regels voor het vergunningstraject zonder subsidie voor deze kavels, zoals ik aan uw Kamer op 27 september 2018 heb gemeld (Kamerstuk 33 561, nr. 44). In de periode tussen 1 en 14 maart 2019 hebben partijen aanvragen voor een vergunning kunnen indienen.

Er zal in kavels III en IV gezamenlijk een windpark van ten minste 700 megawatt voor hernieuwbare elektriciteit worden gerealiseerd zonder overheidssubsidie1, goed voor circa 2,5% van het totale huidige Nederlandse elektriciteitsverbruik.

Het doet mij genoegen uw Kamer te melden dat – na de eerste succesvolle subsidieloze tender voor de kavels I en II van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) – er een vergelijkbaar aantal partijen een aanvraag hebben ingediend. Dat is verheugend nieuws, temeer omdat in tegenstelling tot de vorige subsidieloze tender nu een recht van opstal van circa € 2 miljoen per jaar betaald moet worden voor het deel van het windpark dat binnen de territoriale zee zal komen.

Het is ook hoopgevend om te zien dat, blijkens pers- en nieuwsberichten rondom de huidige aanvragen, veel partijen mogelijkheden zien om zowel de kosten te beheersen als de baten te vergroten. Kennelijk hebben deze partijen een manier gevonden om met de onzekerheid te kunnen omgaan die gepaard gaat met het – ook op de lange termijn – volledig afhankelijk zijn van de waarde van de geproduceerde elektriciteit voor de inkomsten.

Hiermee wordt de al eerder in gang gezette ontwikkeling voortgezet. Voor de windparken in het windenergiegebied Borssele, die een spectaculaire kostprijsdaling te zien gaven, gaan Ørsted en Blauwwind de aanleg binnenkort starten. En ook Vattenfall, die het eerste subsidieloze windpark in kavels I en II van Hollandse Kust (zuid) gaat bouwen, is met de voorbereidingen gestart.

De aanvragen voor de huidige tender worden de komende tijd beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onafhankelijke externe deskundigen. De uitslag verwacht ik begin juni 2019.

Bij de komende tenders zal, conform de afspraken daarover in het (ontwerp)Klimaatakkoord, op basis van de marktsituatie op dat moment worden bepaald of er wederom een tenderprocedure zonder subsidie kan plaatsvinden. Daarnaast zal elke 5 jaar worden geïnventariseerd of er systemische aanpassingen nodig zijn voor een blijvend succesvolle business-case voor windenergie op zee.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

De netaansluiting, die door TenneT wordt gerealiseerd, wordt wel door de overheid bekostigd.

Naar boven