33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2017

Op 13 oktober 2017 is de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavels I en II Hollandse Kust zuid (nr. WJZ/17122295) gepubliceerd. Deze bevat de regels voor het vergunningstraject zonder subsidie voor deze kavels (Kamerstuk 33 561, nr. 39). In de periode tussen 15 en 21 december 2017 hebben partijen aanvragen voor een vergunning kunnen indienen.

Het doet mij genoegen uw Kamer te melden dat een aantal aanvragen voor een vergunning zonder subsidie is ingediend. De aanvragen worden de komende tijd beoordeeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en onafhankelijke externe deskundigen. De uitslag verwacht ik uiterlijk eind maart 2018. Indien er kwalitatief onvoldoende vergunningsaanvragen uit zouden komen, volgt een procedure met subsidie.

Er vanuit gaande dat dit beoordelingsproces tot de aanwijzing van een winnaar leidt, wordt hiermee opnieuw een doorbraak bereikt in de kostenontwikkeling voor windenergie op zee. Er zal tenminste 700 MW capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit worden gerealiseerd zonder overheidssubsidie1, goed voor de elektriciteitsvoorziening van ca. 1 miljoen huishoudens. Dat is goed nieuws voor de energietransitie. Deze aanvragen bieden een stimulans voor de verdere uitrol van windenergie op zee, wat van groot belang is voor het realiseren van de ambities van het kabinet.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

De netwerkverbinding van TenneT wordt wel door de overheid bekostigd.

Naar boven