33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2015

Tijdens het wetgevingsoverleg energie van 17 november 2014 (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 142) heb ik toegezegd dat de industrie de gelegenheid krijgt om voor de zomer aan te tonen dat voor de kosten van windenergie op zee benutting van het gebied IJmuiden Ver goedkoper uitpakt dan de twee gebieden voor de Hollandse kust die het kabinet naast de locatie Borssele heeft aangewezen voor windenergie op zee.

Conform het verzoek van het lid Leegte (VVD) heb ik de bedrijven Siemens en Van Oord uitgenodigd om een onderbouwing aan te leveren die aantoont dat de kosten voor wind op zee in het gebied IJmuiden Ver lager uitvallen dan in de gebieden voor de Hollandse Kust. De bedrijven hebben aangegeven hiervoor geen onderbouwing te zullen aanleveren. Het plan voor IJmuiden Ver is volgens Siemens door haar gepromoot nog voordat ik de routekaart voor wind op zee heb gepubliceerd (Kamerstuk 33 561, nr. 11). Dit was door Siemens bedoeld als alternatief voor de situatie met oude vergunningen, zoals die er was voor publicatie van de routekaart van het kabinet en voor indiening van het wetsvoorstel wind op zee, dat uw Kamer onlangs heeft aangenomen (Handelingen II 2014/15, nr. 68, item 21). In de oude situatie was sprake van 77 initiatieven, die tot veel projectontwikkelingskosten hebben geleid, terwijl er uiteindelijk maar drie projecten kunnen worden gerealiseerd. Siemens en Van Oord hebben aangegeven de door mij gekozen gebieden en het bijbehorende tijdschema te ondersteunen en de locatie IJmuiden Ver als optie te zien voor na 2023.

Nu er geen onderbouwd alternatief op tafel ligt, ga ik – samen met de Minister van IenM – door met de ruimtelijke procedure voor het aanwijzen van de twee smalle stroken voor Zuid- en Noord-Holland op tenminste 10 nautische mijl uit de kust. Hiervoor is een Rijksstructuurvisie Aanvulling Hollandse Kust nodig. De eerste stap daartoe is een voornemen tot aanwijzen en een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), die binnenkort ter inzage zal worden gelegd (bijlage bij Kamerstuk 33 561, nr. 16).

In mei zullen informatieavonden worden gehouden om kustgemeenten en andere belanghebbenden voor te lichten.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven