33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verbond van Verzekeraars, in navolging van de gemaakte omslag in Zweden, al geruime tijd broedt op een ander verzekeringsstelsel, te weten de «directe verzekering»;

overwegende dat in een dergelijke «first party»-verzekering de verzekeraar de schade afhandelt voor zijn of haar eigen verzekerde;

verzoekt de regering, met onder andere het Verbond van Verzekeraars en De Letselschade Raad in overleg te gaan over deze stelselwijziging, vervolgens onafhankelijk te bezien wat de voor- en nadelen zijn om zo'n stelsel ook, al dan niet voor onderdelen van de schadeafhandeling, in Nederland in te voeren, en de Kamer hierover binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Nispen

Kuiken

Naar boven