Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633552 nr. 21

33 552 Slachtofferbeleid

Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2016

In mijn brief d.d. 19 februari 2016 (Kamerstuk 34 300 VI, nr. 81) heb ik u meegedeeld dat gewerkt wordt aan twee acties om achterblijvers van vermiste personen tegemoet te komen ten aanzien van de problemen die zij in de praktijk ondervinden bij de regeling van zaken. Het betreft de totstandkoming van protocollen bij instanties in goed overleg met Slachtofferhulp Nederland en de invoering van de mogelijkheid voor achterblijvers om uit het centraal register vermiste personen een verklaring te krijgen dat de door hen als vermist opgegeven persoon in het register is opgenomen.

Ik gaf aan te hopen u snel nadere informatie te kunnen geven over de uitvoering van deze maatregelen. Ten aanzien van de protocollen van de verschillende instanties kan ik u melden dat het Verbond van Verzekeraars al sinds 2014 over een protocol beschikt. Voor de Pensioenfederatie en de Belastingdienst geldt dat hun protocollen zich in een afrondende fase bevinden. De Nederlandse Vereniging van Banken verwacht dat het protocol in mei 2016 gereed is.

Slachtofferhulp Nederland heeft op 1 april j.l. een constructief overleg gehad over een protocol met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Hierin is onder meer afgesproken dat de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en Slachtofferhulp Nederland een handreiking schrijven voor medewerkers in gemeenten, zodat zij achterblijvers beter kunnen helpen.

Andere organisaties -zoals het Zorginstituut Nederland- hebben geen protocol vastgesteld, maar een speciale contactpersoon aangewezen tot wie achterblijvers zich kunnen wenden wanneer zij problemen met de desbetreffende organisatie ondervinden.

Voor de afgifte van een verklaring aan achterblijvers uit het centraal register vermiste personen is een wijziging in de ict portfolio van de Nationale Politie nodig. Het doorvoeren van deze wijziging neemt enige tijd in beslag. Dat houdt in dat de verklaring per 1 december 2016 beschikbaar zal zijn.

Uiteraard zal ik u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte brengen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur