33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

K BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 18 november 2021

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 9 november 2021, waarbij u het ontwerp van een koninklijk besluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering heeft aangeboden. De aanbieding geschiedt op grond van artikel II, tweede lid, van de Wet van 22 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie2. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Naar aanleiding van de aanbieding berichten deze leden u als volgt.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wensen over het koninklijk besluit in schriftelijk overleg met u te treden. Daartoe zal op 30 november 2021 inbreng geleverd worden. Deze leden vragen u dan ook geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van dit besluit totdat het schriftelijk overleg tot een afronding is gekomen. Zij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, De Boer


X Noot
1

Kamerstukken I 2021/22, 33 542, J.

X Noot
2

Stb. 2017, 462.

Naar boven