Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933532 nr. 86

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2019

De vaste commissie voor Financiën heeft mij per brief van 12 april 2019 verzocht om te melden wanneer u een brief over de toekomst van de Volksbank kan verwachten. Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

In 2016 heeft mijn voorganger uw Kamer geïnformeerd over de Toekomst van SNS Bank1. Hij heeft toegezegd uw Kamer daarna jaarlijks te informeren over de voortgang van het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen bij de Volksbank en over de gereedheid van de Volksbank voor besluitvorming over haar toekomst. Medio 2017 heeft mijn voorganger uw Kamer voor het eerst conform dit verzoek geïnformeerd en een voortgangsrapportage van NLFI aan u toegezonden.2 Op 27 november 2018 heb ik u geïnformeerd over de tweede voortgangsrapportage van NLFI over de Volksbank.3

NLFI concludeerde op basis van haar analyse in de tweede voortgangsrapportage dat de bank nog niet klaar is voor een besluit over haar toekomst. De transitie die de Volksbank in 2016 is begonnen, is niet voldoende gereed en levert nog geen overtuigende propositie voor privatisering op. NLFI concludeerde dat de Volksbank daarvoor tenminste de resterende tijd van de oorspronkelijke termijn van twee tot drie jaar nodig heeft. Deze termijn loopt ongeveer medio 2019 af. Als de Volksbank medio 2019 niet gereed is voor privatisering, zal NLFI medio 2019 wederom een voortgangsrapportage uitbrengen.

Ik heb in mijn brief van 27 november 2018 de conclusies van NLFI onderschreven.4 Daarbij heb ik toegelicht dat het van belang is dat de Volksbank de resterende tijd van de oorspronkelijke termijn gebruikt voor verdere implementatie van haar strategie en voltooiing van de transitie die in 2016 is ingezet. Voorts vind ik het van belang dat de Volksbank ernaar streeft om de door haar gestelde doelstellingen te bereiken, waaronder de beoogde verbetering van de verhouding tussen kosten en inkomsten, zodat de Volksbank straks een goede propositie heeft voor privatisering.

Zodra de Volksbank klaar is voor een besluit over haar toekomst, zullen, conform het Regeerakkoord, de opties buiten de overheid onderzocht worden. Op basis daarvan neemt het kabinet een besluit, rekening houdend met de gewenste diversiteit van het bankenlandschap. Bij een privatiseringsadvies of nieuwe voortgangsrapportage medio 2019 van NLFI zal ik u nader informeren. Ik wil uw Kamer daarom in overweging geven om het overleg inzake de Volksbank te houden nadat ik uw Kamer die informatie van NLFI heb toegestuurd.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

De Volksbank N.V. is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe statutaire naam van SNS Bank N.V.

X Noot
2

Kamerstuk 33 532, nr. 76.

X Noot
3

Kamerstuk 33 532, nr. 84.

X Noot
4

Kamerstuk 33 532, nr. 84.