Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201933532 nr. 84

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2018

In 2016 heeft mijn voorganger uw Kamer geïnformeerd over de Toekomst van SNS Bank.1 Hij heeft toegezegd uw Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen bij de Volksbank2 en over de gereedheid van de Volksbank voor besluitvorming over haar toekomst. Vorig jaar heeft mijn voorganger uw Kamer voor het eerst over de voortgang geïnformeerd.3 Met deze brief informeer ik u over de huidige stand van zaken. Ik heb mij hierover laten adviseren door NLFI.4 De voortgangsrapportage van NLFI met betrekking tot de Volksbank treft u aan als bijlage bij deze brief5.

Advies NLFI juni 2016 en voortgangsrapportage NLFI september 2017

NLFI heeft in haar «Advies toekomstopties SNS Bank» van juni 2016 geconcludeerd dat de Volksbank meer tijd nodig heeft om een sterke positie binnen het Nederlandse bankenlandschap te verwerven. De Volksbank wil zich positioneren als een veilige retailbank die eenvoudige en transparante financiële producten aanbiedt tegen eerlijke prijzen op basis van een operationeel excellent bedrijfsmodel en resulterend in een marktconform dividendrendement. Om te komen tot een dergelijke profilering is een transitie van de bank noodzakelijk. NLFI concludeerde destijds dat de Volksbank nog niet gereed was voor een besluit over haar toekomst. NLFI adviseerde de bank twee tot drie jaar de tijd te geven om de beschreven transitie te bewerkstelligen. Dit advies heeft mijn voorganger overgenomen en daarbij NLFI verzocht de voortgang van deze transitie te monitoren en hierover elk jaar te rapporteren aan hem.

NLFI heeft in navolging van dit verzoek in haar eerste voortgangsrapportage van september 2017 geconcludeerd dat de Volksbank zeker nog de resterende tijd van de oorspronkelijke, in het advies uit 2016 toegelichte verwachte periode van twee tot drie jaar nodig zou hebben om optimale langetermijnwaardecreatie te bewerkstelligen. Mijn voorganger heeft de conclusies van NLFI onderschreven.

Voortgangsrapportage NLFI oktober 2018

NLFI concludeert in de tweede voortgangsrapportage dat de Volksbank op een aantal punten vooruitgang heeft geboekt. Zo heeft de Volksbank op het gebied van zowel niet-financieel als financieel risicomanagement stappen gezet. Verder heeft de Volksbank aangetoond dat zij innovatieve technologie voortvarend implementeert en dat zij vooruitgang heeft geboekt in de standaardisatie van producten en processen.

Samengevat meent NLFI echter dat de Volksbank meer tijd nodig heeft om haar strategie verder uit te werken en haar identiteit als maatschappelijke bank verder te versterken. De Volksbank moet in dit verband toewerken naar de gehanteerde targets en verdere initiatieven ontplooien. Daarnaast leiden de nieuwe kapitaaleisen (afronding Basel III raamwerk), alsmede nieuwe vereisten omtrent verliesabsorberende verplichtingen (MREL-verplichtingen) en implementatie van IFRS 9 tot aanpassingen van de kapitaalstructuur van de Volksbank. Deze aanpassingen zijn nog niet volledig uitgedacht en doorgevoerd in de kapitaalstructuur. Voorts is het, aldus NLFI, wenselijk dat het kostenprogramma van de Volksbank aantoonbaar tot een structurele vermindering van de kosten leidt. De beoogde reductie van de kosten is vertraagd en NLFI concludeert dat de Volksbank resultaat op het gebied van kostenreductie moet boeken.

NLFI concludeert op basis van haar analyse in de voortgangsrapportage dat de bank nog niet klaar is voor een besluit over haar toekomst. De transitie die de Volksbank in 2016 is begonnen, is niet voldoende gereed en levert nog geen overtuigende propositie voor privatisering op. NLFI concludeert in de huidige voortgangsrapportage wederom dat de Volksbank daarvoor tenminste de resterende tijd van de oorspronkelijke termijn van twee tot drie jaar nodig heeft. Deze termijn loopt ongeveer medio 2019 af. Als de Volksbank medio 2019 niet gereed is voor privatisering, zal NLFI medio 2019 wederom een voortgangsrapportage uitbrengen.

Conclusie en vervolg

Ik onderschrijf de conclusies van NLFI. Het is van belang dat de Volksbank de resterende tijd van de oorspronkelijke termijn van twee tot drie jaar gebruikt voor verdere implementatie van haar strategie en voltooiing van de transitie die in 2016 is ingezet. Voorts vind ik het van belang dat de Volksbank ernaar streeft om de door haar gestelde doelstellingen te bereiken, waaronder de beoogde verbetering van de verhouding tussen kosten en inkomsten, zodat de Volksbank straks een goede propositie heeft voor privatisering.

Zodra de Volksbank klaar is voor een besluit over haar toekomst, zullen, conform het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34), de opties buiten de overheid onderzocht worden. Op basis daarvan neemt het kabinet een besluit, rekening houdend met de gewenste diversiteit van het bankenlandschap. Bij een privatiseringsadvies of nieuwe voortgangsrapportage medio 2019 van NLFI zal ik u nader informeren.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Kamerstuk 33 532, nr. 61

X Noot
2

De Volksbank N.V. is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe statutaire naam van SNS Bank N.V.

X Noot
3

Kamerstuk 33 532, nr. 76

X Noot
4

De aandelen van de Volksbank worden beheerd door de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (handelsnaam «NLFI»).

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl