Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201733532 nr. 76

33 532 Nationalisatie SNS REAAL

Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2017

Vorig jaar heb ik uw Kamer geïnformeerd over de Toekomst van SNS Bank1. Ik heb toegezegd uw Kamer jaarlijks te informeren over de voortgang van het doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen bij de Volksbank2 en over de gereedheid van de Volksbank voor besluitvorming over haar toekomst. Dat doe ik met deze brief. Ik heb mij hierover laten adviseren door NLFI3. De voortgangsrapportage van NLFI met betrekking tot de Volksbank treft u aan als bijlage bij deze brief4.

Advies NLFI juni 2016

NLFI heeft in haar «Advies toekomstopties SNS Bank» van juni 2016 geconcludeerd dat de Volksbank meer tijd nodig heeft om een sterke positie binnen het Nederlandse bankenlandschap te verwerven. De Volksbank wil zich positioneren als een veilige retailbank die eenvoudige en transparante financiële producten aanbiedt tegen eerlijke prijzen op basis van een operationeel excellent bedrijfsmodel en resulterend in een marktconform dividendrendement. Om te komen tot een dergelijke profilering is een transitie van de bank noodzakelijk. Daarnaast heeft NLFI vorig jaar geconcludeerd dat de bank geconfronteerd wordt met operationele en structurele uitdagingen die geadresseerd dienen te worden, zoals een opwaartse kostendruk, de nog onzekere uitwerking van regelgeving met betrekking tot kapitaaleisen en als gevolg van de lage rente en concurrentie van pensioenfondsen en verzekeraars een neerwaartse druk op de marges en volumes. NLFI concludeerde dat de Volksbank niet gereed was voor een besluit over haar toekomst. NLFI adviseerde de bank twee tot drie jaar de tijd te geven om de benodigde transitie te bewerkstelligen. Dit advies heb ik toen overgenomen. Ik heb uw Kamer destijds hierover geïnformeerd en NLFI opdracht gegeven de voortgang van deze transitie te monitoren en hierover elk jaar te rapporteren.

Voortgangsrapportage NLFI september 2017

NLFI geeft in haar voortgangsrapportage aan dat de Volksbank het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan de uitvoering van voornoemde strategie. De resultaten zijn over het algemeen in lijn met de projecties en/of bewegen richting de langetermijndoelstellingen. Verdere implementatie van de strategie en aanpassing van de kapitaalstructuur van de bank aan de nieuwe kapitaaleisen (afronding Basel-III agenda) zijn essentieel om tot optimale langetermijnwaardecreatie te komen en de ambitieuze doelstellingen te halen. De implementatie van de strategie komt bovenop maatregelen die betrekking hebben op het verminderen van niet-financiële risico’s. Een gedegen beheersing van deze risico’s is essentieel voor een succesvolle implementatie van het strategisch plan. Dit zal nog de nodige tijd en aandacht van de onderneming vergen. NLFI concludeert dat de bank een goed begin heeft gemaakt, maar dat de Volksbank zeker nog de resterende tijd van de oorspronkelijke periode van twee tot drie jaar nodig heeft om optimale langetermijnwaardecreatie te bewerkstelligen. De huidige lage rentes en onzekerheden omtrent toekomstige kapitaalvereisten voor hypotheken zijn een aanvullende overweging om nog geen besluit te nemen over de toekomst van de bank.

Ik onderschrijf de conclusies van NLFI. Het is van belang dat de Volksbank doorgaat met het implementeren van haar strategie en verder toewerkt naar het beoogde bedrijfsmodel. Zoals toegezegd in mijn brief van een jaar geleden, zullen de relevante opties voor toekomstige eigendomsstructuren verder worden uitgewerkt zodra de Volksbank voldoende gereed is om een besluit te nemen over haar toekomst. Over een jaar zal ik u opnieuw informeren over de voortgang.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstuk 33 532, nr. 61

X Noot
2

De Volksbank N.V. is vanaf 1 januari 2017 de nieuwe statutaire naam van SNS Bank N.V.

X Noot
3

De aandelen van de Volksbank worden beheerd door de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (handelsnaam «NLFI»).

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl