Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 774

33 529 Gaswinning

Nr. 774 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2020

Tijdens het Notaoverleg Mijnbouw/Groningen van 27 mei jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 769) is met uw Kamer uitvoerig gesproken over de zorgen die leven ten aanzien van de versterkingsoperatie. Wij delen de zorg dat Groningers lang in onzekerheid verkeren doordat de operatie moeizaam verloopt en er door de tijd heen onwenselijke verschillen zijn ontstaan. Deze verschillen zijn moeilijk uitlegbaar aan de bewoners. Deze zorgen nemen wij dan ook zeer serieus en zodoende zijn wij in overleg met de Regio om tot passende en toekomstbestendige oplossingen te komen die duidelijkheid geven aan de bewoners en stabiliteit in de opgave brengen. Daarbij moeten we zowel zo snel mogelijk zorgen dat bewoners in veilige huizen wonen als ruimte in de uitvoering bieden om recht te doen aan verwachtingen en oog te houden voor ontstane verschillen. Met deze brief komt de Minister van Economische Zaken en Klimaat ook tegemoet aan het informatieverzoek van uw Kamer over de toepassing van de nieuwe normen en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de toezegging in het Notaoverleg om te informeren over de uitkomsten van het gesprek met de gemeente Appingedam dat op 3 juni jl. heeft plaatsgevonden.

Implementeren nieuwe inzichten

Het kabinet werkt samen met de regio en de Nationaal Coördinator Groningen om Groningers snel duidelijkheid te bieden over de veiligheid van hun huis en dit te versterken wanneer nodig. Door de snel dalende gaswinning wordt het steeds veiliger en zijn als gevolg naar verwachting minder versterkingsmaatregelen nodig. Het is in het kader van de veiligheid en voor bewoners belangrijk dat huizen met de nieuwe inzichten, zoals ten aanzien van het winningsniveau en kennis over de aardbevingsbestendigheid van gebouwen, worden beoordeeld aangezien de te nemen maatregelen dan minder ingrijpend worden voor bewoners en de bouwactiviteiten van dien aard worden dat de uitvoering daarvan sneller kan en minder complex is. Het is belangrijk om zo snel mogelijk tempo te maken in de versterkingsoperatie, de voortgang wordt gemonitord en er blijft gewerkt worden aan versnellingsmaatregelen. Het SodM heeft recent een brief gestuurd waarin het niet alleen de urgentie benadrukt van het benutten van de nieuwe inzichten, maar ook onderstreept dat dit ook noodzakelijk is voor de veiligheid en de snelheid. In deze brief, waarover uw Kamer eerder is geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 771), geeft het SodM de volgende aandachtpunten voor de veiligheid mee:

«Het geven van versterkingsadviezen die gebaseerd zijn op verouderde inzichten in plaats van de nieuwste inzichten, leidt ertoe dat er vanuit het oogpunt van veiligheid onnodig versterkingswerk aan woningen verricht gaat worden wat, gegeven de beperkte capaciteit van de versterkingsoperatie, naar verwachting tot vertraging leidt voor versterkingsactiviteiten die vanuit het oogpunt van veiligheid wél noodzakelijk zijn».

De regionale bestuurders en ook uw Kamer hebben aandacht gevraagd voor de nieuwe update van de Nationale praktijkrichtlijn (NPR). De NEN, het onafhankelijke normalisatie instituut, heeft ons inmiddels geïnformeerd dat de update van de NPR niet per 1 juli maar per 1 augustus beschikbaar komt. Bovendien vergt het vervolgens nog implementatietijd voor de NCG en de ingenieursbureaus. Wij willen deze tijd gebruiken om de gesprekken met de regio goed te kunnen voeren en daarbij een logische clustering te hanteren. Hierbij willen we voor de volledigheid benadrukken dat het hier niet gaat om een aanpassing van de veiligheidsnorm, de Meijdamnorm. Die blijft onverkort van kracht, veiligheid blijft het uitgangspunt. Het betreft primair het verdisconteren van het verminderde risico door de verlaging van de gaswinning en secundair het verwerken van de nieuwste bouwkundige inzichten. De verwachting is dat met de nieuwe update er minder versterkt hoeft te worden en mensen daardoor nog minder hun woning hoeven te verlaten. Deze verminderde maatregelen zorgen ook dat de doorlooptijd van de bouwopgave wordt verkort en er meer huizen tegelijkertijd kunnen worden versterkt.

Ongewenste verschillen

De beoordelingsmethoden zijn de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld omdat meer kennis beschikbaar kwam en de seismische dreiging naar beneden ging door de dalende gaswinning. Hierdoor hebben bewoners te maken gekregen met verschillende mate van versterking. Door de tijd heen zijn hierdoor in bepaalde straten verschillen ontstaan met sociale onrust tot gevolg. Uw Kamer heeft hier terecht aandacht voor gevraagd. Dit is wat ons betreft een belangrijk aandachtspunt en we hebben de regio en de NCG gevraagd in kaart te brengen waar deze problematiek speelt. In de gesprekken met de regio hebben we dan ook nadrukkelijke aandacht voor de ongewenste verschillen door scheidslijnen en de wens om maatwerk te leveren. Een voorbeeld waarvoor u mijn bijzondere aandacht heeft gevraagd is «het vergeten hoekje» in Opwierde, Appingedam.

Opwierde

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet zich persoonlijk in om samen met de gemeente, woningcorporaties en bewoners tot een passende oplossing te komen voor de woningen in deze buurt. De bewoners hebben vorige week een brief van de gemeente en de NCG ontvangen om hen te informeren over de voortgang en zijn tevens gevraagd om hierbij actief te participeren. Daartoe wordt voorgesteld vanuit de buurt een klankbordgroep te vormen en in de zomerperiode het gesprek goed te voeren en hier zo snel mogelijk afspraken over te maken De gemeente en het kabinet hechten erg aan die betrokkenheid en hun input om te komen tot een goede en gedragen oplossing voor deze bewoners die al lang in onzekerheid zitten. De aanpak om in overleg met de Regio te verkennen hoe meer gedaan kan worden dan strikt noodzakelijk voor de veiligheid, is niet nieuw. Een voorbeeld hiervan is de batch 1588. Voor bewoners in deze batch kunnen we met een bundeling van middelen meer kansen bieden voor gebiedsontwikkeling.

Uitkomsten Bestuurlijk Overleggen Groningen

Over het betrekken van de nieuwe inzichten in de versterkingsopgave zijn de afgelopen maand twee bestuurlijke overleggen met de regio gevoerd. Deze vonden plaats op 4 juni en 22 juni jl. Hierbij is gesproken over de invoering van een nieuwe NPR en over de noodzaak om waar nodig maatwerk te kunnen leveren bij implementatie. Afgesproken is om op korte termijn een vervolg aan deze gesprekken te geven. Daarnaast heeft de regio ook aandacht gevraagd voor het bredere effect dat de versterking en schades hebben gehad op de inwoners in Groningen en verzocht deze problematiek bij de vervolggesprekken te kunnen adresseren. Uw Kamer zal over de uitkomsten van deze gesprekken worden geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes