Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 701

33 529 Dossiertitel

Nr. 701 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2019

Afgelopen periode is een steekproef uitgevoerd onder huizen uit de zogenoemde batch 1581, die volgens het Hazard and Risk Assessment (HRA) model een normaal (niet verhoogd) risicoprofiel hebben. Van de 770 huizen uit de steekproef is bij 181 huizen getoetst in hoeverre beoordeling volgens een actuelere NPR (Nationale Praktijkrichtlijn) wezenlijk nieuwe inzichten oplevert ten opzichte van de bestaande versterkingsadviezen. Hiermee is uitvoering gegeven aan een afspraak uit het Bestuurlijk Overleg met de regio van 5 juni jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 664) en is opvolging gegeven aan een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 28 mei jl. In deze brief informeer ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat, over de resultaten van deze steekproef en wat dit voor de versterking van deze gebouwen betekent.

Historie

De bewoners van de huizen binnen de batch 1581 maken al geruime tijd deel uit van de versterkingsoperatie. Hun huizen zijn veelal al in 2017 geïnspecteerd, als onderdeel van de toenmalige gebiedsgerichte aanpak. Na het kabinetsbesluit van maart 2018 om de gaswinning zo snel mogelijk naar nul af te bouwen, en op basis van het advies van de Mijnraad van 2 juli 2018, is besloten tot een nieuwe aanpak van de versterking, waarbij de hoogste prioriteit wordt gegeven aan de versterking van de meest risicovolle woningen (Kamerstuk 33 529, nrs. 498 en 502). Voor bewoners die op dat moment een versterkingsadvies hadden ontvangen, is besloten dat hun huis volgens dit advies wordt versterkt. Voor veel huizen binnen de batch 1581 waren de versterkingsadviezen echter nog niet afgerond. Deze versterkingsadviezen zijn voor het grootste gedeelte in het najaar van 2018 afgerond en gebaseerd op de «oude», toenmalig gehanteerde, NPR 2015 en op bijbehorend gaswinningsniveau.

Bestuurlijke afspraken

SodM heeft naar aanleiding van de beving in Westerwijtwerd geadviseerd om met behulp van een steekproef te toetsen of herbeoordeling van panden met een normaal risicoprofiel met de actuele versie van de NPR wezenlijk nieuwe inzichten oplevert. Als uit de steekproef zou komen dat dit niet het geval is, zouden de bestaande versterkingsadviezen alsnog uitgevoerd moeten worden.

Dit advies is in het Bestuurlijk Overleg met de regio op 5 juni jl. overgenomen Daarnaast is besloten dat de versterking van huizen uit deze batch met een (licht) verhoogd risicoprofiel (P50 en P90) sowieso worden uitgevoerd volgens het bestaande versterkingsadvies.

Uitkomsten steekproef

Onder regie van de NCG is de steekproef uitgevoerd op 181 adressen (bijlage 1)1 en gevalideerd door de Technische Commissie van de NCG. Geconstateerd is onder meer dat op basis van de NPR 2018 weliswaar met minder vergaande versterking zou kunnen worden volstaan, maar dat dit nog steeds zorgt voor overlast bij de bewoner. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gehanteerde versie van de NPR weliswaar de meest actuele norm is maar dat hierin nog geen rekening wordt gehouden met het kabinetsbesluit over de dalende gaswinning in Groningen.

De NCG heeft ook gekeken naar de effecten die de herbeoordeling zou hebben op de uitvoeringscapaciteit ten behoeve van de totale versterkingsoperatie en geconstateerd dat herbeoordeling ten koste zou gaan van capaciteit voor opname en beoordeling van andere woningen. Uitvoering van de bestaande versterkingsadviezen betekent volgens NCG daarnaast directe benutting van nu beschikbare capaciteit voor de uitvoering.

De NCG heeft SodM gevraagd advies uit te brengen over het voorgenomen besluit op basis van de steekproef (bijlage 2)2. SodM komt tot de conclusie dat het nu in uitvoering nemen van de gebouwen uit de batch 1581 met een normaal risicoprofiel de veiligheid ten goede komt. SodM acht het daarnaast van belang om voortgang te maken en kan zich daarom vinden in de uitvoering van de steekproef, ondanks dat hier een gesimplificeerde rekenmethode is gebruikt.

Op basis van bovenstaande heeft de NCG, in overleg met het Rijk en de regiobestuurders besloten om voor batch 1581 de adressen met een normaal risicoprofiel in uitvoering te nemen op basis van de versterkingsadviezen die in het verleden zijn gemaakt. Er zal gestart worden met de gesprekken met de bewoners en voorbereiding voor uitvoering. Op basis van de liggende versterkingsadviezen kunnen deze verder uitgewerkt worden op individueel niveau in overleg met de bewoner.

Vervolg vraagstuk

SodM merkt op dat dat op basis van de uitkomsten van de steekproef geen goede vergelijking kan worden gemaakt tussen de NPR:2015 en NPR:2018. Dit omdat gebruik gemaakt is van een gesimplificeerde en snellere beoordelingsmethode en de ingenieur die het versterkingsadvies maakt, hier zelf ook grote invloed heeft. SodM stelt voor om hier vervolgonderzoek naar te doen. Wij zullen de Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) vragen om de verschillen van de HRA en de NPR te bestuderen in termen van veiligheid.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl