33 529 Gaswinning

Nr. 521 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2018

Hierbij stuur ik uw Kamer de rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het tweede kwartaal van 20181. De kwartaalrapportage geeft een kwantitatief en kwalitatief overzicht van de activiteiten van de NCG in de periode april tot en met juni 2018.

Met mijn brief van 3 juli 20182 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de afspraken op hoofdlijnen die ik, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regiobestuurders op basis van het advies van de Mijnraad3 hebben gemaakt en die momenteel in onderling overleg nader worden uitgewerkt. Daarnaast ben ik in gesprek met bestuurders van Groningse gemeenten in het aardbevingsgebied en de provincie Groningen over een toekomstperspectief voor Groningen. Ik verwacht uw Kamer hierover dit najaar te kunnen informeren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 33 529, nr. 502

X Noot
3

Kamerstuk 33 529, nr. 498

Naar boven