Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533450 nr. 43

33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2015

Tijdens het VAO Waddenzee en Noordzee van 11 maart jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 62, Waddenzee en Noordzee) zijn moties ingediend van de leden Jacobi en Aukje de Vries over gaswinning bij Terschelling (Kamerstuk 33 450, nr. 31) en van het lid Ouwehand c.s. over de opschorting van vergunningaanvragen in het Waddengebied (Kamerstuk 33 450, nr. 32). Conform de toezegging van de Minister van Infrastructuur en Milieu geef ik hierbij een reactie op deze moties, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken.

Beide moties betreffen mogelijke mijnbouwactiviteiten bij Terschelling en de eventuele gevolgen daarvan voor de natuur. Over dit onderwerp hebben diverse leden van uw Kamer ook schriftelijke vragen gesteld. Ik verwacht uw Kamer binnen 2 weken te kunnen informeren over dit onderwerp, waarbij ik ook in zal gaan op de gestelde vragen. Ik geef de indieners van beide moties in overweging om de moties aan te houden totdat de Kamer de toegezegde informatie heeft ontvangen en hierover met het kabinet van gedachten heeft kunnen wisselen. Vanzelfsprekend zet ik geen onomkeerbare stappen voordat uw Kamer van de benodigde informatie is voorzien en hierover heeft kunnen debatteren. Voor het geval een motie vooruitlopend op de toegezegde brief in stemming wordt gebracht, ontraad ik de motie vanwege het ontbreken van een inhoudelijke beoordeling.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp