33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 15 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 december 2012

Artikel I

1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 V, nr. 1) wordt de departementale begrotingsstaat (V) als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Art.

Omschrijving

Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijzigingen

Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijzigingen

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Niet-beleidsartikelen

 

793 571

58 626

 

803 816

58 626

               

11

Apparaat

692 706

759 974

 

702 951

770 219

 

De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Artikel II

  • 1. De begrotingsartikelen of onderdelen daarvan met de daarbij behorende bedragen, afkomstig uit andere begrotingen behorende tot de Rijksbegroting voor het jaar 2013, voor zover die op grond van de op 5 november 2012 bij Koninklijk Besluiten doorgevoerde departementale herindelingen, dan wel op grond van het regeerakkoord van 29 oktober 2012 tot de verantwoordelijkheid behoren van de Minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking, worden opgenomen in een aparte begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  • 2. Het opnemen van de begrotingsartikelen of onderdelen daarvan met betrekking tot de departementale herindeling op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en internationale veiligheid geschiedt in de loop van het begrotingsjaar 2013 door middel van een suppletoire begroting.

  • 3. De in het eerste lid bedoelde aparte begrotingsstaat wordt opgenomen in een voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013, dat komt te luiden als is opgenomen in artikel III.

Artikel III

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013.

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

Beleidsartikelen

 

89 197

14 315

         

1

Een sterke internationale concurrentiepositie

75 116

89 197

14 315

De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

Artikel IV

Als toelichting, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001, die behoort bij de in artikel III opgenomen begrotingsstaat, gelden de relevante onderdelen van de toelichtingen die zijn opgenomen in de voorstellen van wet tot vaststelling van andere begrotingsstaten behorende tot de Rijksbegroting 2013, zoals die op de derde dinsdag van september 2012 bij de Tweede Kamer zijn ingediend.

Toelichting

Algemeen

Op basis van het regeerakkoord van 29 oktober 2012 van het Kabinet Rutte-II is het besluit genomen om de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met ingang van 2013 over een eigen, separate begroting 2013 te laten beschikken. Deze nota van wijzigingen strekt er mede toe die separate begroting te creëren. Daartoe wordt de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken, zoals deze op de derde dinsdag van september 2012 bij de Tweede Kamer is ingediend, opgesplitst in twee begrotingen, te weten de begroting 2013 van Buitenlandse Zaken en de begroting 2013 van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ook de maatregel die in het regeerakkoord is opgenomen met betrekking tot de uitvoering van de op 5 november 2012 bij Koninklijk Besluit, nr. 12 02587 doorgevoerde departementale herindelingen is verwerkt in de Nota van Wijzigingen. Voor zover wijzigingen verband houdende met bovengenoemd Koninklijk Besluit nog niet verwerkt zijn, zal dat gebeuren door middel van een incidentele suppletoire begroting, die begin volgend jaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

In artikel I, eerste lid, wordt geregeld:

Welke begrotingsartikelen of onderdelen daarvan, als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen maatregelen en op 5 november 2012 bij Koninklijk Besluit doorgevoerde departementale herindeling tot de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken behoren; de betrokken begrotingsartikelen of onderdelen daarvan zijn in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met een bedrag opgenomen (stand na Nota van wijzigingen).

In artikel II, eerste lid, wordt geregeld welk begrotingsartikel op grond van de departementale herindeling in een aparte begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opgenomen moet worden. Het betreft het begrotingsartikel uit een andere begroting, te weten het ministerie van Economische Zaken (XIII).

In artikel II, derde lid, wordt geregeld dat de hiervoor bedoelde nieuwe begrotingsstaat, opgenomen moet worden in een nieuw voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2013, welk voorstel van wet door middel van artikel III van deze nota van wijzigingen wordt gecreëerd.

Uit de tekst van artikel II, tweede lid, blijkt dat niet alle gevolgen van de departementale herindeling bij deze Nota van wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Dat zal zo spoedig mogelijk alsnog gebeuren door middel van een incidentele suppletoire begroting, welke begin volgend jaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Artikelsgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen in de nieuwe begrotingsstaat

Begroting Buitenlandse Zaken (V)

Niet-beleidsartikel 11 Apparaat Bedragen x EUR 1 000

Bedragen in EUR 1 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

695 730

708 316

702 951

676 946

656 963

689 034

684 984

                 

Uitgaven

695 617

743 784

770 219

728 634

732 002

687 954

683 891

                 

11.1.1

Personeel

   

457 505

438 299

434 453

416 663

415 423

 

Eigen personeel

   

450 084

431 281

427 444

409 654

408 414

 

Inhuur extern

   

7 421

7 018

7 009

7 009

7 009

                 

11.1.2

Materieel

   

312 714

290 335

297 549

271 291

268 468

 

waarvan ICT

   

32 264

28 564

26 465

25 565

25 565

 

waarvan bijdragen aan SSO's

 

29 709

29 209

29 209

29 100

29 209

                 

11.2

Koersverschillen

   

pm

pm

pm

pm

pm

                 

Ontvangsten

152 939

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

                 

11.10

Diverse ontvangsten

64 193

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

58 626

                 

11.20

Koersverschillen

88 746

pm

pm

pm

pm

pm

pm

In lijn met het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, met kenmerk nummer 12 002587, worden de apparaatsuitgaven op het terrein van buitenlandse handel opgenomen in de begroting van Buitenlandse Zaken (V). Hiertoe is de tabel met budgettaire gevolgen aangepast vanaf het begrotingsjaar 2013. Voor het jaar 2013 zijn de apparaatsuitgaven hierdoor gestegen met EUR 10,245 miljoen.

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

Bedragen x EUR 1 000

Beleidsartikel 1 Een sterke internationale concurrentiepositie

Bedragen in EUR 1 000

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

75 116

75 212

67 333

65 566

66 307

             

Uitgaven:

89 197

81 975

68 387

66 098

60 488

             
 

Subsidies

         
 

Prepare2start/Starters International Business (SIB)

6 147

5 535

4 905

5 850

5 850

 

Overig Programmatische Aanpak

4 589

3 338

2 378

2 100

248

 

2g@there

6 462

715

281

0

0

 

Transitiefaciliteit (TF)

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

 

Kennisverwerving opkomende markten (ODA)

2 147

5 144

0

0

0

 

Package4growth

5 000

3 000

0

0

0

 

Partners for International Business (PiB)

5 350

6 305

6 940

8 016

6 750

 

Overige subsidies

823

2 000

2 000

2 000

0

             
 

Opdrachten

         
 

Beleidsondersteuning, eveluaties en onderzoek

1 420

1 289

1 289

1 444

1 444

 

Collectieve Promotionele Activiteiten (CPA)

1 179

0

0

0

0

 

Overige opdrachten

604

1 304

1 300

1 350

1 350

             
 

Leningen

         
 

Finance for Intrernational Business (FiB)

7 500

5 870

3 352

0

0

             
 

Bijdragen aan baten-lastendiensten

         
 

Agentschap NL

33 106

27 605

26 072

25 468

24 976

             
 

Bijdragen aan internationale organisaties

         
 

WTO, OESO

4 870

4 870

4 870

4 870

4 870

             

Ontvangsten

14 315

9 315

5 167

1 815

1 815

             
 

gemengde kredieten

681

681

681

681

681

 

Package4growth

12 500

7 500

3 352

0

0

 

Diverse ontvangsten

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

In lijn met het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, met kenmerk nummer 12 002587, worden de beleidsuitgaven op het terrein van buitenlandse handel opgenomen in de begroting van Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking (XVII). Hiertoe is de tabel met budgettaire gevolgen van beleid aangepast vanaf het begrotingsjaar 2013. Voor het jaar 2013 worden de uitgaven verhoogd met EUR 89,197 miljoen en stijgen de ontvangsten met EUR 14,315 miljoen. Voor de toelichting op de financiële instrumenten wordt verwezen naar de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 met Kamernummer 33 400 XIII, nr. 2.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

Naar boven