33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

18 september 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013
Departementale begrotingsstaat (V) behorende bij de Wet van ............, Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(bedragen in EUR 1 000)
   

(1)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

 

TOTAAL

 

11 777 461

844 513

         
 

Beleidsartikelen

 

10 983 890

785 887

         

1

Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

99 376

114 886

 

2

Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur

679 511

776 500

1 167

3

Europese samenwerking

7 412 138

7 580 467

685 267

4

Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede

764 287

938 979

57 363

5

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

331 241

1 078 152

 

6

Duurzaam water- en milieubeheer

533 944

397 960

 

7

Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

24 964

24 964

41 300

8

Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland

51 065

71 982

790

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

793 571

58 626

         

9

Geheim

pm

pm

 

10

Nominaal en onvoorzien

33 597

33 597

 

11

Apparaat

692 706

759 974

58 626

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van .........., Stb. ...
Begroting 2013
Ministerie van Buitenlandse Zaken
(bedragen in EUR 1 000)
 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap CBI

32 197

31 542

655

Totaal

32 197

31 542

655

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap CBI

350

0

Totaal

350

0

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR miljoen)

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR 				  miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR miljoen)

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2013 (in EUR 				  miljoen)
Naar boven