Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333318 nr. 7

33 318 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door de Sociale verzekeringsbank (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 oktober 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In het in artikel I, onderdeel A, opgenomen artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet vervalt het negende lid.

2

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot zevende tot en met negende lid wordt na het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

6. Indien de persoon aan wie op grond van het vierde of vijfde lid kinderbijslag zou moeten worden betaald indien hij een aanvraag zou hebben ingediend, geen aanvraag heeft ingediend, wordt de kinderbijslag, in afwijking van het vierde en vijfde lid, betaald aan de persoon die daartoe wel een aanvraag heeft ingediend. Indien de persoon, bedoeld in de eerste zin, die geen aanvraag heeft ingediend, alsnog een aanvraag indient wordt de kinderbijslag aan hem betaald na afloop van het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend, mits de aanvraag in de eerste twee maanden van dat kalenderkwartaal is ingediend. Indien de aanvraag, bedoeld in de tweede zin, is ingediend in de laatste maand van een kalenderkwartaal dan wordt de kinderbijslag betaald na afloop van het kalenderkwartaal volgend op het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend.

2. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:

8. In bij ministeriële regeling te bepalen gevallen kan de kinderbijslag, die op grond van het tweede tot en met vijfde en zevende lid aan een verzekerde wordt uitbetaald, op verzoek van die verzekerde in twee gelijke delen worden uitbetaald aan beide verzekerden.

3

Artikel II, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e vervalt.

2. Het laatste onderdeel n en onderdeel o worden verletterd tot respectievelijk onderdeel o en onderdeel p.

4

Artikel II, onderdeel N, komt te luiden:

N

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 17, tweede, derde of vierde lid» vervangen door: artikel 17, derde, vierde of vijfde lid.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

5

Artikel II, onderdeel O, onder 5, komt als volgt te luiden:

5. In het vijfde lid vervalt in de aanhef «, halfwezenuitkering» en in de onderdelen a en b «, de halfwees».

6

Na artikel II, onderdeel U, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

UA

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het als twaalfde genummerde dertiende lid wordt vernummerd tot dertiende lid.

2. Aan het dertiende lid (nieuw) wordt een zin toegevoegd, luidende:

Bij de toepassing van de eerste zin blijven de artikelen 17, derde lid, en 25, tweede lid, buiten toepassing.

7

Artikel II, onderdeel V, komt te luiden:

V

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt «en halfwezenuitkering».

2. Het vijfde, zesde en elfde lid vervallen.

3. Het zevende tot en met tiende lid worden vernummerd tot vierde tot en met zevende lid en het twaalfde tot en met veertiende lid worden vernummerd tot achtste tot en met tiende lid.

4. In het zevende lid (nieuw) wordt «negende lid» vervangen door: zesde lid.

5. In het negende lid (nieuw) wordt «en de halfwezenuitkering bedragen» vervangen door «bedraagt» en «elfde lid» door «achtste lid» en vervalt telkens «respectievelijk de halfwees».

6. In het tiende lid (nieuw) wordt «dertiende lid» vervangen door «negende lid», vervalt «en de hoogte van de halfwezenuitkering» en wordt «respectievelijk artikel 17 en artikel 25» vervangen door: artikel 17.

8

Artikel II, onderdeel W, komt te luiden:

W

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «, 22» en «, halfwezenuitkering».

2. In het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid vervalt «, halfwezenuitkering».

9

Na artikel II, onderdeel W, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

WA

In artikel 68a, eerste lid, vervalt «halfwezenuitkering».

10

Artikel III, onderdeel C, komt te luiden:

C

In artikel 9, eerste lid, onderdeel c, vervalt: , zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

11

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIA. WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

In artikel 2, tweede lid, onderdeel b, van de Toeslagenwet vervalt: zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn,.

12

Na artikel IV, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

AB

In artikel 2, eerste lid, vervalt: of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

13

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA. WIJZIGING VAN DE WET WERK EN ARBEIDSONDERSTEUNING JONGGEHANDICAPTEN

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d vervalt onder verlettering van onderdeel e tot onderdeel d.

2. In onderdeel d (nieuw) wordt «onderdelen a tot en met d» vervangen door: onderdelen a tot en met c.

B

Artikel 2:43, eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

d. indien hij op grond van artikel 1:4, eerste lid, onderdeel d, of tweede lid, aangemerkt kan worden als studerende en de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet voor hem aanspraak heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van die wet.

14

Artikel VI komt te luiden:

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET WERK EN BIJSTAND

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, onderdeel e, vervalt: , zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

B

In artikel 10, eerste lid, wordt «personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering» vervangen door: personen met een nabestaandenuitkering.

15

Na artikel VI worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIA. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

In artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers vervalt: , zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

ARTIKEL VIB. WIJZIGING VAN DE WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

In artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen vervalt: , zal worden betaald of zou worden betaald indien artikel 7, tweede lid, van die wet niet van toepassing zou zijn.

Toelichting

1

In artikel I, onderdeel A, van het wetsvoorstel wordt artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) vervangen door een nieuw artikel 7. In het negende lid van dat nieuwe artikel 7 is vooralsnog het huidige artikel 7, vierde lid, onderdeel b, van de AKW naar de inhoud overgenomen. Volgens het nieuwe artikel 7 geldt voor het recht op enkelvoudige kinderbijslag geen onderhoudseis meer. Volgens artikel 7, zesde lid, is er wel een onderhoudseis om voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen: de verzekerde moet per kalenderkwartaal een bijdrage leveren aan het onderhoud van het kind die meer bedraagt dan een bij algemene maatregel van bestuur (amvb) te bepalen bedrag. In de op het nieuwe artikel 7 te baseren nieuwe amvb zal worden geregeld dat voor het vaststellen van de hoogte van de bijdrage die de verzekerde per kalenderkwartaal aan het onderhoud van het kind levert de bijdragen van beide ouders bij elkaar mogen worden opgeteld en dat, als die ouders geen gezamenlijke huishouding vormen, de onderhoudsbijdragen van degene met wie zij een gezamenlijk huishouden vormen (de nieuwe partners) daarbij mogen worden opgeteld. Argument hiervoor is dat de bijdragen van beide ouders en hun nieuwe partners ten goede komen aan het kind en in aanmerking moeten worden genomen om voor dubbele kinderbijslag in aanmerking te komen. Nu een en ander in de bedoelde amvb wordt geregeld bestaat er aan het negende lid geen behoefte meer en kan dit artikellid alsnog worden geschrapt.

2

Met het in artikel 18 AKW in te voegen zesde lid wordt beoogd te voorkomen dat de Sociale verzekeringsbank, in situaties waarin het recht op kinderbijslag overgaat van de ene ouder op de andere ouder, op grond van de in artikel 14, derde lid, van de AKW opgenomen maximale terugwerkende kracht van een jaar, aan een ouder met terugwerkende kracht kinderbijslag moet betalen, terwijl voor het kind al aan de andere ouder kinderbijslag is betaald. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als het kind is verhuisd van de ene ouder naar de andere ouder en de laatstbedoelde ouder pas enige tijd na de verhuisdatum met terugwerkende kracht kinderbijslag aanvraagt. De SVB moet dan aan de ene ouder met terugwerkende kracht kinderbijslag betalen en van de andere ouder al betaalde kinderbijslag terugvorderen.

Een vergelijkbare situatie kan zich voordoen als de ouder die geen kinderbijslag ontvangt meer bijdraagt (is gaan bijdragen) dan de ouder die kinderbijslag ontvangt en de meer bijdragende ouder pas na verloop van enige tijd kinderbijslag aanvraagt. Het in te voegen zesde lid heeft als doel te voorkomen dat de SVB dan aan de ene ouder met terugwerkende kracht kinderbijslag moet betalen en van de andere ouder betaalde kinderbijslag moet terugvorderen. Doelstelling is te regelen dat de betaling van de kinderbijslag overgaat van de ene ouder naar de andere vanaf de nieuwe aanvraag om kinderbijslag. In het nieuwe zesde lid is dit zodanig vorm gegeven dat als de persoon aan wie kinderbijslag zou moeten worden betaald geen aanvraag heeft ingediend, de SVB de kinderbijslag dan, in afwijking van het vierde en vijfde lid, betaalt aan de persoon die daartoe wel een aanvraag heeft ingediend. Indien de persoon aan wie kinderbijslag zou moeten worden betaald naderhand alsnog een aanvraag indient dan wordt de kinderbijslag aan hem betaald na afloop van het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend. Dat geldt alleen als de aanvraag in de eerste twee maanden van het kalenderkwartaal is ingediend. Indien de aanvraag pas wordt ingediend in de laatste maand van een kalenderkwartaal dan wordt de kinderbijslag pas betaald na afloop van het kalenderkwartaal volgend op het kalenderkwartaal waarin de aanvraag is ingediend. Reden daarvoor is dat de SVB bij een aanvraag die is ingediend in de laatste maand van een kwartaal niet in staat is om de wijziging van de betaling al per de eerste van de daarop volgende maand (de eerste dag van het kalenderkwartaal) te laten ingaan. Naar de inhoud regelt het nieuwe lid dat niet het tijdstip van de wijziging (bijvoorbeeld de verhuizing) bepalend is voor de overgang van de betaling maar het tijdstip van de nieuwe aanvraag en dus het tijdstip waarop de wijziging aan de SVB wordt gemeld.

Tevens wordt in het voorgestelde artikel 18, zevende lid, van de AKW de abusievelijk gebruikte term ouders vervangen door verzekerden.

3

Bij de in artikel II, onderdeel A, van het wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 1 van de Algemene nabestaandenwet (ANW) is over het hoofd gezien dat artikel 1 van de ANW is gewijzigd in artikel XVII, onderdeel A, van het Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd. Artikel II, onderdeel A, van het wetsvoorstel is daarop aangepast.

4

In artikel II, onderdeel C, van het wetsvoorstel worden het tweede, derde en vierde lid van artikel 17 van de ANW vernummerd tot derde, vierde en vijfde lid. Verzuimd is de verwijzing naar artikel 17 in artikel 32, eerste lid, van de ANW aan te passen.

5

In artikel I, onderdeel B, van het voorstel van Wet tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde deze in overeenstemming te brengen met de motie van het voormalige Eerstekamerlid Jurgens c.s. (kamerstukken I en II 2011/12, 33 133) wordt artikel 32a, vijfde lid, van de ANW gewijzigd. Naar verwachting zal dat wetsvoorstel binnenkort door de Eerste Kamer worden aangenomen, tot wet worden verheven en in het Staatsblad worden gepubliceerd. Met deze wijziging was in artikel II, onderdeel O, onder 5, van het wetsvoorstel, waarin eveneens artikel 32a, vijfde lid, wordt gewijzigd, nog geen rekening gehouden.

6

Bij artikel II, onderdeel G, van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (hierna: Wet woonlandbeginsel) is met ingang van 1 juli 2012 aan artikel 67 van de ANW een twaalfde lid toegevoegd. Omdat bij artikel II, onderdeel E, van de Verzamelwet SZW 2012 met ingang van 1 april 2012 aan artikel 67 ook al een twaalfde lid was toegevoegd, heeft dit als gevolg gehad dat genoemd artikel 67 thans abusievelijk twee twaalfde leden kent. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om deze dubbele nummering te corrigeren.

In het bij artikel II, onderdeel G, van de Wet woonlandbeginsel aan artikel 67 ANW toegevoegde twaalfde lid (dat thans wordt vernummerd tot dertiende lid) is geregeld dat de woonlandfactor moet worden toegepast op het op grond van het eerste tot en met elfde lid vastgestelde bedrag. Daarbij is er abusievelijk geen rekening mee gehouden dat in het eerste lid, aanhef, van artikel 67 is bepaald dat er voor personen die recht hadden op een uitkering op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet recht bestaat op een nabestaanden- en halfwezenuitkering «overeenkomstig de bepalingen van deze wet». Op grond van deze bepaling dient bij de vaststelling van de bruto-nabestaandenuitkering en de bruto-halfwezenuitkering voor de bedoelde ex- AWW-ers al de woonlandfactor te worden toegepast. Om te voorkomen dat de woonlandfactor tweemaal moet worden toegepast wordt aan artikel 67, dertiende lid (nieuw), ANW een zin toegevoegd, waarin is bepaald dat de artikelen 17, derde lid, en 25, tweede lid, buiten toepassing blijven bij toepassing van het dertiende lid.

Omdat artikel II van de Wet woonlandbeginsel voor personen die al recht hebben op een uitkering op grond van de ANW met ingang van 1 januari 2013 in werking zal treden1, is het de bedoeling dat het nieuw ingevoegde onderdeel UA ook met ingang van die datum in werking zal treden. In geval het voorliggende wetsvoorstel niet, zoals thans wordt beoogd, voor 1 januari 2013 tot stand zal kunnen komen en onderdeel UA niet met ingang van 1 januari 2013 in werking zal kunnen treden, is het de bedoeling dit onderdeel zo spoedig mogelijk na totstandkoming in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013. De Sociale verzekeringsbank zal in dat geval de woonlandfactor al vanaf 1 januari 2013 toepassen conform de beoogde wijziging.

7

De in artikel II, onderdeel V, opgenomen wijziging van artikel 67 ANW dient te worden aangepast aan de wijziging van artikel 67 die is opgenomen in het nieuwe onderdeel UA. Er is voor gekozen de wijziging van artikel 67 in twee onderdelen onder te brengen, omdat de wijziging die in onderdeel UA is voorgesteld (correctie op Wet woonlandbeginsel), zoals aangegeven, in werking moet treden met ingang van 1 januari 2013 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013, terwijl de wijziging die in onderdeel V wordt voorgesteld (vervallen halfwezenuitkering) volgens de planning met ingang van 1 juli 2013 in werking zal treden of in ieder geval zes maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.

8 en 9

In artikel III, onderdelen A en B, van het voorstel van Wet tot wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stellen situatie (kamerstukken I en II 2011/12, 33 162) wordt aan artikel 68 van de ANW een tweede lid toegevoegd en wordt na dat artikel een nieuw artikel 68a ingevoegd. Zowel in artikel 68, tweede lid (nieuw) als in artikel 68a (nieuw) wordt verwezen naar de halfwezenuitkering. Naar verwachting zal dat wetsvoorstel, dat thans nog bij de Eerste Kamer in behandeling is, met ingang van 1 januari 2013 in werking kunnen treden. Met deze wijzigingen in de ANW was in het onderhavige wetsvoorstel nog geen rekening gehouden.

10

Artikel III, onderdeel C, bevat een wijziging van het in artikel I, onderdeel I, van het voorstel van Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW opgenomen nieuwe artikel 16a, derde lid, van de Algemene Ouderdomswet. Omdat dat wetsvoorstel door mij op 11 juli jl. is ingetrokken (Kamerstukken I 2011/12, 33 046, nr. H) kan deze wijziging vervallen. In artikel III, onderdeel C, is thans een andere wijziging opgenomen (zie daarvoor de toelichting onder 9,10,11,12,13 (Artikel VI, onderdeel A), en 14).

10, 11, 12, 13, 14 (artikel VI, onderdeel A), en 15

Het in artikel I, onderdeel A, opgenomen artikel 7, vierde lid, van de AKW bepaalt dat artikel 7, tweede lid, op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip vervalt. In verband daarmee wordt in het voorliggende wetsvoorstel ook alvast voorzien in het laten vervallen van de verwijzingen naar artikel 7, tweede lid, in andere wetten. Het is de bedoeling deze wijzigingen in werking te laten treden op het bij koninklijk besluit nog te bepalen tijdstip waarop artikel 7, tweede lid, vervalt.

13

De Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) wordt zowel in artikel V als in het nieuw in te voegen artikel VA gewijzigd. Reden van deze «dubbelwijziging» is dat de wijziging die is opgenomen in artikel V in werking zal treden met ingang van 1 januari 2013, terwijl de inwerkingtreding van artikel VA afhankelijk is van het tijdstip waarop artikel 7, tweede lid, van de AKW komt te vervallen.

Onderdeel A

In artikel 1:4 van de Wet Wajong worden groepen personen beschreven die, omdat zij studeren of naar school gaan, aangemerkt kunnen worden als jonggehandicapten als zij arbeidsongeschikt worden na hun achttiende verjaardag. Een van deze groepen is de groep kinderen waarvoor de ouders kinderbijslag krijgen omdat hun kind studeert. De regels voor kinderbijslag voor kinderen van 16 en 17 jaar worden vereenvoudigd, waardoor vaker recht op kinderbijslag ontstaat, ook als het kind niet studeert of naar school gaat. Omdat het niet de bedoeling dat kinderen waarvoor in het kwartaal waarin ze achttien werden nog kinderbijslag werd ontvangen, terwijl ze niet studeerden of naar school gingen, aangemerkt kunnen worden als studerende in de zin van de Wet Wajong, wordt voorgesteld de verwijzing naar de AKW in artikel 1:4 te schrappen.

Omdat de groep kinderen die het betreft ook reeds op grond van artikel 1:4, eerste lid, onderdeel d (nieuw), de zogeheten klokurenregeling, aangemerkt kan worden als studerende, brengt het schrappen van de verwijzing naar de AKW geen wijziging van de doelgroep van de Wet Wajong met zich mee.

Onderdeel B

In artikel 2:43 worden groepen Wajongers beschreven die, omdat zij studeren of naar school gaan, in de studieregeling komen. Een van deze groepen is de groep studerende of schoolgaande kinderen waarvoor de ouders in het kwartaal waarin de jonggehandicapte 18 jaar wordt kinderbijslag krijgen. Een jonggehandicapte kan recht op arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong hebben vanaf de maand waarin hij 18 jaar wordt, terwijl de ouders over dat kwartaal ook nog kinderbijslag kunnen ontvangen. Er bestaat namelijk recht op kinderbijslag voor kinderen die op de peildatum, de eerste dag van het kwartaal, nog geen 18 jaar zijn.

Niet alle kinderen waarvoor de ouders kinderbijslag krijgen, horen tot de doelgroep van de studieregeling. Daarom wordt voorgesteld artikel 2:43, eerste lid, onderdeel d, aan te passen. Tot de doelgroep van de studieregeling behoren voortaan jonggehandicapten die op school zitten of studeren en waarvoor kinderbijslag wordt ontvangen. Om te bepalen of iemand op school zit wordt aangesloten bij het klokurencriterium in de definitie van «studerenden» in artikel 1:4, van de Wet Wajong. Wie op grond van artikel 1:4, eerste lid, onderdeel d (nieuw), of de lagere regelgeving op grond van het tweede lid, aangemerkt kan worden als studerende, en voor wie kinderbijslag wordt ontvangen, valt binnen de studieregeling. Deze aanpassing beoogt geen wijziging in de doelgroep aan te brengen.

14 (Artikel VI, onderdeel B)

In artikel I, onderdeel A, van de Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen wordt artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand gewijzigd. Bij deze wijziging wordt in onderdeel a «personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering» vervangen door: personen met een nabestaanden- of wezenuitkering. Deze wijziging zal met ingang van 1 januari 2013 in werking treden. Als gevolg van deze wijziging kan de in artikel VI van het wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 7, eerste lid, onderdeel a, vervallen.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom


X Noot
1

Zie artikel II van het besluit van 25 april 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (Stb. 206).