Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233289 nr. 3

33 289 Instellen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als baten-lastendienst

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 augustus 2012

Conform de toezegging van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) tijdens het Algemeen Overleg met de vaste kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 november 2011 over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) informeer ik u, mede namens de Staatsecretaris van EL&I, in deze brief nader over de uitwerking van de openbaarmaking van controlegegevens van de NVWA.

Openbaarmaking

Zoals ook aangegeven in mijn brief van 14 april 2011 (Kamerstuk 26 991, nr. 314) staat het principe van openbaarmaking van de NVWA-controlegegevens niet ter discussie. Met openbaarmaking van controlegegevens wordt namelijk beoogd om transparantie te bieden aan partijen binnen de (voedsel)productieketen, om vertrouwen te bieden aan de consument in het handelen van de overheid, in het voedsel en in andere producten/diensten en om het verhogen van het niveau van naleving bij gecontroleerden.

In mijn brief van 14 april 2011 zijn een aantal wijzigingen aangekondigd die de NVWA doorvoert in de presentatie van de controlegegevens. De presentatie wordt verbeterd op de volgende onderdelen:

  • er wordt onderscheid aangebracht tussen controlegegevens waarbij sancties zijn opgelegd en de andere controlegegevens;

  • controlegegevens worden zo veel mogelijk uniform gepresenteerd;

  • de resultaten van de inspectie-momenten op de NVWA-website worden zoveel mogelijk beperkt tot de laatst uitgevoerde inspectieronde;

  • de contextinformatie wordt verbeterd;

  • de aankondiging van nieuwe controleresultaten via NVWA-nieuwsberichten.

Bovenstaande is voor de NVWA aanleiding geweest om een nieuw model voor de openbaarmaking van inspectiegegevens op te zetten. De NVWA heeft een «stoplichtmodel» ontworpen, dat hieronder wordt toegelicht. Dit model zal, zoals eerder toegezegd, eerst worden opgepakt voor de voedselveiligheidsgegevens van alle bedrijven in de horeca en retail.

Stoplichtmodel openbaarmaking

In het Jaarplan 2012 van de NVWA dat ik op 6 februari 2012 (Kamerstuk 32 262, nr.8) naar uw Kamer heb gestuurd ben ik uitgebreid ingegaan op de handhavingstrategie van de NVWA. Openbaarmaking van het oordeel van de NVWA over bedrijven en instellingen met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving is een essentieel onderdeel van deze handhavingstrategie.

Momenteel wordt met een aantal sectoren waaronder Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gewerkt aan een praktisch uitvoerbare invulling van openbaarmaking in het zogenaamde «stoplichtmodel». Het oordeel van de NVWA is in dit «stoplichtmodel» objectief herleidbaar.

Door middel van kleuren zal de NVWA haar oordeel geven over hoe een bedrijf de regels naleeft. Rood staat voor bedrijven die ernstig tekort schieten, oranje voor bedrijven waar nog tekortkomingen bestaan die moeten worden opgelost en groen voor bedrijven, die de regels goed naleven. Daarnaast is er de kleur wit voor bedrijven waar de NVWA geen oordeel over kan geven omdat de NVWA niet over recente (controle)gegevens van deze bedrijven beschikt. Door de risicogestuurde aanpak van de NVWA zijn er namelijk ook bedrijven waarover de NVWA geen of geen recente (controle)gegevens heeft.

Bedrijven kunnen ook zelf aantonen (self-assessment) of laten aantonen (certificering) dat ze de regels naleven. Ook andere innovatieve methoden zullen worden ontwikkeld om het vertrouwen in de naleving door bedrijven te borgen. Al deze bronnen van informatie, maar ook signalen van consumenten, zullen door de NVWA worden betrokken bij de definitieve oordeelsvorming.

Het uiteindelijke oordeel van de NVWA, dat is gebaseerd op alle beschikbare informatie, is vervolgens beschikbaar op de website van de NVWA. Er wordt nog onderzocht of en zo ja hoe de informatie toegankelijk kan worden gemaakt met gebruikersvriendelijke moderne applicaties voor tablets en smartphones.

Op basis van de opgedane ervaringen binnen enkele sectoren zal het model verder worden uitgerold. Hiertoe wordt ook de Gezondheidswet aangepast. Bij de nadere invoering zullen bovengenoemde vereisten zoals de verbetering van de contextinformatie, en het aankondigen van publicatie door nieuwsberichten worden meegenomen. Ook openbaarmaking van controlegegevens in de diervoedersector zal dan in gang worden gezet.

Met bovenstaande wijze van openbaarmaking is het mogelijk dat consumenten, net zoals in het Deense smiley-systeem, in één oogopslag het oordeel van de NVWA over een (horeca)bedrijf kunnen zien.

Gezondheidswet

Aan de aanpassing van de Gezondheidswet wordt op dit moment gewerkt. Met de beoogde wijzigingen wordt de procedure voor openbaarmaking voor de NVWA eenvoudiger gemaakt. Door de wijziging is een individuele belangenafweging niet meer nodig. Vanaf eind augustus/begin september zal het brede publiek via internetconsultatie over het wetsvoorstel worden geraadpleegd. Naar verwachting krijgt uw Kamer dit voorstel begin 2013 voorgelegd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers