Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201126991 nr. 314

26 991 Voedselveiligheid

Nr. 314 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 april 2011

In deze brief informeer ik u mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) over de wijze van openbaarmaking van nVWA-controlegegevens van individuele bedrijven. Dit conform de toezegging in het Schriftelijk Overleg van 13 december 2010en tijdens het Algemeen Overleg op 16 december 2010 met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Tevens ga ik in deze brief in op twee moties van uw Kamer:

 • motie Ormel/Snijder-Hazelhoff (26 991, nr. 302) waarin de TK verzoekt om onderscheid te maken tussen controlegegevens van opgelegde sancties en de andere controlegegevens;

 • motie Jacobi (21 501-32, nr. 432) waarin de TK verzoekt om aan de pilots openbaarmaking een pilot over diervoeders toe te voegen.

Ik benadruk allereerst dat het principe van openbaarmaking van de nVWA-controlegegevens niet ter discussie staat. Doelen van de openbaarmaking van de nVWA-controlegegevens1 zijn:

 • het bieden van transparantie aan partijen binnen de (voedsel)productieketen zodat zij hierop hun keuzen kunnen baseren;

 • het leveren van een bijdrage aan het vertrouwen van de consumenten in het handelen van de overheid, in het voedsel en in andere producten/diensten;

 • het verhogen van het niveau van naleving.

De controleresultaten worden met het oog op deze doelen gepresenteerd op de website van de nVWA.

Ik ga in deze brief in op de wijzigingen in de presentatie die de nVWA in de komende periode zal inzetten. Daarnaast ga ik in op de wijziging in de regelgeving die in de brief van 10 december 2009 (TK 26 991, nr. 276) aan uw Kamer is toegezegd.

Beoogde aanpassingen presentatie

Ik heb de huidige wijze van openbaarmaking van de controlegegevens van de nVWA nog eens grondig geëvalueerd. Daarbij heb ik vastgesteld dat de presentatie op een aantal onderdelen kan worden verbeterd.

Samengevat gaat het om het volgende:

 • het onderscheid tussen controlegegevens waarbij sancties zijn opgelegd en de andere controlegegevens;

 • zo veel mogelijk uniforme presentatie van de gegevens;

 • zo veel mogelijk beperking van de resultaten van meerdere inspectiemomenten op de nVWA-website tot de laatst uitgevoerde inspectieronde;

 • de verdere verbetering van contextinformatie;

 • de aankondiging van nieuwe controleresultaten via nVWA-nieuwsberichten.

Onderscheid tussen controlegegevens waarbij sancties zijn opgelegd en andere gegevens.

Bij de presentatie van de gegevens zal de nVWA onderscheid maken in de mate van naleving door de bedrijven. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen de gecontroleerden (bedrijven, merken) die de regels naar behoren naleven en die dat niet doen (de gecontroleerden waaraan een bestuurlijke boete, een waarschuwing, een herinspectie of een sluiting is of zal worden opgelegd).

Met deze wijze van presentatie wordt geen wijziging aangebracht in de eerder aangeduide doelstellingen van de openbaarmaking. Ik beoog hiermee de presentatie voor het publiek nog toegankelijker te maken en kom tevens tegemoet aan genoemde motie Ormel/Snijder-Hazelhoff.

De informatie

Om de informatie op de website toegankelijker voor het publiek (consument en bedrijven/afnemers) te presenteren wordt:

 • zo veel mogelijk gezorgd voor uniforme presentatie van de resultaten;

 • de informatie beperkt tot alleen de laatst uitgevoerde controle (is nu nog laatste drie), als informatie over meerdere controles geen informatieve meerwaarde heeft. Dat betekent bijvoorbeeld dat van voedselveiligheidsinspecties alleen het resultaat van de laatst uitgevoerde controle zal worden vermeld. Van residuen van bestrijdingsmiddelen zullen de gegevens van de laatste twee jaar worden gepresenteerd omdat het een steekproef van verschillende producten over verschillende seizoenen betreft;

 • ervoor gezorgd dat de aspecten waarop de nVWA controleert, niet langer uitgebreid worden weergegeven bij de gegevens per controleerde maar in de algemene contextinformatie. Per bedrijf is alleen inzichtelijk of en in welke mate het voldoet;

 • door de nVWA gewerkt aan continue verbetering van de contextinformatie.

  De meest essentiële contextinformatie zal direct bij de controleresultaten worden vermeld, zodat de gebruiker in één oogopslag de resultaten in een goed perspectief kan plaatsen. Bijvoorbeeld een toelichting op de risico’s of de betekenis van het niet vermeld zijn van een bedrijf;

 • de maximale termijn van presentatie gedurende twee jaar op de website gehandhaafd, omdat de controlefrequentie in diverse domeinen veelal lager is dan één jaar en omdat deze informatie gedurende deze periode nog relevant is voor het publiek.

nVWA-nieuwsberichten

Via nieuwsberichten zal de VWA relevante controleresultaten aankondigen. Er kan hierbij aangegeven worden op welk terrein inspecties hebben plaatsgevonden en wat ten algemene de bevindingen waren (% goede nalevers, % overtredingen).

Er wordt nadrukkelijk verwezen naar het gedeelte van de nVWA-website waar alle controlegegevens gepresenteerd staan.

Verhoging van het nalevingsniveau

Uit de beleidsevaluatie in 2009 is gebleken dat de openbaarmaking van controlegegevens door de nVWA een effect heeft op naleving door de bedrijven in de brede zin. Er is een stimulans voor bedrijven om nog beter te presteren.

De voorgestelde aanpassingen in de presentatie van de controlegegevens helpen mogelijk nog nadrukkelijker hierbij.

Aanpassing in de wetgeving conform toezegging in TK brief 2009

Op dit moment wordt gewerkt aan een wetswijziging in de Gezondheidswet. Met deze wijziging zal het mogelijk worden alle controlegegevens die onder andere door de nVWA worden gegenereerd, op basis van de Gezondheidswet openbaar te maken.

De procedure voor openbaarmaking wordt aanzienlijk vereenvoudigd, omdat bij openbaarmaking niet meer in individuele gevallen een belangenafweging zal plaatsvinden. Een afweging zal per categorie van controlegegevens plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur (bijvoorbeeld de categorie residuen van gewasbeschermingsmiddelen of voedselveiligheid in de levensmiddelenindustrie).

Ik verwacht nog dit jaar een voorstel tot wijziging van de Gezondheidswet in te dienen.

Uitvoering

 • Allereerst zal de nVWA de presentatie van de lopende trajecten aanpassen conform hierboven vermelde wijze. Het lopende traject controlegegevens voedselveiligheid formulebedrijven horeca en retail zal in 2012 worden uitgebreid tot alle controlegegevens van de nVWA in de horeca en retail.

 • Ook zal het traject tot openbaarmaking controlegegevens diervoeders conform genoemde motie Jacobi nog in 2011 worden gestart, opdat deze gegevens na wijziging van de Gezondheidswet openbaar gemaakt kunnen worden.

 • Daarna volgt een traject van het openbaarmaken van controlegegevens naar het brede werkterrein van de nVWA. Deze uitbreiding zal worden ingezet nadat de Gezondheidswet is aangepast.

 • Vanzelfsprekend gebeuren alle aanpassingen binnen de financiële en praktische mogelijkheden van de nVWA.

Met de voorgestelde wijzigingen kom ik tegemoet aan de wensen van uw Kamer binnen de kaders die de actieve openbaarmaking biedt. Ik hoop met deze (gefaseerde) aanpak te komen tot een heldere, inzichtelijke wijze van openbaarmaking van controlegegevens door de nVWA.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 26 991, nr. 276