32 262 Instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA

Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2012

Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Jaarplan 2012 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan.1

Op 1 januari 2012 is de fusie tussen de Plantenziektenkundige Dienst, de Algemene Inspectie Dienst en de Voedsel en Warenautoriteit afgerond en is de NVWA gestart. De missie van de NVWA luidt:

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.

Met dit jaarplan 2012 geef ik invulling aan mijn voornemen om uw Kamer voortaan twee keer per jaar te informeren over de resultaten van de NVWA. Vooraf door middel van het jaarplan voor het voorliggende jaar en achteraf met een terugblik in het voorjaar over het afgelopen jaar.

Ik zal u dan ook in het voorjaar van 2012 informeren over de resultaten die zijn behaald in 2011.

In dit jaarplan vindt u de beoogde (handhavings)resultaten van de NVWA in 2012. Met dit jaarplan 2012 voldoe ik ook aan mijn toezegging om uw Kamer te informeren over de handhavingsvisie van de NVWA.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven