Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-201233221 nr. H

33 221 Goedkeuring van het op 2 februari 2012 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, de Republiek Cyprus, het Groothertogdom Luxemburg, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek en de Republiek Finland (Trb. 2012, 28)

33 220 Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Trb. 2011, 143)

33 215 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting ESM)

H1 MOTIE VAN HET LID M. DE GRAAF C.S.

Voorgesteld 26 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op 12 juni jl. diverse geleerde deskundigen op uitnodiging van de Eerste Kamer tijdens een informatiebijeenkomst over het wetsvoorstel (33 221) tot goedkeuring van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (het ESM Verdrag) hebben verklaard de toekomst van het ESM somber in te zien en het huidige ESM-kapitaal vergaand ontoereikend te achten;

overwegende, dat de afwezigheid van een verdragsrechtelijke optie om uit het ESM-verdrag te stappen in dit licht een ernstige tekortkoming aan het verdrag vormt;

verzoekt de regering op korte termijn onderhandelingen te beginnen teneinde alsnog een verdragsrechtelijke exit mogelijkheid te realiseren en daarmee de Nederlandse belangen veilig te stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

M. de Graaf

Van Dijk

Frijters-Klijnen

De Graaff

Klever

Van Strien

Reynaers


X Noot
1

De letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 221.