Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201533037 nr. 150

33 037 Mestbeleid

Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 april 2015

Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de Regeling ontheffing productierechten voor varkens en pluimvee.

De regeling ontheffing productierechten

Tijdens het algemeen overleg mestbeleid op 26 maart 2014 heb ik uw Kamer de toezegging gedaan de mogelijkheden te verkennen van een tweede POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet), in navolging van een gelijksoortige vrijstellingsregeling uit 2006. Per brief van 8 april 2014 (Kamerstuk 33 037, nr. 119) heb ik uw Kamer gemeld de POR-regeling opnieuw open te zullen stellen. Daarop heb ik na overleg met de sector het kader voor de nieuwe regeling vastgesteld. In mijn brief van 12 december 2014 heb ik uw Kamer over de invulling van de regeling geïnformeerd (Kamerstuk 33 037, nr. 138).

Op 16 december 2014 is de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (tijdelijke ontheffing varkens- en pluimveerechten) in de Staatscourant gepubliceerd (Jaargang 2014, nr. 36 002). In de Staatscourant van 22 januari 2015 is een kennisgeving gepubliceerd van het voornemen om ontheffing te verlenen aan varkens- en pluimveehouders van het verbod, bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, en 20, eerste lid, van de Meststoffenwet, om op een bedrijf een groter aantal varkens of kippen en kalkoenen te houden dan het op het bedrijf rustende varkens- respectievelijk pluimveerecht. Er zijn op deze kennisgeving geen zienswijzen ingediend.

Resultaat

Varkens- en pluimveehouders konden van 5 januari tot en met 30 januari een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), waarna RVO.nl is overgegaan tot het controleren van alle aanvragen op de voorwaarden. Het aantal aanvragen was voor zowel varkens- als pluimvee hoger dan de gestelde plafonds (121.622 varkenseenheden, 1.200.000 pluimvee-eenheden), waarop loting heeft plaatsgevonden ter toekenning van de ontheffingen. Aanvragers die hun uitbreiding hebben gerealiseerd of gaan realiseren met een integraal duurzame stal hebben daarbij voorrang gekregen bij de toekenning van een ontheffing. Het resultaat van de loting is weergegeven in onderstaande tabellen.

Tabel 1: Resultaat POR varkenshouderij

Verleende ontheffingen

 

Met duurzame stal

85

Aantal varkenseenheden

117.462

Kilogrammen fosfaat

869.219

   

Zonder duurzame stal

1

Aantal varkenseenheden

168

Kilogrammen fosfaat

1.243

   

Nog in behandeling

5

Aantal varkenseenheden

6.393

Kilogrammen fosfaat

47.308

Afgewezen

 

Aantal aanvragen

42

Waarvan niet voldaan aan voorwaarden

2

Waarvan uitgeloot

40

Aantal varkenseenheden

52.332

Kilogrammen fosfaat

387.257

Tabel 2: Resultaat POR pluimveehouderij

Verleende ontheffingen

 

Met duurzame stal

86

Aantal pluimvee-eenheden

1.072.742

Kilogrammen fosfaat

536.371

   

Zonder duurzame stal

0

Aantal pluimvee-eenheden

0

Kilogrammen fosfaat

0

   

Nog in behandeling

10

Aantal pluimvee-eenheden

160.879

Kilogrammen fosfaat

80.440

Afgewezen (met duurzame stal)

 

Aantal aanvragen

218

Waarvan niet voldaan aan voorwaarden

6

Waarvan uitgeloot

212

Aantal pluimvee-eenheden

2.884.781

Kilogrammen fosfaat

1.442.391

Afgewezen (zonder duurzame stal)

 

Aantal aanvragen

112

Het aantal aanvragen van pluimveehouders met een duurzame stal heeft ruimschoots het beschikbare plafond overschreden. Om die reden zijn aanvragen zonder duurzame stal (112 aanvragen) niet in de loting meegenomen. In de varkenshouderij was het aantal aanvragen van varkenshouders met een duurzame stal vrijwel gelijk aan het beschikbare plafond. Binnen het plafond was daardoor nog ruimte voor één ontheffing aan een varkenshouder zonder duurzame stal. Bij de varkenshouderij zijn nog 5 en bij de pluimveehouderij nog 10 aanvragen in afwachting van definitieve akkoord op alle aan de ontheffing verbonden voorwaarden. Op het moment dat deze aanvragen definitief zijn worden zowel binnen de varkens- als de pluimveehouderij de respectievelijke plafonds volledig benut. Mochten één of meerdere van deze nog in behandeling zijnde aanvragen alsnog worden afgewezen, dan vindt in volgorde van de reeds uitgevoerde loting alsnog toewijzing plaats aan de bedrijven die in eerste instantie waren uitgeloot.

Alle aanvragers hebben in de week van 30 maart bericht van RVO.nl ontvangen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma